7.2. Статус помічника судді у польській судовій системі

.

7.2. Статус помічника судді у польській судовій системі

Нормативні акти про статус помічника судді

Основні нормативні акти

Посаду “помічник судді” було запроваджено у польській судовій системі у 2001 році, після ухвалення Парламентом “Акту про суди загальної юрисдикції” (Common Court Act) 27 липня 2001 року98. Відповідно, врегулювання юридичного статусу помічника судді здійснено складним шляхом, таким же, як і статус суддів та інших службовців судової системи. Назва цієї посади була предметом тривалого обговорення між представниками судової професії та розробниками нормативних актів. Було декілька пропозицій. Одна з них – використати історичну назву: podsędek99 (латинською мовою: subiudex), яка використовувалася у судовій системі Польщі в середні віки, починаючи з XIV сторіччя, і якою називали судового службовця, що надавав допомогу судді, але сам не мав судових повноважень. Нарешті було прийнято рішення стосовно того, що назва повинна буквально відображати діяльність працівника на цій новій посаді. Відповідно, було відхилено терміни “судовий помічник” або “суддя-асистент”, тому що вони могли помилково вказувати на “судову” суть працівника на цій посаді, тобто що така особа повинна бути незалежною у винесенні своїх рішень, будучи свого роду суддею або службовцем судової системи. Таким чином, було прийнято рішення про те, щоб назвати посаду “помічник судді”, тобто особа, яка допомагає судді, але самостійно не здійснює функцій правосуддя.

На теперішній час, до початкових нормативних актів було внесено два доповнення. Перше стосується формальних вимог до кандидатури на заміщення посади.100 Друге – збирання інформації стосовно кандидатури органами поліції.101

В “Акті про суди загальної юрисдикції” міститься положення, яке визначає, що всі питання стосовно помічника судді, які не було врегульовано “Актом про суди загальної юрисдикції”, врегульовується положеннями “Статуту про працівників судів і органів прокуратури” від 18 грудня 1998 року102.

Вторинне врегулювання

98 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądow powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.)

99 Латинською мовою: subiudex

100 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądow powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądow wojskowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

101 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądow powszechnych oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.

“Акт про суди загальної юрисдикції” делегує повноваження щодо детального врегулювання посади помічника судді Міністрові юстиції, надаючи йому право видавати виконавчі розпорядження (польською – rozporządzenie) з певних питань. На підставі таких повноважень Міністром юстиції було прийнято наступні підзаконні акти:

• Розпорядження від 5 листопада 2002 року щодо точного обсягу та методів роботи помічника судді 103.

• Розпорядження від 1 квітня 2003 року про винагороду помічників суддів 104.

• Розпорядження від 3 вересня 2008 року про проведення конкурсу на заміщення посади помічника судді 105.

Інші джерела

До жовтня 2009 року питання стосовно статусу суддівської посади не були предметом ні судового контролю, ані інтерпретації судовою практикою.

Причина введення посади

Міркування, на основі яких було запроваджено нову категорію судових службовців, полягали у підвищенні ефективності роботи суддів, яка вимірюється швидкістю здійснення процесуальних дій, через делегування деяких зі своїх завдань висококваліфікованим працівникам, які виконують їхні розпорядження, за винятком прийняття рішень. Наприкінці 90-х років стало очевидним, що польська судова система не здатна впоратися з підвищенням навантаження у зв’язку зі збільшенням кількості справ. Соціально-економічні перетворення у країні, що розпочалися у 1989 році, призвели до швидкого зростання навантаження на судову систему, пов’язаного зі збільшенням кількості судових справ. Понад десятиріччя єдиним варіантом вирішення цієї проблеми було збільшення кількості суддів. Багато політиків, що обіймали посаду Міністра юстиції, неодноразово намагалися знайти рішення. На жаль, від самого початку деякі з цих спроб розглядалися більшістю представників польської судової системи як наївні та несерйозні, і такий діагноз виявився точним.

102 Dz.U z dnia 30 grudnia 1998 r.

103 Dz.U z dnia 20 listopada 2002 r.

104 Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2003 r amended by utive orders : of May 10th , 2004 (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2004 r.), of April 26th , 2005 (Dz. U. z dnia 10 maja 2005 r.), and of June 27th, 2006 (Dz. U. z dnia 13 lipca 2006 r.)

105 Dz.U. 16 września 2008

Ідея про надання допомоги суддям через забезпечення їх кваліфікованим персоналом з’явилася у суддівському середовищі. Вона заснована на спостереженнях, зроблених в інших судових системах, особливо у Великобританії, Німеччині та Франції. Польські судді скаржилися на те, що занадто велика частина їхньої роботи полягає у діяльності, що не пов’язана з прийняттям рішень, і її повинні виконувати помічники. Насправді, протягом багатьох років суддям допомагали судові практиканти (стажери), які закінчували професійну підготовку перед отриманням суддівської кваліфікації. Однак це загалом не вважалося ефективним рішенням, тому що стажери займалися різними видами навчання і ніколи не залишалися на одному місці довше, ніж пара місяців. Це не давало змоги вибудувати належні робочі стосунки, а простіше кажучи – виробити необхідні професійні навички.

Обов’язки, завдання і сфера відповідальності

“Акт про суди загальної юрисдикції” дуже стисло визначає задачі та робочі обов’язки помічника судді. Говорячи просто, помічник судді повинен самостійно виконувати адміністративні та допоміжні дії, спрямовані на підготовку суду до слухання. Міністр юстиції має повноваження на детальне визначення сфери обов’язків і методів виконання завдань помічника судді, з урахуванням принципів ефективності та раціональності, економічних питань і швидкості, а також необхідності забезпечення належного виконання доручених завдань.

У відповідності до положень виконавчого розпорядження від 5 листопада 2002 року щодо детального визначення сфери обов’язків і методів виконання завдань помічниками суддів, до завдань, які помічники суддів виконують самостійно, відноситься наступне:

1. підготовка проектів рішень;

2. підготовка проектів обґрунтувань рішень;

3. підготовка проектів наказів щодо підготовки справи до слухання або до засідання;

4. підготовка проектів наказів щодо формальних вимог до звинувачення;

5. перевірка, наскільки ефективно, вчасно та правильно секретаріат суду виконує розпорядження судді;

6. подання запитів щодо інформації, необхідної для прийняття рішення у справі, сторонам у справі та зовнішнім учасникам;

7. перевірка вчасної підготовки експертних висновків; проведення початкового аналізу справ, що подаються до судді; проведення початкового аналізу звинувачень, які містяться у позовній заяві; здійснення заходів контролю у так званих призупинених справах і представлення статусу справ, які не були розглянуті суддею;

8. ведення статистичних таблиць;

9. збирання інформації у судових рішеннях і судовій практиці, необхідної для вивчення справ, і здійснення іншої діяльності, пов’язаної з прийняттям рішень суддями, з якими помічник співпрацює, що витікає з особливостей даного судового підрозділу;

10. підготовка проектів відповідей на різні листи, що надходять у зв’язку з тією чи іншою справою, які не є формулами судових клопотань;

11. здійснення діяльності у зв’язку з виконанням судових постанов у кримінальних і сімейних справах 106.

На вимогу судді, помічник повинен виконувати всі необхідні дії, окрім наведених вище, з метою підвищення ефективності та раціональності проваджень. 107

Формальні вимоги

Формальні вимоги до кандидатур на заміщення посади помічника судді викладені в “Акті про суди загальної юрисдикції”. Кандидат повинен:

1. бути громадянином Республіки Польща і користуватися громадянськими правами у повному обсязі,

2. мати бездоганний характер,

3. мати закінчену освіту в галузі права академічного рівня, і отримати звання магістра 108 у Польщі, або ж інше еквівалентне академічне звання, що визнається у Польщі,

4. мати вік 24 роки або більше.

Неможливо стати помічником судді відразу після закінчення юридичного факультету або іншої академічної програми. До 14 січня 2004 року існувала формальна вимога щодо наявності стажу роботи за юридичним фахом строком щонайменше один рік. Однак цю вимогу було скасовано через низьку зацікавленість з боку потенційних кандидатів. Від того часу шлях до кар’єри помічника судді відкрито перед двома категоріями кандидатур.

106 Наприклад: знаходження вакансії для розміщення неповнолітньої особи в опікунському закладі, або наявність терапевтичних програм для ув’язнених

107 Наприклад: координація з’явлення свідка-експерта через установлення безпосереднього контакту з ним до надсилання виклику до суду, для забезпечення того, щоб свідчення були надані в залі засідань.

108 (Польською мовою: magister)

Перша категорія створена для осіб, які не складали юридичного екзамену.

У більшості випадків це стосується осіб, які пройшли стажування на посаді секретаря в суді або у прокуратурі. Стажування триває 12 місяців і закінчується екзаменом із діловодства. Для того, щоб пройти стажування з діловодства, потрібно закінчити академічну програму університетського рівня. Разом із тим, лише випускники юридичних факультетів можуть згодом обійняти посаду помічника судді. Починаючи з березня 2009 року, посаду помічника судді можуть також обіймати особи, які пройшли професійну підготовку солісітора (приватного повіреного), баррістера (судового адвоката) або державного нотаріуса, і які склали професійний екзамен на право зайняття такою діяльністю.

Друга, найчисленніша група – це кандидати, які склали судові іспити. Це особи, які пройшли стажування в суді або у прокуратурі. Стажування – це вид професійної підготовки, яку в теперішній час надає Національна школа судової системи та прокуратури. До 2009 року його проводили апеляційні суди. Вона триває 3 роки і поєднує практичну роботу та теоретичну підготовку, тобто лекції та семінари та стажування в різних закладах судової системи. На завершення стажування стажер повинен скласти судовий або прокурорський іспит. Наступним кроком повинно стати призначення на посаду в судовій системі або системі прокуратури, але це завжди залежить від наявності вакансій і, звичайно, якостей кандидата, зокрема, балів, набраних на судових або прокурорських іспитах. Очікуючи призначення, кандидат може обійняти посаду помічника судді.

Процедура відбору

Процедури відбору було визначено Міністром юстиції у виконавчому розпорядженні від 3 вересня 2008 року щодо проведення конкурсу на заміщення посади помічника судді109. Конкурс на заміщення посади помічника судді проводять голови судів усіх рівнів судової системи для своїх судів. Вони оголошують умови конкурсу та призначають відбіркову комісію.

До складу комісії входять троє суддів, включно з представником голови суду. Кандидати складають іспит тривалістю 90 хвилин, до якого входять 35 запитань (на вибір із кількох варіантів) та письмове завдання. До письмового завдання входить розгляд двох вигаданих справ – однієї цивільної та однієї кримінальної. Кандидати повинні продемонструвати навички з підготовки юридичних документів, складаючи пояснювальну записку до рішення суду.

Перед тим, як прийняти помічника судді на роботу, голова суду повинен отримати інформацію з Національного реєстру судимостей, а також звернутися до компетентного керівника місцевого управління поліції за інформацією, необхідною для визначення того, чи кандидат відповідає вимогам щодо “бездоганного характеру”. Інформація повинні виявити або спростувати:

1. поведінку, яка означає порушення закону з боку кандидата,

2. контакти з кримінальними колами або соціальними групами, на які впливають соціальні недоліки; суть таких контактів також може бути висвітлена,

3. обставини, що свідчать про зловживання алкоголем, наркотиками чи психотропними речовинами.

109 Dz.U. z dnia 16 września 2008

Професійні стосунки між суддею та помічником

В принципі, помічника судді повинен бути задіяний у роботі відділу з проведення судових засідань.110 Призначення до відділів реєстрації суб’єктів комерційної діяльності, застав або земельної реєстрації вважається винятком із такого правила. Помічника потрібно надавати суддям, які фактично розглядають справи. На практиці, це не розповсюджується на голову суду, голів відділів суду, а також інших суддів, що виконують адміністративні функції (наприклад, керівники, тощо).111 Один помічник повинен працювати не більше, ніж на двох суддів. Конкретних правил щодо ротації – тобто переходу від одного судді до іншого – немає, але голова суду може змінити призначення, керуючись навантаженням кожного судді, для забезпечення раціонального використання праці помічника. Загалом існує думка, що голова суду керується інтересами суду, а не помічника. У зв’язку зі значною ротацією суддів, до якої призводять зміни у структурі судів, посадові підвищення, вихід на пенсію, тощо, час роботи помічника судді на одну особу, як правило, не перевищує двох років.112

110 До більшості судів у Польщі традиційно входять відділи у кримінальних, сімейних і цивільних справах, які розглядають справи у першій і другій інстанції. Кожен відділ очолює головуючий суддя, який відповідає за адміністративні справи, зокрема – розподіляє справи між суддями, але який не може впливати на рішення, що вони виносять. Деякі суди мають повноваження на розгляд суперечок по трудовому законодавству у відділах, що називаються “трудові суди”. Вищезгадані підрозділи також називаються “судовими” відділами, тому що для вирішення більшості справ вимагаються змагальні дебати. У деяких судах, окрім того, є відділи, що опікуються певними офіційними реєстрами: земельними, комерційними, заставними. Такі відділи називаються “несудовими”.

111 Судді, що обіймають адміністративні посади, як правило, розглядають справи лише раз чи двічі на місяць Окрім вищезгаданих юридичних положень, більше не було опубліковано ніяких керівних документів або практичних рекомендацій щодо стосунків між суддями та помічниками. Універсальної моделі щодо організації співпраці немає, і дослідження на цю тему не проводилися. Однак було подано багато коментарів з боку обох професійних груп, які розміщено в Інтернеті. Загалом, ставлення з боку суддів до своїх помічників відрізняється вдячністю та повагою. Помічники скаржаться на надмірну завантаженість, а також на те, що судді не звертають уваги на обмеження робочого часу, вимагаючи роботи у вихідні дні та по вечорах.

Умови працевлаштування

Помічники суддів у Польщі є контрактними працівниками, а статус їхньої зайнятості врегульовано посиланнями на загальні положення “Статуту про працівників судів і органів прокуратури” від 18 грудня 1998 року113. Вони не користуються пільгами, що надаються державним службовцям 114.

Існує два головних типи контрактів для помічників судді: на визначений період і на невизначений період. Робочі стосунки характеризуються наступним:

1) працівник підпорядковується роботодавцеві – тобто працівник повинен виконувати вказівки стосовно виконання своїх обов’язків;

2) працівник повинен виконувати свою роботу на місці, вказаному роботодавцем; а також

3) працівник повинен виконувати вимоги щодо робочого часу. У контракті вказується, чи робота є на повну зайнятість, чи на часткову.

4) контракт може припинений обома сторонами за заявою.

112 Така оцінка була зроблена на основі відповідей, наданих 42 суддями на запитання стосовно посади помічника судді під час суддівських конференцій у м. Попово та Сулейов на початку листопада 2009 року. Статистика з цих питань відсутня.

113 Op. cit . 5

114 Видаються потрібними певні пояснювальні зауваження: статус державного службовця не означає лише те, що людина працює на урядовий орган чи агентство. Різниця між “державними службовцями” і “працівниками державної служби” відповідає історичній традиції Польщі. Державні службовці у Польщі користуються сильним захистом, і їх практично неможливо зняти з посади, хіба що у випадку скоєння злочину або втрати фізичної чи розумової здатності виконувати свої обов’язки. Незважаючи на положення “Акту про державну службу” 1996 року, державна служба у Польщі врегульована лише частково. Кожна політична партія, формуючи свій уряд, успішно вносила доповнення до Акту 1996 року. На 2006 рік кількість працівників державної служби перевищувала 100000 осіб. Однак лише невелика їх частина є саме державними службовцями, тобто особами, які пройшли спеціальну кваліфікаційну процедуру. В юридичних рішеннях поєднуються дві моделі Державної служби: спрямовані на кар’єру (закриті) та спрямовані на посаду (відкриті). Політичні дискусії переважно стосуються доступу до державної служби. Деякі уряди фактично зловживають процедурами відбору кандидатів на державну службу керуючись власними політичними інтересами.. Заполітизованість, низька оплата, низька мотивація стати державним службовцем, та низький суспільний інтерес звужує шанси успішної реалізації концепції державної служби.

Контракт на визначений період припиняється у вказаний день. Закон не визначає максимальну тривалість такого контракту, але його термін має бути в розумних межах. Передбачається, що контракт на визначений період може тривати від трьох місяців до трьох років, а у виправданих випадках – навіть до п’яти років. Однак нормативні документи обмежують кількість таких контрактів, що можуть бути укладені з однією особою. У відповідності до закону, після двох контрактів на визначений період повинен укладатися контракт на невизначений період. Загалом, контракт на визначений період не може бути припинено за попередженням, але існують винятки до цього правила. Припинення за попередженням допускається, якщо сторони погодилися із положенням, яке передбачає можливість припинення контракту шляхом попередження за два тижні. Контракт на невизначений період може бути припинений шляхом попередження за три місяці.

Роботодавець припиняє контракт без попередження, якщо помічника судді остаточно засуджено за скоєння навмисного злочину. У випадку засудження за скоєння неумисного злочину (наприклад, по недбалості) роботодавець має право розірвати контракт або продовжити його на свій розсуд. Правила також розповсюджуються на фінансові зловживання.

Інші випадки припинення контракту без попередження базуються на фізичній і розумовій здатності. Контракт повинен бути припинений, якщо суд чинним порядком оголошує недієздатність помічника. Контракт також може бути припинений, якщо помічник відсутній на роботі понад один рік у зв’язку з захворюванням або карантином через інфекційну хворобу, або відсутній на роботі понад один місяць без поважної причини.

Контракт також може бути припинений без попередження на підставі загальних правил, передбачених Трудовим кодексом 1974 року, тобто у випадку: серйозного порушення основних обов’язків працівника (перебування на роботі у нетверезому вигляді, відсутність без належної причини), здійснення злочину, припинення чинності документів, необхідних для виконання роботи. Припинення контракту не застосовується (з урахуванням подальших застережень) протягом періоду, зокрема, відпустки, вагітності, декретної відпустки, відпустки через захворювання, у передпенсійний період.

Виконуючи свої обов’язки, помічники суддів не можуть керуватися своїми політичними чи релігійними поглядами, особистими чи груповими інтересами. Якщо помічник одружений на особі, що працює у тій же організації, або є її родичем до другого ступеня кровної спорідненості або у першому ступені спорідненості або усиновлення, опіки або опікунства, одна з таких осіб не може бути підпорядкована іншій з них у будь-якій формальній якості.

Загальна тривалість робочого часу складає 40 на тиждень (в середньому – 5 днів на тиждень, 8 годин на день). Загалом, сукупна тривалість робочого часу та понадурочної роботи не повинна перевищувати 48 годин на тиждень. Понадурочна робота, як правило, не повинна перевищувати 150 годин на рік. Працівники мають право на подвійну винагороду за понадурочну роботу вечорами, по неділях і в банківські (державні) свята (а також за понаднормову роботу, що перевищує встановлений загальний тижневий ліміт), а також на винагороду, підвищену наполовину, за будь-яку інше понаднормову роботу.

Як і всі інші працівники судів, помічники суддів мають право на щонайменше 11 годин безперервного відпочинку кожні 24 години, а також на 35 годин відпочинку на тиждень. Вихідними днями є неділі та банківські вихідні.

Помічники також мають право на оплачувану відпустку. Кількість вихідних днів дорівнює 20, якщо стаж працівника менший за 10 років (включно з терміном навчання, наприклад, 8 додаткових років у випадку вищої освіти), і 26 днів – якщо стаж працівника дорівнює 10 рокам або більше. На практиці, у зв’язку з проходженням навчання, необхідного для того, щоб працювати помічником судді, всі вони починають свою кар’єру, маючи 26 робочих днів оплачуваної відпустки протягом першого року роботи.

Помічники, що виконують свої робочі обов’язки (задачі) в іншому місці, аніж своє звичайне місце роботи, мають право на відшкодування витрат, пов’язаних із відрядженнями. Розмір сім щоденного утримання, суми витрат на проживання, а також умови відшкодування, встановлені для всіх працівників державного сектора виконавчим розпорядженням Міністра праці та соціальних питань. Витрати на поїздки до звичайного місця роботи роботодавцем не відшкодовуються.

У випадку відсутності на роботі через захворювання або інший медичний стан, помічники, як і інші працівники суду, мають право на отримання 80% заробітної платні за весь період непрацездатності. У деяких конкретних ситуаціях, наприклад, у випадку інвалідності, викликаної нещасним випадком на робочому місці, працівник отримує повну суму винагороди.

Еталонні стандарти робочих показників

Конкретних положень щодо оцінки показників роботи помічника судді немає. Вони підлягають нормативам, передбаченим для всіх інших працівників суду. Вони проходять періодичні атестації. Такі атестації готує голова суду, в якому працює помічник, який бере до уваги думки безпосереднього керівника та атестаційного комітету, призначеного ним. Періодична атестація готується у письмовому вигляді, щонайменше раз на 24 місяці, і не частіше, ніж раз на 12 місяців. У періодичній атестації описується оцінка показників виконання обов’язків. Оцінка негайно доводиться до відома особи, щодо якої вона проводилася. Протягом 7 днів після отримання оцінки працівник може подати свої заперечення голові суду, який повинен їх розглянути протягом днів 14 після їх подання. Якщо заперечення приймаються, до періодичної атестації, проти якої вони були подані, вносяться зміни, або готується нова атестація. Оцінці підлягають наступні фактори:

1) вчасне і належне виконання обов’язків;

2) здатність приймати самостійні рішення;

3) ініціативність, вдосконалення виконання обов’язків; здатність планувати та організовувати роботу;

4) підвищення кваліфікації та розширення знань, необхідних для виконання обов’язків, включно зі знанням чинного законодавства;

5) дотримання трудової дисципліни;

6) гарні манери та ставлення до клієнтів і співробітників.

Оплата праці

“Акт про суди загальної юрисдикції” делегує повноваження щодо регулювання заробітної платні помічників суддів Міністрові юстиції, зобов’язуючи його дотримуватися вартості винагороди для суддів, старших судових клерків (польською: referendarz), та інших працівників суду, а також принципу диференціації між працівниками судів різних рівнів.

Починаючи з жовтня 2009 року, розміри заробітної платні у різних судах були встановлені на рівні 700-1000 євро, що дуже близько до середньої місячної заробітної платні у Польщі. Обмінний курс на 30 жовтня 2009 року становив 4,21 польських злотих/євро.

Суд Місячна заробітна платня, польських злотих

Апеляційний суд 3361-3824

Окружний суд 3013-3356

Районний суд 2675-3008

Заробітна платня помічника судді помітно нижча за заробітну платню судді, що починає свою діяльність, і загалом не вважається сильним стимулом. Будь-яка особі, що відповідає критеріям, установленим для зайняття посади, може легко знайти роботу в приватному секторі, що забезпечує вищу винагороду. Однак потрібно відмітити, що ця заробітна платня є помітно вищою за заробітну платню більшості працівників у державному секторі (учителів, медичних працівників, правоохоронців). Принцип диференціації заробітної платні у судах різних рівнів призводить до проблем із залученням персоналу до роботи в районних судах і загалом вважається несправедливим і нераціональним.

Професійний розвиток

Кар’єрне зростання

Посада помічника судді загалом сприймається не як постійна робота, а радше як крок на шляху до суддівської кар’єри. Так помічники, які пройшли судове стажування та успішно склали судовий іспит, можуть подати заяву на призначення на суддівську посаду у будь-який час, як тільки буде оголошена вакансія. Для тих, хто зайняв посаду помічника судді, не складаючи суддівського іспиту, існує можливість отримання права на суддівську посаду. Помічник судді, який пропрацював на цій посаді 4 роки, може повідомити Голову Національної школи судової системи та прокуратури про своє бажання скласти суддівський іспит.115 У такому випадку, помічникові судді дозволяється скласти екзамен під час найближчої сесії, призначеної для судових стажерів. Після складання іспиту, він може подати заяву на призначення на суддівську посаду.

Рангів або інших форм професійної ієрархії, що визначали б кар’єрне зростання, немає. Немає також правил щодо переведення до суддівського органу вищого рівня.

Професійна підготовка

У відповідності до “Статуту про працівників судів і органів прокуратури” від 18 грудня 1998 року116, помічники судді, як і будь-які інші працівники суду, зобов’язані розвивати свої професійні знання. Конкретніших положень, які б визначали це зобов’язання, немає. Однак однією із задач Національної школи судової системи та прокуратури є розробка програм професійної підготовки помічників суддів. Школу, яку було утворено на підставі Акту від 1-го липня 2005 року, з доповненнями, внесеними Актом від 23-го січня 2009 року117, почала свою діяльність 1-го вересня 2006 року. Ця організація підпорядкована Міністрові юстиції. ЇЇ головна задача полягає в організації професійної підготовки – тобто стажування для кандидатів на посаду суддів і прокурорів – а також у забезпеченні навчання для суддів і прокурорів, які вже обіймають ці посади. Стосовно помічників суддів, школа зобов’язана лише розробити програму підготовки, але не забезпечувати саме навчання. Схоже, що навчання повинні організовувати голови окружних або апеляційних судів навесні 2009 року, тому готових програм поки що немає.

115 До 23 березня 2009 року необхідний термін складав 6 років, а екзамен проводили голови апеляційних судів.

116 Op cit 5

117 Dz. U z dnia 18 lutego 2009

Станом на жовтень 2009 року ще не було підручників, довідників та іншої допоміжної літератури для помічників суддів.

Практичні результати та заплановані реформи

Немає надійних даних, які б дозволили провести статистичну оцінку впливу введення посади помічника судді до польської судової системи. Загалом якість роботи польських судів можна виміряти за такими ключовими показниками, як середня тривалість розгляду справ або за допомогою моніторингу зміни навантаження суддів. Але на це позитивно вплинули також і інші фактори. Наприклад, мало місце швидке застосування комп’ютерних систем, а також підвищення комп’ютерної грамотності судових працівників і суддів. Окрім того, були дещо спрощені судові процедури, які сприяли прискоренню проваджень. З іншого боку, протягом останніх кількох років були здійснені спроби реформувати систему, які не вдалися і спричинили зниження результативності роботи.

Незважаючи на відсутність кількісних показників, можна зробити висновок про те, що головна мета введення нової посади до польської судової системи була досягнута – помічники надають значну допомогу суддям, і немає сумнівів у тому, що судді працюють ефективніше. Цей висновок було зроблено на основі думок більшості суддів.

Замість того, щоб стати престижною постійною посадою, яка забезпечувала б прозорий шлях кар’єрного зростання і задовільний рівень прибутку, посада помічника судді є скоріше тимчасовою. Ті, хто відповідає вимогам суддівської посади, не можуть довго чекати, не маючи чітких перспектив підвищення. Чим більше часу спливає від суддівського іспиту, тим менше у них шансів на призначення. На теперішній час багато вакансій є відкритими саме через проблеми із залученням працівників.

Міністерство юстиції нещодавно оголосило про намір серйозно реформувати посаду помічника судді. Ця посада повинна стати обов’язковим етапом у суддівській кар’єрі. Вона повинна також краще оплачуватися. Інші деталі реформування поки що не були вироблені. Така заява – це не лише відповідь на проблеми з пошуком кандидатур на посаду помічника судді, але й крок до вдосконалення відбору суддів через надання кандидатам довшого часу для того, щоб вони могли продемонструвати свої робочі навички, знання та особисті якості.

21.01.12 / Просмотров: 3863 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет