Протокол про тимчасове затримання майна

.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 грудня 2010 р. № 1239

000 001*

ПРОТОКОЛ

про тимчасове затримання майна

_________________________                                                                               ___ ____________ 20__ р.

(назва населеного пункту)

_________________________________________________________________________________________

(найменування посади та звання, прізвище, ім'я та по батькові

_________________________________________________________________________________________

службової (посадової) особи, яка провела затримання)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, де проводиться затримання майна,

_________________________________________________________________________________________

якщо таке затримання здійснюється на їх території)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

згідно з пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України за участю понятих

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та місце перебування)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

оцінювача (у разі потреби) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, найменування посади;

_________________________________________________________________________________________

документи, що підтверджують повноваження)

_________________________________________________________________________________________

затримав і вилучив майно ___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), у якої (яких)

_________________________________________________________________________________________

вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи, найменування посади,

_________________________________________________________________________________________

місце проживання та місце перебування; пред'явлений документ,

_________________________________________________________________________________________

що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий (за наявності)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Перед проведенням опису майна роз'яснено права:

особі (особам), у якої (яких) вилучається майно: знати причини та наслідки тимчасового затримання майна; подавати в порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії службової (посадової) особи, яка проводить затримання; давати пояснення, робити заяви, подавати щодо змісту протоколу зауваження, які підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім (присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб, пов'язаних із затриманням та вилученням майна;

понятим: знати, для участі у провадженні яких дій їх запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання майна; подавати зауваження щодо дій, пов'язаних із затриманням майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього;

оцінювачу (у разі його участі): звертатися із запитаннями, пов'язаними з оцінкою майна, до особи (осіб), у якої (яких) вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки.

Особі (особам), у якої (яких) вилучається майно, роз'яснено обов'язок - не перешкоджати виконанню службовими (посадовими) особами обов'язків у процесі затримання і вилучення майна, а понятим та оцінювачу (у разі його участі) - обов'язок засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Опис розпочато о ___ год. ____ хв.                                                         Закінчено о ____ год. __ хв.

Порядковий номер 

Назва та опис майна, його індивідуальні (родові) ознаки 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна за одиницю вилученого майна, гривень 

Загальна вартість вилученого майна, гривень 

Особливі примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________________________________________________________

(у разі наявності додатка

_________________________________________________________________________________________

зробити посилання на цей додаток)

Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку) на суму

_________________________________________________________________________________________

(словами)

____________

Примітка. У разі потреби опис майна за зазначеною формою викладається в окремому додатку до протоколу, який є невід'ємною частиною протоколу та підписується тими самими особами, які підписують протокол.

 

Причини затримання майна ___________________________________________________________

(конкретні законодавчі норми, які було порушено)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Порядок збереження затриманого майна та його охорони __________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна

_________________________________________________________________________________________

(зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви чи зауваження зроблено;

_________________________________________________________________________________________

у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються

_________________________________________________________________________________________

до протоколу, зробити відповідну позначку)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Опис майна проведено правильно. Все викладене у протоколі підтверджуємо:

 

 

поняті 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

оцінювач (у разі його участі) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

особа (особи), у якої (яких) вилучено
описане майно (у разі присутності) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

Службова (посадова) особа, яка склала
протокол 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

 

Копію протоколу № ___ та додаток до нього на ____ арк. (за його наявності) отримав(ли) ____________

_________________________________________________________________________________________

(дата і підпис)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________

* Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове затримання майна, що виготовляється та обліковується згідно з порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з діловодства відповідного органу.

01.02.13 / Просмотров: 2477 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет