02.01.14 15:52

Господарський процесуальний кодекс України

.

                                                                                                                                        

Господарський процесуальний кодекс України (Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб’єктами підприємницької діяльності (Предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (в том числе иностранные), граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и в установленном порядке получившие статус субъекта предпринимательской деятельности (далее — предприятия и организации), имеют право обращаться в хозяйственный суд согласно установленной подведомственности хозяйственных дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, а также для принятия предусмотренных настоящим Кодексом мер, направленных на предотвращение правонарушений. В случаях, предусмотренных законодательными актами Украины, в хозяйственный суд имеют право также обращаться государственные и другие органы, физические лица, не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности).

Скачати Господарський процесуальний кодекс України станом на 01.01.2014р. (Хозяйственный процессуальный кодекс Украины).

Господарський процесуальний кодекс України (Зміст) (Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (Оглавление)).

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ).

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду (Право на обращение в хозяйственный суд).

Стаття 2. Порушення справ у господарському суді (Возбуждение дел в хозяйственном суде).

Стаття 3. Мова судочинства (Язык судопроизводства).

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів (Законодательство, которое применяется при решении хозяйственных споров).

Стаття 4-1. Форми судового процессу (Формы судебного процесса).

Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом (Равенство перед законом и судом).

Стаття 4-3. Змагальність (Состязательность).

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ (Гласность рассмотрения дел).

Стаття 4-5. Судові рішення (Судебные решения).

Стаття 4-6. Склад господарського суду (Состав хозяйственного суда).

Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи (Порядок принятия судебных решений и решение вопросов относительно рассмотрения дела).

Розділ II ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ (ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ).

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору Основные положения досудового урегулирования хозяйственного спора).

Стаття 6. Порядок пред’явлення претензії (Порядок предъявления претензии).

Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії (Порядок и сроки рассмотрения претензии).

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії (Сообщение заявителя о результатах рассмотрения претензии).

Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів (Досудебное урегулирование расхождений, которые возникают во время заключения хозяйственных договоров).

Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів (Досудебное урегулирование споров, которые возникают в случае изменения и расторжение хозяйственных договоров).

Розділ III Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. (Подведомственность дел хозяйственным судам. Подсудность дел).

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам (Дела, подведомственные хозяйственным судам).

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам (Дела, подсудимые местным хозяйственным судам).

Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду (Территориальная подсудность дел хозяйственному суду).

Стаття 16. Виключна підсудність справ (Исключительная подсудность дел).

Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду (Передача дел с одного хозяйственного суда к другому хозяйственному суду).

Розділ IV УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ (УЧАСТНИКИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА).

Стаття 18. Склад учасників судового процесу (Состав участников судебного процесса).

Стаття 19. Суддя (Судья).

Стаття 20. Відвід судді (Отвод судьи).

Стаття 21. Сторони в судовому процесі (Стороны в судебном процессе).

Стаття 22. Права та обов’язки сторін (Права и обязанности сторон).

Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів (Участие в деле нескольких истцов и ответчиков).

Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача (Привлечение к участию в деле другого ответчика. Замена ненадлежащего ответчика).

Стаття 25. Процесуальне правонаступництво (Процессуальное правопреемство).

Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору (Третьи лица, которые заявляют самостоятельные требования на предмет спора).

Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору (Третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора).

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб (Представители сторон и третьих лиц).

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ (Участие прокурора в рассмотрении дел).

Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів (Участие в процессе должностных лиц и других работников предприятий, учреждений, организаций, государственных и других органов).

Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта (Участие в судебном процессе судебного эксперта).

Розділ V ДОКАЗИ (ДОКАЗАТЕЛЬСТВА).

Стаття 32. Поняття і види доказів (Понятие и виды доказательств).

Стаття 33. Обов’язок доказування і подання доказів (Обязанность доказывания и представление доказательств).

Стаття 34. Належність і допустимість доказів (Принадлежность и допустимость доказательств).

Стаття 35. Підстави звільнення від доказування (Основания увольнения от доказывания).

Стаття 36. Письмові докази (Письменные доказательства).

Стаття 37. Речові докази (Вещевые доказательства).

Стаття 38. Витребування доказів (Истребования доказательств).

Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження (Обзор и исследования письменных и вещевых доказательств в месте их нахождения).

Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів (Возвращение письменных i вещевых доказательств).

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи (Назначение и проводка судебной экспертизы).

Стаття 42. Висновок судового експерта (Вывод судебного эксперта).

Стаття 43. Оцінка доказів (Оценка доказательств).

Розділ V-1 Запобіжні заходи (Предупредительные меры).

Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів (Основания употребления предупредительных мер).

Стаття 43-2. Види запобіжних заходів (Виды предупредительных мер).

Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів (Заявление об употреблении предупредительных мер).

Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів (Порядок рассмотрения заявления об употреблении предупредительных мер).

Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону (Следствия представления заявления об употреблении предупредительных мер, которые не отвечает требованиям закона).

Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів (Выполнение постановления об употреблении предупредительных мер).

Стаття 43-7. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів (Отмена постановления об употреблении предупредительных мер).

Стаття 43-8. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів (Обжалование постановлений относительно употребления предупредительных мер).

Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів (Прекращение предупредительных мер).

Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів (Возмещение вреда, причиненного употреблением предупредительных мер).

Розділ VI СУДОВІ ВИТРАТИ (СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ).

Стаття 44. Склад судових витрат (Состав судебных издержек).

Стаття 45. Державне мито (Государственная пошлина).

Стаття 46. Сплата державного мита (Уплата государственной пошлины).

Стаття 47. Повернення державного мита (Возвращение государственной пошлины).

Стаття 47-1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (Определение размера расходов на информационно-техническое обеспечение судебного процесса).

Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача (Определение размера сумм, которые подлежат уплате за проводку судебной экспертизы и услуги переводчика).

Стаття 49. Розподіл господарських витрат (Распределение хозяйственных расходов).

Розділ VII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ).

Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків (Установление и исчисление процессуальных сроков).

Стаття 51. Закінчення процесуальних строків (Истечение процессуальных сроков).

Стаття 52. Зупинення процесуальних строків (Остановка процессуальных сроков).

Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків (Восстановление и продолжение процессуальных сроков).

Розділ VIII ПОДАННЯ ПОЗОВУ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСКА).

Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви (Форма и содержание искового заявления).

Стаття 55. Ціна позову (Цена иска).

Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів (Посылка копии искового заявления и добавленных к ней документов).

Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви (Документы, которые прибавляются к исковому заявлению).

Стаття 58. Об’єднання позовних вимог (Объединение исковых требований).

Стаття 59. Відзив на позовну заяву (Отзыв на исковое заявление).

Стаття 60. Подання зустрічного позову (Представление встречного иска).

Розділ IX ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ (НАРУШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ В ДЕЛЕ И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К РАССМОТРЕНИЮ В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ).

Стаття 61. Прийняття позовної заяви (Принятие искового заявления).

Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви (Отказ в принятии искового заявления).

Стаття 63. Повернення позовної заяви (Возвращение искового заявления).

Стаття 64. Порушення провадження у справі (Нарушение проведения в деле).

Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду (Действия судьи по подготовке дела к рассмотрению).

Розділ X ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА).

Стаття 66. Підстави забезпечення позову (Основания обеспечения иска).

Стаття 67. Заходи до забезпечення позову (Мероприятия к обеспечению иска).

Стаття 68. Скасування забезпечення позову (Отмена обеспечения иска).

Розділ XI ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ (РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ).

Стаття 69. Строк вирішення спору (Срок решения спора).

Стаття 74. Порядок ведення засідання (Порядок ведения заседания).

Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів (Решение спора при непредоставлении отзыва на исковое заявление и истребованных хозяйственным судом материалов).

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні (Отложение рассмотрения дела, перерыв в заседании).

Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін (Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон).

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення (Остановка производства по делу и его возобновление).

Стаття 80. Припинення провадження у справі (Прекращение производства по делу).

Стаття 81. Залишення позову без розгляду (Оставление иска без рассмотрения).

Стаття 81-1. Протоколи (Протоколы).

Стаття 82. Прийняття рішення (Принятие решения).

Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення (Права хозяйственного суда относительно принятия решения).

Стаття 84. Зміст рішення (Содержание решения).

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили (Объявление решения и обретение им законной силы).

Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст (Вынесение постановления и его содержание).

Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал (Рассылка решений и постановлений).

Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала (Дополнительное решение, постановление).

Стаття 89. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали (Разъяснение и исправление решения, постановления).

Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду (Частное определение. Уведомление хозяйственного суда).

Розділ XII ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ (ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ).

Стаття 91. Право апеляційного оскарження (Право апелляционного обжалования).

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції (Определение апелляционной инстанции).

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання (Срок представления апелляционной жалобы или внесение апелляционного представления).

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання) (Форма и содержание апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі (Посылка копии апелляционной жалобы (представление) сторонам в деле).

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання) (Отзыв на апелляционную жалобу (представление)).

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання) (Возвращение апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги (подання) (Принятие апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання) (Порядок рассмотрения апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання) (Отказ от апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції (Границы пересмотра дела в апелляционной инстанции).

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання) (Срок рассмотрения апелляционной жалобы (представление)).

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції (Полномочие апелляционной инстанции).

Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення (Основания для отмены или изменения решения).

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції (Постановление апелляционной инстанции).

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду (Апелляционные жалобы на постановления местного хозяйственного суда).

Розділ XII-1 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ (ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ).

Стаття 107. Право касаційного оскарження (Право кассационного обжалования).

Стаття 108. Касаційна інстанція (Кассационная инстанция).

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання) (Порядок представления кассационной жалобы (представление)).

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання) (Срок представления кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання) (Форма и содержание кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам у справі (Посылка кассационной жалобы (представление) сторонам в деле).

Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу (подання) (Отзыв на кассационную жалобу (представление)).

Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги (подання) (Возвращение кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги (подання) (Принятие кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги (подання) (Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги (подання) (Отказ от кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції (Границы пересмотра дела в кассационной инстанции).

Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги (подання) (Срок рассмотрения кассационной жалобы (представление)).

Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції (Полномочие кассационной инстанции).

Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови (Основания для отмены или изменения решения или постановления).

Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції (Постановление кассационной инстанции).

Стаття 111-12. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції (Обязательность указаний, которые содержатся в постановлении кассационной инстанции).

Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів (Кассационные жалобы на постановления хозяйственных судов).

Розділ XII-2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА УКРАИНЫ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ УКРАИНЫ).

Стаття 111-14. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України (Право кассационного обжалования судебных решений Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-15. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов чи ухвал Вищого господарського суду України (Основания для обжалования к Верховному Суду Украины постановлений или постановлений Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-16. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України (Порядок представления кассационной жалобы и внесение кассационного представления на постановление или постановление Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-17. Порядок перегляду у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України (Порядок пересмотра в кассационном порядке постановлений или постановлений Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-18. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України (Полномочие Верховного Суда Украины при пересмотре в кассационном порядке постановлений или постановлений Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-19. Підстави для скасування постанов чи ухвал Вищого господарського суду України (Основания для отмены постановлений или постановлений Высшего хозяйственного суда Украины).

Стаття 111-20. Постанова Верховного Суду України (Постановление Верховного Суда Украины).

Стаття 111-21. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України (Обязательность указаний, которые содержатся в постановлении Верховного Суда Украины).

Стаття 111-22. Касаційні скарги на ухвали Вищого господарського суду України (Кассационные жалобы на постановления Высшего хозяйственного суда Украины).

Розділ XIII ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ПО НОВОВЫЯВЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ).

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (Основания пересмотра судебных решений по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (Порядок и срок представления заявления (внесение представления) о пересмотре судебных решений по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 113-1. Прийняття заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (Принятие заявления (представление) о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам).

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (Пересмотр судебных решений по нововыявленным обстоятельствам).

Розділ XIV ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ).

Стаття 115. Обов’язковість виконання судових рішень (Обязательность выполнения судебных решений).

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред’явлення його для виконання (Приказ хозяйственного суда и предъявление его для выполнения).

Стаття 117. Зміст наказу (Содержание приказа).

Стаття 118. Строк для пред’явлення наказу до виконання (Срок для предъявления приказа к выполнению).

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання (Возобновление пропущенного срока для предъявления приказа к выполнению).

Стаття 120. Видача дубліката наказу (Выдача дубликата приказа).

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови (Отсрочка или рассрочка выполнения решения, изменение способа и порядка выполнения решения, постановления, постановления).

Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення (Остановка выполнения судебного решения).

Стаття 121-2. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби (Обжалование действий или бездеятельности органов Государственной исполнительной службы).

Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови (Поворот выполнения решения, постановления).

Розділ XV ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ПРИ УЧАСТИИ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ).

Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій (Процессуальные права иностранных предприятий и организаций).

Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій (Компетенция хозяйственных судов в делах при участии иностранных предприятий и организаций).

Стаття 125. Судовий імунітет (Судебный иммунитет).

Просмотров: 10263
Загрузок: 166
Рейтинг:
0 / 0 ( Нет оценки )
Тип файла ZIP
Размер файла 236.67 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Естественный спутник земли?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет