3.1.3. Взаємодія помічника судді з апаратом суду

.

3.1.3. Взаємодія помічника судді з апаратом суду

Апарат суду

Апарат суду утворюється відповідно до статті 149 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» і здійснює організаційне забезпечення діяльності суду. Апарат суду очолює керівник апарату суду. Контроль за ефективністю діяльності апарату суду здійснює голова суду.

Організаційне забезпечення становлять заходи фінансового, матеріально – технічного, кадрового, інформаційного, та організаційно – технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і належного здійснення правосуддя.

Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» («Про засади запобігання та протидії корупції»), «Про звернення громадян» та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями і рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, Інструкцією щодо користування персональним комп’ютером, Інструкцією користувача автоматизованої системи документообігу суду «Документообіг загальних судів», Положенням про порядок користування автоматизованою системою документообігу у загальному суді, Загальними правилами поведінки державного службовця, Правилами поведінки працівника суду, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників суду, іншими нормативно-правовими актами та посадовою інструкцією.

Відповідно до ст. 149 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі. Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про державну службу». Умови оплати праці, матеріально- побутового, медичного, санаторно-курортного і транспортного забезпечення працівників апарату суду визначаються на засадах, що встановлені для відповідної категорії працівників апаратів центральних та місцевих органів виконавчої влади. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням з головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, апаратів апеляційних судів - Державною судовою адміністрацією України за погодженням із головою суду, в межах видатків на утримання відповідного суду. Функції, обов'язки, права, підпорядкованість, відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом керівника апарату суду.

Апарат суду під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової адміністрації відповідної області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції «Грифон», іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.

Приймання та звільнення з роботи працівників апарату, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та накладення дисциплінарних стягнень здійснюється керівником апарату суду.

Основними завданнями апарату є організаційне забезпечення та розробка пропозицій стосовно вдосконалення організаційного забезпечення діяльності суду.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

• Здійснює організаційне, експертне, інформаційно-довідкове та документальне забезпечення підготовки справ розгляду суддями

• Виконує доручення голови суду, його заступників та керівника апарату суду, розглядає пропозиції суддів щодо організації підготовки справ до розгляду, здійснює контроль за своєчасним надходженням інформації, матеріалів, іншим чином сприяє суддям у здійсненні їхніх повноважень

• Разом з суддями організовує і проводить роботу з вивчення й узагальнення судової практики, судової статистики

• Бере участь у здійсненні аналізу практики застосування законодавства і поданні пропозицій щодо його вдосконалення

• Веде облік особових справ працівників апарату суду

• Організовує підвищення кваліфікації працівників апарату суду

• Організовує приймання громадян у суді, з метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів. А також здійснює попередній розгляд звернень громадян та представників підприємств, установ та організацій щодо діяльності суду

• Організовує роботу приймання громадян з питань роботи суду головою суду або його заступниками, а також керівником апарату суду

• Готує аналітичні матеріали, огляди вітчизняного та зарубіжного законодавства

• Проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики), здійснює підготовку статистичних даних та складання звітів, узагальнень суду про кількість та стан розгляду судових справ усіх категорій

• Веде статистику та готує статистичні звіти руху і розгляду справ у суді

• Готує висновки, аналітичні, довідкові та інші матеріали, за дорученням голови суду, його заступників та керівника апарату суду

• Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики

• Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня

• Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання

• Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду

• Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності

• Забезпечує ведення діловодства у суді, а також дотримання режиму таємності

• Здійснює облік печаток і штампів та контроль за їх зберіганням і використанням

• Налагоджує роботу із впровадженням у практику діяльності суду комп’ютерних інформаційних технологій, сучасної організаційної техніки, наукових розробок у організації праці

• Організовує роботу з гарантування безпеки суддів та працівників апарату, в тому числі і в умовах надзвичайних ситуацій

• Здійснює виконання інших завдань щодо організаційного забезпечення діяльності суду відповідно до наказів та розпоряджень керівника апарату суду, постановами колегії, наказами, інструкціями, рекомендаціями та іншими керівними матеріалами Державної судової адміністрації України тощо.

Структура і штатна чисельність апарату суду, за поданням керівника апарату суду, затверджується відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України за погодженням з головою суду, в межах видатків на утримання відповідного суду.

Взаємодія в апараті суду

Що таке апарат, як формується, чим керується в роботі, основні завдання та функції апарату суду - ці питання нами розглянуті вище. А що таке взаємодія? Про це та інше поговоримо далі.

Взаємодія це дво - або багатосторонній процес обміну певними діями між людьми, під час реалізації ними своїх прав або виконання обов’язків. Це систематичне стійке виконання якихось дій, спрямованих на партнера для того, щоб викликати певну очікувану у відповідь реакцію з його боку, яка в свою чергу викликає нову реакцію.

Взаємодія між працівниками апарату суду є способом, за допомогою якого вони можуть узгоджувати свої дії для досягнення спільних цілей в роботі суду, тобто в здійсненні правосуддя.

Зміст взаємодії, її смислове навантаження, розкриваються як на рівні окремих контактів, так і в контексті спільної діяльності, тобто такої, яка реалізується разом з кимось.

Міжособистісна спільність передбачає взаємозв’язок з іншими людьми, а конкретним змістом цього взаємозв’язку є співвідношення індивідуального вкладу кожного з учасників у спільну справу. Зазвичай відокремлюють три моделі спільної діяльності:

• спільно- індивідуальна (кожен учасник робить свою частку загальної справи незалежно від інших);

• спільно-послідовна (загальне завдання виконується послідовно кожним);

• спільно-взаємопов’язана (має місце одночасна взаємодія кожного учасника з усіма іншими).

Також стверджується, що для організації спільної діяльності необхідне просторово-часове узгодження. У процесі спільної діяльності взаємодія може відбуватися з раніше незнайомими людьми, котрі пов’язані виконанням певного спільного для них завдання. Взаємодія немовби пронизує колективну діяльність, передбачаючи при цьому, що в ході спільної діяльності суб’єкти почергово та взаємно змінюють соціально-психологічні стани, цінності й наміри один одного.

Можна назвати основні ознаки спільної діяльності:

• наявність загальних цілей для учасників взаємодії (спільна діяльність, як і інша форма кооперації, породжується необхідністю досягнення таких цілей, котрі недоступні окремій людині або досяжні частково; спільна діяльність є доцільною в тому разі, коли заздалегідь ставляться усвідомлювані цілі);

• учасники спільної діяльності, окрім індивідуальних мотивів, повинні мати спонуку працювати разом, тобто слід сформувати загальну мотивацію для досягнення мети;

• необхідне розділення єдиного процесу досягнення колективної мети на певні складові, тобто на окремі, але функціонально пов’язані сукупності дій, операцій та їх розподіл між учасниками взаємодії;

• об’єднання (або суміщення) індивідуальних діяльностей, яке розуміється як утворення цілісності спільної діяльності і як сприяння виникненню взаємозв’язків і взаємозалежності між учасниками цієї діяльності;

• погоджене, координоване виконання розподілених і об’єднаних індивідуальних діяльностей усіх учасників;

• необхідність в управлінні (включаючи самоуправління) — потреба, внутрішньо притаманна спільній діяльності;

• наявність єдиного завершального результату, загального для учасників спільної діяльності;

• єдине просторово-часове функціонування учасників взаємодії.

Стосовно власне психологічних складових спільної діяльності, то зазвичай аналіз їх починається з відокремлення і характеристики загальної мети, яка є найважливішим компонентом спільної діяльності. Загальна мета уособлює ідеально представлений майбутній результат, якого намагається досягти спільність індивідів (колективний суб’єкт) у ході взаємодії. Вона може бути розписана й у вигляді більш часткових спільних завдань, поетапне виконання яких наближує всіх до отримання кінцевого результату. Обов’язковим психологічним компонентом спільної діяльності є загальна мотивація, тобто те, що спонукає людей до досягнення спільної мети. Тут надзвичайно важливим є питання співвідношення індивідуальних і колективних мотивів. Наступний психологічний компонент — спільні дії. Вони спрямовані на реалізацію поточних і перспективних завдань спільної діяльності. Завершує її психологічну структуру загальний результат. При цьому важливе значення має не тільки і не стільки загальний об’єктивний кінцевий продукт, а і суб’єктивне відображення результату індивідуальними і колективними суб’єктами. Безперечно, умовою виконання спільної діяльності є процеси розподілу, об’єднання, погодження, управління індивідуальними цілями, мотивами, діями й результатами.

Отже, від того, з якою ефективністю працівники апарату суду взаємодіють між собою, в тому числі взаємодіє помічник судді з іншими працівниками, залежить в цілому ефективність правосуддя, авторитет судової влади, продуктивність та якість роботи суду.

Помічник судді, безпосередньо підзвітній судді, помічником якого він є. Помічник судді не має у своєму безпосередньому підпорядкуванні інших працівників апарату суду. Для кадрового і фінансового забезпечення помічник судді прикріплюється до апарату суду, тому в даних питаннях і питаннях порядку проходження державної служби помічник судді підпорядковується керівнику апарату суду.

Помічник судді отримує доручення безпосередньо від судді, помічником якого він є, та керівника апарату суду. Документи на опрацювання помічнику судді передаються за резолюцією вищестоящих керівників, виданою в межах їхніх посадових повноважень. Помічник судді координує та контролює діяльність секретаря судового засідання судді, помічником якого він є, за результатами повідомляє керівника апарату суду.

Помічник судді, під час виконання своїх обов’язків та завдань, взаємодіє з іншими працівниками апарату суду, територіальним управлінням державної судової адміністрації, також за дорученням судді, помічником якого він є, та керівника апарату суду взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

Оскільки судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону, вирішують судові справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на них, то розподіл обов’язків між працівниками апарату суду повинен забезпечувати вивільнення суддів від дій, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.

Ефективність та результативність професійної службової діяльності апарату суду оцінюється за якісною та своєчасною обробкою службових документів, за організацією здійснення контролю виконання документів, що надійшли, наявність скарг на результати виконання службових функцій, своєчасність та якість виконання покладених задач, належне оформлення справ. Помічникам суддів для успішного виконання покладених на них обов’язків необхідні висока працездатність, комунікабельність, уміння працювати в колективі, відповідальність, а також високі особисті моральні якості. Від поєднання цих ділових якостей і професіоналізму за великим рахунком залежить довіра громадян до судової влади.

Помічник судді і апарат суду

Метою діяльності помічника судді є виконання своїх обов’язків із забезпечення роботи судді, кінцевою ціллю якої є здійснення правосуддя. Перед тим, як говорити про взаємодію помічника судді з іншими працівниками суду, слід особливу увагу приділити взаємодії помічника судді з головою суду, заступниками голови та суддею.

Отже відповідно ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» голова суду представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Контролює ефективність діяльності апарату суду. Помічник судді, повинен своєчасно опрацьовувати документи, які йому передаються за резолюцією голови суду, у визначений термін. Помічник судді може витребувати за погодженням голови суду інформацію і матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків.

У відповідності з тим, що голова місцевого суду має заступників, які, згідно визначених головою суду обов’язків, беруть участь в організації діяльності суду та, у разі відсутності голови суду, виконують його обов’язки, здійснюється розподіл обов’язків з організації діяльності суду.

Згідно ст. 24 Закону України про судоустрій, голова суду може деякі свої повноваження делегувати своїм заступникам. Тобто помічник судді у разі отримання документів за резолюцією заступника голови суду, повинен також їх виконати у встановлені терміни, або у разі необхідності надати відповідну інформацію.

Помічник судді підпорядковується безпосередньо судді, виконуючи його завдання з підготовки та організації судового процесу, але помічник не має повноважень із здійснення правосуддя. Тобто, помічник не вправі здійснювати дії, які тягнуть за собою виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків осіб, що беруть участь у справі, чи інших учасників судового процесу. Він здійснює прийом та видачу судових документів, готує копії документів для підписання суддею, перевіряє правильність сплати держмита та оплати судових витрат, наявність документів, які додаються до заяви, робить підбор законів та інших нормативних правових актів, матеріалів судової практики, необхідних судді для розгляду справи.

Помічники суддів, координують роботу секретаря судового засідання та надають при цьому методичну та практичну допомогу, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними-засобами, ведуть контроль відкладених, призупинених справ, оформлення матеріалів справи, своєчасного направлення або видачі копій рішень, постанов, ухвал, виконавчих листів сторонам по справі. Крім того, помічник судді готує проекти відповідей на звернення та скарги громадян, здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов’язані з розглядом справи. Створює чернетки та проекти судових документів в автоматизованій системі «Документообіг загальних судів». Здійснює внесення даних до статистичної картки автоматизованої системи «Документообіг загальних судів» щодо результатів розгляду судової справи. Здійснює контроль за оскарженням судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

За наказом голови суду та за дорученням судді здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

Слід звернути увагу на те, що на помічника судді покладена робота з громадянами на стадії підготовки справи до судового розгляду, але законодавчо це ніяк не закріплено. Під час прийому документів, помічник судді витребує всю необхідну інформацію у заявника, телефони позивача, відповідача, третіх осіб, місце роботи, проживання та реєстрації. Першочерговою ціллю цього є своєчасний розгляд справи у встановлений законом строк.

Вся ця рутина дозволяє зменшити навантаження на суддів. Таким чином, ціллю діяльності помічника судді є надання правової та технічної допомоги судді у здійсненні правосуддя, а також виконання інших задач, що покладені на місцеві суди.

Основні критерії взаємодії помічника судді з іншими працівниками апарату суду.

Помічник судді безпосередньо підзвітній судді, помічником якого він є та підпорядкований керівнику апарату суду.

Взаємодія помічника судді з керівником апарату суду

Керівник апарату суду, здійснюючи загальне керівництво апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість роботи працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду. Слід ще раз зосередити увагу на те, що апарат суду, очолюваний керівником апарату здійснює організаційне забезпечення роботи суду. Зазначимо що керівник апарату призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Також керівник апарату несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.

Керівництво апаратом суду включає до себе, як організацію спільної роботу помічника судді в ході підготовки необхідних матеріалів, у разі віднесення питань до компетенції декількох працівників апарату суду, з іншими працівниками суду, так і роботу з навчання та підвищення кваліфікації помічників суддів, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів, координацію здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань за дорученням голови суду або керівника апарату суду.

В свою чергу помічник судді може вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату суду, витребовувати за погодженням керівника апарату суду інформацію і матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків та отримувати всю необхідну інформацію для виконання своїх службових обов’язків та завдань від всіх працівників апарату суду.

Взаємодія помічника судді із заступником керівника апарату суду полягає в тому, що заступник керівника апарату має право отримувати від помічників суддів всю необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов’язків пов’язаних із організацією прийому, реєстрацію та розподілом кореспонденції, що надійшла до суду, організацією роботи з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку, здійсненням контролю за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, контролю за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.

Також, заступник керівника апарату суду здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду.

Взаємодія з секретарем судового засідання

Належна взаємодія між помічником суді та секретарем судового засідання є досить важливим фактором для здійснення правосуддя, тому цим посадовим особам слід володіти наступними навичками, в обсязі, необхідному для виконання своїх посадових обов’язків, а саме:

− працювати з законодавчими та нормативними актами;

− сумлінно і належним чином виконувати обов’язки;

− систематично підвищувати свою кваліфікацію;

− здатність приймати самостійні рішення, в межах своїх повноважень;

− оперативно приймати та здійснювати дії, спрямовані на реалізацію правосуддя;

− складати ділові листи;

− бачити, підтримувати та застосовувати нове, передове;

− ефективно та послідовно працювати з іншими підрозділами суду;

− правильно розподіляти робочий час;

− дотримуватись трудової дисципліни;

− володіти прийомами між особових відносин (вміти уважно слухати колег, вміти не допускати між особових конфліктів з колегами та керівниками, вміти ефективно співпрацювати, йти на компроміс, при вирішенні проблем в конфліктних ситуаціях, бути відповідальним, надавати необхідну допомогу колегам по роботі, вміти приймати поради інших колег по роботі, бути здатним визнавати свою неправоту, бути об’єктивним при виконанні посадових обов’язків, відносно громадян - чуйними, завжди доброзичливими);

− мати навички володіння комп’ютерною та іншою оргтехнікою та необхідним програмним забезпеченням.

Таким чином, підвищення ефективності правосуддя пов’язано з вирішенням низки завдань, серед яких важливе місце займає питання організації роботи помічника судді. Належна та якісна (рівень навичок і освіти) підтримка судді, та як наслідок – реалізація правосуддя, багато в чому залежить від належної взаємодії помічника судді та секретаря судового засідання, їх рівня кваліфікації, необхідного для належного виконання посадових обов’язків.

Проте, заздалегідь за об’єктивними обставинами помічник судді, сприяючи здійсненню правосуддя, виконує не тільки функції помічника судді, але й фактично секретаря судового засідання. Так, заміна секретаря судового засідання під час слухання справи (за відсутністю останнього, секретар не має відповідних навичок, тощо), фіксація ходу судового засідання за допомогою технічних засобів, фактично виконується помічником судді.

Слід зазначити, що на помічника судді, його посадовими обов’язками, покладено безпосереднє здійснення контролю та координування роботи секретаря судового засідання, а саме: помічник судді контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів; здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі; здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді, здійснення контролю за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді; координування роботи та надання при цьому методичної та практичної допомоги секретарю судового засідання з питань забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами.

Взаємодія помічника судді з консультантом суду

Що стосується взаємодії помічника судді з консультантом суду, то треба визначити наступне: посадовою інструкцією помічника судді передбачено, що він здійснює підбір законодавчої бази та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи. В даному випадку допомогу помічнику судді у наданні необхідної законодавчої бази повинен надати консультант суду, який здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, веде облік і зберігає нормативно- правові акти та судову практику, веде контрольні кодекси та, за необхідністю, організовує підбір юридичної літератури для працівників апарату суду На підставі того, що консультант суду здійснює облік звернень фізичних та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень, відповідає на звернення та скарги громадян з приводу розгляду справ, помічник судді повинен надавати консультанту всю необхідну інформацію по справі для підготовки обгрунтованої відповіді.

Взаємодія помічника судді з консультантом із судової статистики. Помічник судді повинен надавати необхідну інформацію консультанту із судової статистики, яка необхідна останньому для збирання статистичної інформації про роботу суду, для заповнення статистичних карток на підсудного та заповнення карток обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданих злочином та інш. Консультант із судової статистики, під час виконання своїх функціональних обов`язків та завдань, взаємодіє з помічником судді у всіх питаннях які стосуються судової статистики.

З іншими працівниками апарату суду помічник судді взаємодіє за необхідністю, а також під час участі у нарадах та зборах апарату суду. При взаємодії з працівниками апарату суду помічник судді повинен дотримуватись стандартів етичної поведінки, що встановлені Правилами поведінки працівника суду.

18.01.12 / Просмотров: 7646 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет