3.1.4. Розподіл обов'язків між помічником судді та секретарем судового засідання

.

3.1.4. Розподіл обов’язків між помічником судді та секретарем судового засідання

Найбільш тісно помічник судді щоденно працює з секретарем судового засідання, який є службовцем апарату суду і покликаний надавати суду технічну допомогу в організації процесу. Для належної організації праці та найбільш ефективної підтримки судді у здійсненні правосуддя важливим є належний розподіл функцій та обов’язків помічника судді і секретаря судового засідання.

Повноваження секретаря судового засідання в цивільному, адміністративному та кримінальному процесах визначаються в ст.ст. 22-23, 47-48 ЦПК України, ст.ст.41-46, 63-64 КАС України, ст.ст. 62, 87 - 87 КПК України, а також у відповідних інструкціях: Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року N 68; Типовій посадовій інструкції секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України “Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду” від 20 липня 2005 року N 86; Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженій наказом Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 року N 84.

Також секретар судового засідання у своїй роботі керується посадовими обов’язками. Для ілюстрації та надання уяви про обсяг функціональних обов’язків секретаря судового засідання наводимо Посадову інструкцію секретаря судового засідання Приморського районного суду міста Одеси.

Посадова інструкція секретаря судового засідання суду

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція секретаря судового засідання Приморського районного суду м. Одеси встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря судового засідання Приморського районного суду м. Одеси (далі - секретар судового засідання).

1.2. Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України «Про державну службу».

1.3. Секретар судового засідання призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4. На посаду секретаря судового засідання призначаються особи:

• які мають вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо- кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог щодо стажу роботи

• вільно володіють комп’ютерною та іншою оргтехнікою, а також необхідним програмним забезпеченням

• володіють прийомами міжособистісних стосунків (вміють уважно слухати колег; не допускають міжособистісних конфліктів з колегами та керівництвом; йдуть на компроміс при вирішенні проблем в конфліктних ситуаціях; приймають ради колег по роботі, визнають свою неправоту; відповідальні, чуйні, дружелюбне до колег по роботі та громадськості).

1.5. У своїй роботі керується:

• Конституцією України

• Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним кодексами, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими кодексами України

• Законами України «Про судоустрій України», «Про статус суддів», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян» та іншими законами України

• рішеннями Конституційного Суду України

• актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

• актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів

• Положенням про Державну судову адміністрацію України

• Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації

• постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації,

• Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суд

• Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України

• Інструкцією щодо користування персональним комп’ютером

• Інструкцією щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу

• Інструкцією користувача автоматизованої системи документообігу суду «Документообіг загальних судів»

• Положенням про порядок користування автоматизованою системою документообігу суду

• Загальними правилами поведінки державного службовця

• Правилами поведінки працівника суду

• Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників суду

• іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією

2. Завдання

2.1. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді не пізніше наступного дня з моменту призначення дати розгляду; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.

2.2. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.

2.3. Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.

2.4. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

2.5. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.

2.6. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.

2.7. Здійснює внесення даних щодо дати попереднього та судового розгляду, а також причин не розгляду справи до статистичної карки автоматизованої системі «Документообіг загальних судів».

2.8. Приєднує до судової справи відповідні матеріали.

2.9. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

2.10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально- процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд.

2.11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми з судовому засіданні при розгляді справи.

2.12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

2.13. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

2.14. Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

3. Обов’язки

3.1. Вірно служити народові України, суворо дотримувати Конституції, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій України», інших актів законодавства, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки

3.2. Сумлінно виконувати службові обов’язки.

3.3. Підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання службових обов’язків.

3.4. Виконувати посадові завдання та обов’язки у відповідності до Посадової інструкції, виконувати накази, розпорядження та вказівки вищестоящих, у порядку підпорядкованості, керівників, віддані в межах їхніх посадових повноважень, за винятком незаконних.

3.5. Не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, що стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, у тому числі відомості, що стосуються приватного життя й здоров'я громадян або що зачіпають їхні честь та гідність.

3.6. Берегти державне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов’язків.

3.7. При виконанні посадових обов’язків дотримуватися норм і правил по охороні праці й техніки безпеки.

3.8. Надавати у встановленому порядку відомості щодо себе та членів своєї сім’ї.

3.9. Надавати у встановленому порядку відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї.

3.10. Дотримуватися обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

3.11. Повідомляти голову суду про особисту зацікавленість при виконанні посадових обов’язків, яка може призвести до конфлікту інтересів, приймати міри по упередженню означеного конфлікту.

3.12. Дотримуватися вимог Загальних правил поведінки державного службовця.

3.13. Дотримуватися вимог Правил поведінки працівника суду.

3.14. Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Приморського районного суду м. Одеси.

3.15. Шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

3.16. Не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

3.17. Дотримуватися вимог інших нормативно-правових актів та цієї посадової інструкції.

4. Права

4.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, КЗпП України, Законами України «Про державну службу», «Про судоустрій України» та іншими актами законодавства.

4.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

4.3. Уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання (протоколі судового засідання).

4.4. Уносити пропозиції та керівникові апарату суду та помічнику судді, секретарем якого він є, щодо удосконалення роботи із забезпечення діяльності секретарів судового засідання, забезпечення належної взаємодії з працівниками апарату суду, а також щодо покращення роботи суду в цілому.

4.5. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

4.6. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

5. Відповідальність

5.1. Секретар судового засідання відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією» несе відповідальність:

• за порушення трудової та виконавської дисципліни

• за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків

• за дії або бездіяльність, які призведуть до порушення прав та законних інтересів громадян

• за розголошення відомостей, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, що стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, у тому числі відомості, що стосуються приватного життя й здоров'я громадян або що зачіпають їхні честь та гідність

• за невчасне виконання або невиконання наказів, розпоряджень та вказівок вищестоящих, у порядку підпорядкованості, керівників, віддані в межах їхніх посадових повноважень, за винятком незаконних.

• за надання судді недостатньої або необ’єктивної інформації в межах його повноважень

• порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

5.2. Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про державну службу», особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

6. Взаємовідносини за посадою

6.1. Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований керівнику апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, координує свою діяльність з помічником судді.

6.2. Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

6.3. Секретар судового засідання отримує доручення безпосередньо від керівника апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків та помічника судді.

6.4. Документи на опрацювання секретарю судового засідання передаються за резолюцією голови суду, керівника апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків.

6.5. Секретар судового засідання під час виконання своїх обов’язків та завдань взаємодіє з іншими працівниками апарату суду, територіального управління державної судової адміністрації, та за дорученням керівника апарату суду та судді, з яким працює відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків, з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.

Крім переліченого вище, більше будь-яких нормативно – правових документів, методичних рекомендацій, які б врегулювали професійні відносин між помічником судді та секретарем судового засідання не існують. Також не існує єдиної універсальної моделі організації співпраці між помічником судді та секретарем судового засідання. На сьогоднішній день все вирішується на місцевому рівні і в основному усе залежить від волі судді, керівника апарату суду та голови суду.

На практиці помічник судді та секретар судового засідання місцевого суду працюють безпосередньо з суддею, тому обсяг їх обов’язків та характер роботи залежать від специфіки діяльності судді.

Між тим, помічник судді здійснює допомогу судді в підготовці та організації судового процесу, але не вправі виконувати функції із здійснення правосуддя. Тобто, помічник не вправі здійснювати дії, які тягнуть за собою виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків осіб, що беруть участь у справі, чи інших учасників судового процесу. Таким чином, ціллю діяльності помічника судді є надання правової та технічної допомоги судді в здійсненні правосуддя, а також виконання інших задач, що покладені на місцевий суд, у зв’язку з чим координування діяльності секретаря щодо виконання покладених на нього обов’язків є досить відповідальним завданням.

Основу вимог до організації роботи секретаря судових засідань становлять повага до людей, уважність і чуйність до їхніх потреб, раціональне використання праці і часу працівників і громадян, підвищена відповідальність, високий професіоналізм, старанність і акуратність, постійне подолання формально-бюрократичних елементів у праці.

Ефективності та результативність професійної службової діяльності вказаних осіб оцінюється за якісною та своєчасною обробкою службових документів, за організацією здійснення контролю виконання документів, що надійшли, наявність скарг на результати виконання службових функцій, своєчасність та якість виконання покладених задач, належне оформлення справ.

Розглядаючи перелік обов’язків секретаря судового засідання, відповідно до Посадової інструкція секретаря судового засідання місцевого загального суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 20.07.2005 N86, можливо розподілити напрямки контролю їх виконання. На наш погляд, щоденно помічник судді повинен перевіряти:

1. Здійсненя судових викликів та повідомлення у справах, які знаходяться у провадженні судді;

2. Здійснення оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.

3. Ведення журналу судового засідання, а саме відповідно п.5.3.6 Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами після закінчення судового засідання секретар повинен зберегти журнал (у разі використання спеціальної програми звукозапису); підписати журнал, передати для долучення до справи; створити архівну та робочу копії фонограми.

Перевірка 4. оформленя матеріалів судових справ перед початком судового засіданням (уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень, судових повісток та інших матеріалів, про що доповідається судді).

Не рідше одного разу на тиждень помічник має:

1. Перевіряти терміни передачі справ до канцелярії суду

2. Перевіряти правильність та повноту оформлення журналу розгляду судових справ і матеріалів суддею про результати розгляду справ і матеріалів, які розглядались суддею протягом робочого дня.

За надходженням, контролювати терміни у відповідності до норм діючого законодавства:

1. Виготовлення копій судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

2. Здійснення оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

3. Підготовка виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання.

4. Виконання інших доручень судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Таким чином, належна та якісна підтримка судді, залежить від належної організації роботи та взаємодії помічника судді з секретарем судового засідання.

18.01.12 / Просмотров: 13856 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет