04.01.14 01:13

Кримінальний кодекс України

.

                                                                                                                          

Кримінальний кодекс України (Уголовный кодекс Украины)

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам (Уголовный кодекс Украины имеет своей задачей правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений).

Для здійснення цього завдання Криминальный кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания применяются к лицам, их совершившим).

Скачати Кримінальний кодекс України станом на 01.01.2014 рік. (Скачать Уголовный кодекс Украины) .

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)

Розділ 1. Загальні положення (Общие положения ).

Розділ 2. Закон про кримінальну відповідальність (Закон об уголовной ответственности ).

Розділ 3. Злочин, його види та стадії (Преступление. Его виды и стадии).

Розділ 4. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину) (Лицо, подлежащее уголовной ответственности (субъект преступления)).

Розділ 5. Вина та її форми (Вина и ее формы).

Розділ 6. Співучасть у злочині (Соучастие в преступлении).

Розділ 7. Повторність, сукупність та рецидив злочинів (Повторность, совокупность и рецидив преступлений).

Розділ 8. Обставини, що виключають злочинність діяння (Обстоятельства, исключающие преступность деяния).

Розділ 9. Звільнення від кримінальної відповідальності (Освобождение от уголовной ответственности).

Розділ 10. Покарання та його види (Наказание и его виды).

Розділ 11. Призначення покарання (Назначение наказания).

Розділ 12. Звільнення від покарання та його відбування (Освобождение от наказания и его отбывания).

Розділ 13. Судимість (Судимость).

Розділ 14. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение).

Розділ 15. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних).

Особлива частина (Особенная часть).

Розділ 1. Злочини проти основ національної безпеки України (Преступления против основ национальной безопасности Украины).

Розділ 2. Злочини проти життя та здоров'я особи (Преступления против жизни и здоровья личности).

Розділ 3. Злочини проти волі, честі та гідності особи (Преступления против свободы чести и достоинства личности).

Розділ 4. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности).

Розділ 5. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (Преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина).

Розділ 6. Злочини проти власності (Преступления против собственности).

Розділ 7. Злочини у сфері господарської діяльності (Преступления в сфере хозяйственной деятельности).

Розділ 8. Злочини проти довкілля (Преступления против окружающей среды).

Розділ 9. Злочини проти громадської безпеки (Преступления против общественной безопасности).

Розділ 10. Злочини проти безпеки виробництва (Преступления против безопасности производства).

Розділ 11. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (Преступления против безопасности движения и экплуатации транспорта).

Розділ 12. Злочини проти громадського порядку та моральності (Преступления против общественного порядка и нравственности).

Розділ 13. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения).

Розділ 14. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (Преступления в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации).

Розділ 15. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединении граждан).

Розділ 16. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).

Розділ 17. Злочини у сфері службової діяльності (Преступления в сфере служебной деятельности).

Розділ 18. Злочини проти правосуддя (Преступления против правосудия).

Розділ 19. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (Преступления против установленного порядка несения военной службы (воинские преступления)).

Розділ 20. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка).

Просмотров: 30341
Загрузок: 1066
Рейтинг:
6 / 26 ( Хорошо )
Тип файла ZIP
Размер файла 469.86 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Два плюс три будет, прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет