Список використаних джерел

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Закон України «Про судоустрій України» № 3018-ІІІ від 07 лютого 2002 року// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 27-28, ст.180

3. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» N 2453-VI від 07 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, 43, ст.529

4. Закон України «Про державну службу» № 3723-ХІІ від 16 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 52, ст. 490

5. Закон України “Про боротьбу з корупцією” № 356/95-ВР від 05.10.1995 року, зі змінами станом на 01 грудня 2006 року

6. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» N 1506- VI від 11 червня 2009 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.691

7. Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 року, із змінами, станом на 10.03.2010 року

8. Кримінальний Кодекс України № 2341-ІІІ від 05.04.2001 року, із змінами станом на 21.01.2010 року

9. Кримінально-процесуальний Кодекс України № 1001-05 від 28.12.1960 року, із змінами станом на 18.05.2010 року

10. Цивільний Кодекс України № 435-ІV від 16.01.2003 року, із змінами станом на 14.05.2010 року

11. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” від 01.12.1994 року, із змінами станом на 02.06.2009 року - http: www.zakon.rada.gov.ua

12. Закон України «Про оплату праці» N 108/95-ВР від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121

13. Наказ Державної судової адміністрації України «Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду» № 86 від 20.07.2005р.// http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.11781.0

14. Наказ Головного управління державної служби України № 58 від 23.10.2000 Про затвердження загальних правил поведінки державних службовців // Офіційний вісник України вiд 24.11.2000 - 2000 р., № 45, стор. 346, стаття 1971, код акту 17113/2000

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 88-р «Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців»// Офіційний вісник України від 14.03.2003р., № 9 стор. 183, ст. 404

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 р. № 268 //Офіційний вісник України від 22.03.2006 – 2006р., № 10, стор. 245, ст. 632

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» № 169 від 15 лютого 2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – ст. 351

18. Наказ Головного управління державної служби «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» № 30/84 від 10 травня 2002 року// Офіційний вісник України. 2002 - № 21. ст. 1076

19. Указ Президента України «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів № 361 від 10 травня 2006 року// Офіційний вісник України від 24.05.2006р., № 19, стор. 23, ст. 1376, код акту 36232/2006

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» № 1922 від 28 грудня 2000 року// Офіційний вісник України. – 2001. № 1-2.ст.27

21. Наказ Головного управління державної служби № 122 від 21 жовтня 2003 року «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань // Офіційний вісник України від 12.12.2003- 2003р., № 48, стор. 298

22. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року N 68;

23. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84.

24. Наказ Державної судової адміністрації України від 01.03.2007 року № 21 про затвердження Типової посадової інструкції помічника голови апеляційного загального суду, Типової посадової інструкції помічника заступника голови апеляційного загального суду, Типової посадової інструкції помічника першого заступника голови апеляційного загального суду. - http://court.gov.ua/dsa/

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання».

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України за № 8 від 24 жовтня 2003 року «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві».

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування».

28. Інструкція з діловодства в апеляційному загальному суді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України за № 1 від 06 січня 2006 року

29. “Інструкція з діловодства в апеляційному загальному суді”, затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 1 від 06.01.2006 року.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 № 984 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»;

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків».

33. Рішення Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33 Правила поведінки працівника суду

34. Посадові обов’язки помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва, затверджені Головою Апеляційного суду м. Києва Чернушенко А.В. 19 січня 2006 року.

35. Посадова інструкція помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва, затверджена головою Апеляційного суду міста Києва від 02.02.2010 року.

36. Підведення підсумків роботи судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва за 2008 рік

37. Проект Закону про судоустрій та статус суддів від 31 травня 2010 року // Офіційна сторінка Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb

38. Проект закону про судоустрій та статус суддів від 02 червня 2010 року // Офіційна сторінка Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb

39. Проект Закону України «Про судоустрій та статус суддів» // Офіційна сторінка Верховної Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb

40. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» від 23 грудня 2009 року.

41. Постанова Верховної Ради України про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Про прийняття за основу проектів законів про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” та про внесення змін до Закону України “Про статус суддів” від 20 травня 2010 року.

42. Підведення підсумків роботи судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва за 2009 рік.

43. Підведення підсумків роботи судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду м. Києва за 2009 рік.

Наукова література:

1. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

3. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-изд., изм. и доп. / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М, 2000. – 616 с.

4. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навч. посіб. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – С.37.

5. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

6. Хрестоматія з історії держави і права України : У 2-х томах/ За ред.. В.Д. Гончаренка. Т.1. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000.- 472 с.

7. Муллануров А. А. Помощник судьи – лицо, содействующее осуществлению правосудия // http://www.allpravo.ru/library/doc117p0/ instrum4132

8. Радченко В.І. Апарат суду: організація роботи в сучасних умовах, М. 1998, с. 136

9. Штогун С.Г. Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні. Навчальний посібник. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2006. – 356 с.

10. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. – Х.: Торсінг, 2002. – 448 с.

11. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 528 с.

12. Правила поведінки працівника суду та коментар. Державна судова адміністрація України. Рада суддів України: Київ, 2010. – 34 с.

Інтернет ресурси:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/

2. Офіційний веб-портал Судова влада України http://court.gov.ua

3. Офіційний сайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua

4. Бібліотека онлайн http://readbookz.com/book/174/5631.html

26.01.12 / Просмотров: 12252 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет