2.2.4. Відповідальність помічника судді

.

2.2.4. Відповідальність помічника судді

Системний аналіз норм чинного законодавства дає підстави зробити висновок про те, що помічник судді як службова особа може нести відповідальність будь-якого із передбачених законом видів: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну.

Згідно зі ст. 38 Закону України «Про державну службу», особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

Загальні порядок і підстави притягнення помічників судді як працівників до дисциплінарної відповідальності, в тій частині, що не охоплюється спеціальним законом, визначаються ст. ст. 147-149 «Кодексу законів про працю України» (далі – КЗпПУ), а спеціальні – ст. 14 Закону України «Про державну службу».

Загальною підставою притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, згідно зі ст. 149 КЗпПУ, є лише порушення трудової дисципліни.

Перелік спеціальних підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця є ширшим та встановлений ст. 14 Закону України «Про державну службу», згідно з якою дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

Згідно з п.п. 4.1 «Посадової інструкції помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва» (далі – Посадової Інструкції), помічник судді несе відповідальність, відповідно до «Кодексу законів про працю України», законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією», за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або недобросовісне виконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Якщо співставити між собою відповідні положення Закону України «Про державну службу» та Посадової інструкції в частині підстав для притягнення помічника судді до дисциплінарної відповідальності, то можна простежити, що поняття «невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків», закріплене в Законі, співвідноситься як тотожне з поняттям «неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або недобросовісне виконання наданих йому прав», яке міститься в Посадовій інструкції; положення Закону й Посадової інструкції щодо «порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби», дублюються, при цьому Посадову інструкцію доповнено ще положенням про «порушення спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу»; «вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює», відображений у ст. 14 Закону, є однією із форм «порушення норм етики поведінки державного службовця», узагальнено закріпленого у Посадовій інструкції.

Специфічною ознакою дисциплінарної відповідальності державних службовців, і відповідно, помічників суддів, є те, що до них, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, а саме, догани і звільнення, згідно зі ст. 147 КЗпПУ, можуть застосовуватися наступні заходи дисциплінарного впливу:

− попередження про неповну службову відповідність;

− затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Порядок накладення на помічника судді дисциплінарного стягнення є загальним та встановлений ст. ст. 147-1-149 КЗпПУ, згідно з якими за кожний вчинений проступок на помічника судді може бути накладене лише одне дисциплінарне стягнення відповідним наказом керівника апарату суду (за поданням судді, з яким він працює), з яким помічник судді ознайомлюється під розписку, у строки не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу звільнення помічника судді від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці, а також не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку, після надання з приводу його вчинення письмових пояснень на вимогу голови суду або його заступника, з урахуванням при обранні виду стягнення ступеню тяжкості вчиненого проступку і заподіяної ним шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, та попередньої роботи помічника судді.

Слід звернути увагу, що за порушення трудової дисципліни у вигляді, зокрема, порушень правил внутрішнього трудового розпорядку, до яких належать запізнення, прогули тощо, що є загальною підставою для дисциплінарної відповідальності, – помічника судді може бути притягнуто лише до дисциплінарної відповідальності, тоді як за порушення в інших формах, що є спеціальними підставами дисциплінарної відповідальності державного службовця, особа, залежно від спрямованості її умислу та наслідків, що настали, – також може нести адміністративну або кримінальну відповідальність.

Що стосується порушення у формі неякісного або несвоєчасного виконання посадових завдань та обов’язків, то слід зазначити, що поняттям “неякісне виконання посадових завдань” охоплюється їх неповнота, неточність, поверховість, невідповідність вимогам матеріального і процесуального права.

Під “несвоєчасністю” слід розуміти невиконання посадових завдань та обов’язків у встановлені законодавством строки.

При правовій оцінці порушень у даній формі слід виходити із завдань та обов’язків, покладених на помічника судді згідно з Кримінально- процесуальним, та іншими Кодексами України, “Інструкцією з діловодства в апеляційному загальному суді” та Посадової інструкції.

Зокрема, до таких порушень можуть належати: неякісна або несвоєчасна підготовка листів, запитів, повідомлень про розгляд справи та інших документів, пов’язаних з розглядом конкретної справи (п.п. 2.2 Посадової Інструкції, п.п. 5.1 “Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді”); несвоєчасні передача судді-доповідачу заяв про надання дозволу на побачення та видача дозволу на побачення заявнику (п.п. 2.3 Посадової Інструкції); неналежне здійснення контролю за надходженням та неприєднання до справи відповідних документів та матеріалів (п.п. 2.4 Посадової Інструкції; п.п. 4.6, 5.6 “Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді”); несвоєчасне повідомлення про день і час судового засідання осіб, які беруть участь у розгляді справи, та, у передбачених законом випадках, зацікавлених осіб, неналежне здійснення контролю за підготовкою судових засідань, зокрема, незабезпечення своєчасного вручення підсудним копій обвинувального висновку, явки в судове засідання учасників процесу, доставки підсудних або засуджених тощо (п.п. 2.5 Посадової Інструкції, п.п. 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.5.1, 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6 “Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді”); неправильне або несвоєчасне оформлення протоколів судових засідань у справах, що знаходяться у провадженні судді (п.п. 2.7 Посадової Інструкції, п.п. 5.5 “Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді”); несвоєчасна здача до канцелярії справ, розглянутих під головуванням судді (п.п. 2.8 Посадової Інструкції); неналежна або несвоєчасна підготовка довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом справ (п.п. 2.11 Посадової Інструкції); несвоєчасний розгляд звернень громадян, якщо відповідне доручення було дано помічнику судді заступником голови суду (п.п. 2.16 Посадової Інструкції) тощо.

Під порушенням у формі “бездіяльності” слід розуміти невиконання помічником судді зазначених та інших покладених на нього, згідно з законодавством, службових обов’язків.

Під “недобросовісним використанням наданих йому прав” як формою вчинення помічником судді дисциплінарного проступку слід розуміти невикористання або використання не в повному обсязі наданих йому прав для своєчасного і якісного виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Це може бути, наприклад, неотримання або отримання в неповному обсязі від працівників апарату суду інформації, необхідної для підготовки відповіді на запит, звернення громадян, виконання якого покладено на помічника судді.

Разом з тим, за наявності умислу на протиправне використання наданих повноважень в особистих інтересах, наприклад, з метою приховати власну некомпетентність або несвоєчасне чи неякісне попереднє виконання своїх завдань та обов’язків, або в інтересах третіх осіб, несвоєчасне або неякісне виконання посадових завдань та обов’язків у формі відмови фізичним чи юридичним особам в інформації, надання якої передбачене правовими актами, умисне затримування її, надання недостовірної або неповної інформації, – помічник судді, за наявності всіх передбачених для цього законом умов, може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене п. “г” ч. 1 ст. 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”. Слід зауважити, що з 1 січня 2011 року має вступити в силу Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» і Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» відповідно до яких відповідальність за ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації буде встановлена статтею 212-26 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за незаконне використання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням посадових повноважень з 01.01.2011 року буде заставати за статтею 212-31 КУпАП.

Також недобросовісне використання помічником судді наданих йому прав у виді сприяння, використовуючи своє службове становище, фізичним чи юридичним особам у здійсненні ними будь-якої діяльності, наприклад, адвокату в успішному веденні справи шляхом розголошення у ній правової позиції судді до оголошення рішення, або неправомірне надання іншим особам інформації у справі та (або) копій документів з неї, з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, – може тягнути за собою притягнення помічника судді до адміністративної відповідальності за п. “а” ч. 3 ст. 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією” (стаття 212-23 КУпАП, після 01.01.2011).

Крім цього, бездіяльність помічника судді, неякісне або несвоєчасне виконання ним посадових завдань та обов’язків, у разі спричинення такими його діями наслідків у виді істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, може містити ознаки злочину службової недбалості, передбаченого ст. 367 КК України.

Наявність такої істотної шкоди є критерієм розмежування злочину, передбаченого ст. 367 КК України, та дисциплінарного проступку. При цьому істотна шкода може виражатися у заподіянні матеріальних (майнових) збитків, нематеріальної шкоди або матеріальних збитків в поєднанні з наслідками нематеріального характеру.

Згідно з ч. 3 Примітки ст. 364 КК України, п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень», заподіяна відповідними діями помічника судді матеріальна шкода, для кваліфікації їх як злочину за ст. 367 КК України, повинна у сто і більше разів перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Шкода нематеріального характеру, яка внаслідок дій помічника судді вбачається найбільш імовірною, має визнаватися істотною в тому разі, якщо вона полягатиме в обмеженні основних прав і свобод особи, підриві престижу та авторитету судової влади, сприяння такими діями вчиненню злочину іншими особами, також при вирішенні цього питання підлягає врахуванню кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди тощо. Якщо при цьому матеріальну шкоду буде поєднано із заподіянням наслідків нематеріального характеру, то шкода вважатиметься істотною навіть за умови, коли сума матеріальних збитків не перевищуватиме ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але матеріальна та нематеріальна шкода будуть нерозривно пов’язані між собою та становитимуть єдине ціле, а не матимуть самостійний, ізольований одне від одного характер.

Крім цього, у випадку, коли неналежне виконання посадових обов’язків чи недобросовісне використання наданих прав у формі неправомірного надання інформації чи копій документів у справі має умисний характер та здійснене за попередньою домовленістю з особами, яким дані дії необхідні як сприяння у вчиненні злочину (злочинів), наприклад, втручання в діяльність судових органів, дачі завідомо неправдивих показань, перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку тощо, та про злочинні наміри яких відомо помічнику судді, – останній може підлягати кримінальній відповідальності за пособництво у вчиненні відповідного злочину у формі вказівок або усунення перешкод.

Вчинення помічником судді проступку у формі порушення норм етики державного службовця, які передбачені ст. 5 Закону України «Про державну службу», зі змісту даної статті, можуть полягати у наступному:

− несумлінному виконанні своїх службових обов’язків;

− нешанобливому ставленні до громадян, керівників і співробітників, недотриманні культури спілкування;

− діях і вчинках, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Як вбачається з вищезазначеного, “несумлінне виконання своїх службових обов’язків” практично дублює «неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або недобросовісне використання наданих прав». При цьому можна лише зазначити, що ознака “несумлінності” відображає внутрішнє ставлення помічника судді до вчиненого проступку та може бути суб’єктивною ознакою порушень, які об’єктивно виражаються у вказаних діях.

Нешанобливе ставлення помічника судді до громадян, керівників і співробітників, недотримання культури спілкування, може, зокрема, виражатися, у зверненні до громадян або наданні їм усних відповідей у грубій чи некоректній формі, що принижує честь і гідність людини тощо, – і тягнути за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Дії і вчинки, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, можуть мати найрізноманітніші прояви.

Це може бути, наприклад, розголошення стороннім особам у приватних розмовах інформації, яка стала відома помічнику судді у зв’язку з розглядом справ, якщо така інформація містить відомості, які дають можливість ідентифікувати конкретну особу (осіб) чи дані про них, або можуть іншим чином зашкодити розгляду справи.

Також відповідні дії можуть виражатись у демонстративному користуванні помічником судді занадто дорогими за вартістю речами або послугами, що може викликати у громадян об’єктивні сумніви щодо законності джерела їх отримання.

Дії або вчинки помічника судді, які можуть зашкодити інтересам служби, якщо вони не мають ознак корупційних діянь, за які передбачена адміністративна відповідальність, або злочинів, можуть тягнути за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності.

З метою висвітлення порушення помічником судді обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу, слід звернутися до Закону України «Про державну службу».

Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, встановлені ст. 12 даного Закону, згідно з якою не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

− визнані у встановленому порядку недієздатними;

− мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

− у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

− в інших випадках, встановлених законами України.

Порушення помічником судді обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу, може мати місце у разі, якщо: 1) будь-які із зазначених обставин існували на момент його прийняття на службу, але були приховані; 2) виникли вже під час проходження служби.

Виявлення будь-яких із вказаних обставин, які мали місце на момент прийняття помічника судді на посаду, або їх виникнення під час проходження служби, тягне за собою припинення державної служби та звільнення з посади на підставі п. 5 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

При цьому слід зазначити, що в даному випадку звільнення не можна вважати дисциплінарним стягненням, оскільки воно застосовується незалежно від вини службовця та не містить в собі мети покарання, а натомість, є лише заходом, спрямованим на недопущення обіймання посади помічника судді особою, яка в принципі не має права бути прийнятою на державну службу, і відповідно, перебувати на ній.

Адже в деяких випадках виникнення під час проходження служби обставин, які віднесені до відповідних обмежень, може трапитися і незалежно від волі службовця, тобто без його вини, наприклад, коли особа захворіє на хворобу, яка стане підставою для визнання її судом недієздатною, або на посаду голови чи керівника апарату суду, яким помічник судді безпосередньо підпорядкований, буде призначено особу, яка є його близьким родичем чи свояком. При цьому у разі призначення близького родича чи свояка на посаду голови або начальника відділу по забезпеченню судової палати, альтернативою звільненню може бути переведення помічника судді до іншої судової палати.

Обмеження, пов’язані із проходженням державної служби, встановлені ст. 16 Закону України «Про державну службу», згідно з якою державний службовець не має права:

− вчиняти дії, передбачені ст. ст. 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією»;

− брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

Зокрема, на помічника судді, в силу його становища як державного службовця та посадової особи, може поширюватися порушення наступних спеціальних обмежень, встановлених ст. ст. 1, 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією»:

− п. “а” ч. 2 ст. 1 – незаконне одержання, у зв’язку з виконанням функцій держави, матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-21 КУпАП «Одержання неправомірної вигоди»);

− п. “б” ч. 2 ст. 1 – одержання кредитів або позичок, придбання цінних паперів або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-21 КУпАП «Одержання неправомірної вигоди»);

− п. «б» ч. 1 ст. 5 – зайняття підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, виконаня роботи на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності) - (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-24 КУпАП «Порушення обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва»);

п. «в» ч. 1 − ст. 5 – входження самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-25 КУпАП);

− п. «г» ч. 1 ст. 5 – відмова фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисне затримання її, надання недостовірної чи неповної інформації (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-26 КУпАП);

− п. «а» ч. 3 ст. 5 – сприяння, використовуючи своє посадове становище, фізичним чи юридичним особам у здійсненні їх діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-23 КУпАП);

− п. «б» ч. 3 ст. 5 – неправомірне втручання, використовуючи своє посадове становище, у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень (відповідальність після 01.01.2011 року буде наставати за статтею 212-27 КУпАП).

Наприклад, матиме ознаки порушення п. “б” ч. 1 ст. 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією” зайняття помічником судді підприємницькою діяльністю у виді надання правової допомоги.

Порушенням помічником судді обмежень, встановлених ч. 2 ст. 16Закону України “Про державну службу” будуть участь у страйку або вчинення ним дій, які перешкоджають нормальному функціонуванню суду, які можуть виражатися у демонстративній, з особистих мотивів, відмові від виконання своїх службових обов’язків тощо.

Факт вчинення помічником судді порушення будь-яких із зазначених спеціальних обмежень є підставою для припинення ним державної служби на підставі п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, і відповідно, звільнення з посади.

А у випадку порушення помічником судді спеціальних обмежень, передбачених ч. 1 ст. 16 Закону України “Про державну службу” та ст. ст. 1, 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, він також підлягає адміністративній відповідальності за відповідними пунктами ст. ст. 1, 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», в порядку, визначеному ст. 8 даного Закону.

Ще однією підставою для притягнення помічника судді до дисциплінарної та адміністративної відповідальності є порушення ним вимог ст. 13 Закону України “Про державну службу” щодо щорічного подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру у формі їх неподання або подання неправдивих відомостей. З 01.01.2011 року встановлюється відповідальність за порушення вимог фінансового контролю статтею 212-28 КУпАП.

Дана обставина є підставою для припинення державної служби на підставі п. 7 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про державну службу”, і відповідно, звільнення з посади, а також для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ч. 1 ст. 6 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, порядок реалізації якої встановлений ст. 9 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Згаданими вище Законами України «Про засади запобігання та протидії корупції» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» встановлюються додаткові обмеження та вимоги до помічників суддів як службовців, серед яких: (1) заборона неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на посаду (адміністративної відповідальності не встановлено, може застосовуватися дисциплінарне стягнення); (2) заборона приймати подарунки у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 5 Закону про засади запобігання та протидію корупції, відповідальність за порушення цієї вимоги встановлена статтею 212-32 КУпАП); (3) бути безпосередньо підпорядкованим у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам, тобто помічником у судді не може працювати його (судді) подружжя, дитина, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені та інші особи за умови їх постійного проживання разом із суддею (стаття 6 закону про запобігання та протидію корупції, адміністративної відповідальності не встановлено, може застосовуватися дисциплінарне стягнення); (4) обов’язок вживати заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів (стаття 12 закону про засади запобігання та протидії корупції, відповідальність за порушення вимог щодо декларування особистих інтересів встановлена статтею 212-33 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Слід також звернути увагу та той факт, що відповідно до статті 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» обмеження, передбачені цим законом для помічників суддів зберігаються за помічником судді протягом двох років після його переходу до роботи у приватному секторі, за умови якщо його обов’язки на новій посаді в приватному секторі безпосередньо пов’язані з функціями, які особа виконувала, перебуваючи на посаді помічника судді.

Крім цього, помічник судді може нести кримінальну відповідальність за ст. 366 КК України за підроблення копій судових рішень, дозволів на побачення, повісток, довідок про участь особи в судових засіданнях тощо, а також за ст. 358 КК України за підроблення копій судових рішень, з використанням помічником судді відповідних бланків, знань, умінь і навичок зі складання проектів рішень суду, можливості доступу до печатки, за умови, коли відповідні справи не перебували у провадження судді або суду. За умови, коли таке підроблення має ознаки сприяння іншим особам у вчиненні злочинів, помічник судді також підлягає кримінальній відповідальності за співучасть у формі пособництва у вчиненні відповідних злочинів.

Також помічник судді може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за одержання хабара за ст. 368 КК України, пособництво у формі посередництва у даванні чи одержанні хабара за ч. 5 ст. 27, ст. 368 КК України або ч. 5 ст. 27, ст. 369 КК України, відповідно, провокацію хабара за ст. 370 КК України.

Крім зазначеного, помічник судді може нести кримінальну відповідальність за шахрайство за ст. 190 КК України у разі, коли він бере від осіб грошові кошти або інше майно шляхом обману, під виглядом передачі хабара судді, якому жодним чином не відомо про ці дії, а насправді присвоює їх собі.

Помічник судді як посадова особа може нести кримінальну відповідальність і за вчинення інших злочинів з використанням свого службового становища.

Підстави та порядок цивільної відповідальності у формі відшкодування спричиненої неправомірними діями чи бездіяльністю помічника судді майнової чи моральної шкоди встановлені ст. ст. 1166, 1167, 1174, 1177 Цивільного Кодексу України. Специфічними ознаками такої відповідальності є те, що відшкодування шкоди здійснюється, незалежно від вини помічника судді, державою, яка, у свою чергу, може пред’явити до нього позовні вимоги про повернення сум відшкодування в порядку регресу.

При цьому, враховуючи, що помічник судді за своїм посадовим становищем не уповноважений на винесення вироків чи постанов про взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, накладення арешту на майно, відсторонення від роботи (посади), накладення адміністративних стягнень, надання дозволів на проведення окремих оперативно-розшукових заходів, – на нього не поширюється дія ст. 1176 Цивільного Кодексу України і Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», а шкода, заподіяна його діями як службової особи органу державної влади підлягає відшкодуванню, в порядку, передбаченому ст. 1174 Цивільного кодексу України.

З огляду на зазначене, помічник судді може нести такі види відповідальності: дисциплінарну – на підставах та в порядку, визначених КЗпПУ, Законом України “Про державну службу” та Посадовою інструкцією; адміністративну – на підставах, передбачених Законами України “Про державну службу” РОЗДІЛ 2 75 та “Про боротьбу з корупцією” та в порядку, визначеному Законом України “Про боротьбу з корупцією”; кримінальну та цивільну відповідальність – на підставах та в порядку, передбачених законодавством.

18.01.12 / Просмотров: 7373 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет