7.3. Правовий статус помічників суддів у судовій системі Австрії

.

7.3. Правовий статус помічників суддів у судовій системі Австрії

Австрійський термін «Rechtspfl eger” непросто перекласти на іншу мову. Замість “помічник судді” словник пропонує “реєстратор” або “посадова особа суду”.

Можливою причиною таких труднощів перекладу є те, що посада і сфера діяльності помічників суддів у Австрії істотно відрізняються від кола обов’язків помічників суддів в Україні. Якщо австрійський термін “Rechtspfl eger” перекласти дослівно, то він означає “той, хто опікується дотриманням закону”. З такого варіанту перекладу стає дещо зрозумілим про специфіку роботи на даній посаді, яка передбачає виконання дещо ширших функцій, ніж функції помічника судді.

Втім, для забезпечення цілісності дослідження, ми надалі використовуватимемо термін “помічник судді”. Але читачам варто не забувати про зміст буквального перекладу цього терміна з мови оригіналу.

Щоб усвідомити різницю, варто почати зі стислого огляду судової системи Австрії та історичної довідки про розвиток професії помічника судді в Австрії.

Сьогодні в 141 районному суді (118) і 17 регіональних судах(119) Австрії працюють близько 700 помічників суддів. Попри тривалу традицію існування помічників суддів у судовій системі країни і їхню важливість для забезпечення належного функціонування системи судочинства (на помічників суддів припадає близько 85% всіх цивільних справ, що розглядаються в судах першої інстанції), австрійці не дуже добре обізнані з роботою та професійним іміджем помічників суддів. Але неспростовним фактом є те, що помічники суддів істотно полегшують тягар роботи, що лежить на австрійських суддях, змушених працювати в умовах постійно зростаючої кількості судових справ.

Тому не виглядають дивними існуючі плани зміцнення статусу помічників суддів і навіть розширення кола їхніх обов’язків. Сьогодні, в умовах глобальної економічної кризи, помічники суддів можуть зробити цінний внесок у підвищення ефективності судочинства.

(118) В Австрії функціонують один Верховний суд, чотири апеляційні суди, 20 регіональних судів і 141 районний суд. Помічники суддів працюють виключно в районних і регіональних судах (і займаються справами, пов’язаними з реєстром компаній).

119 У Відні знаходяться чотири регіональні суди – Господарський суд Відня,

Соціальний суд Відня, Віденський регіональний кримінальний суд і ще один суд, який спеціалізується в кримінальних справах. Оскільки справи, пов’язані з реєстром компаній, розглядає лише Господарський суд, в усіх інших регіональних судах Відня помічники суддів відсутні.

Огляд судової системи Австрії

Відповідно до статті 87 Конституції Австрії судова система країни спирається на принципи незалежності суддів і неможливості їх звільнення і заміни. Судді призначаються Президентом Австрії.

Компетенція судів встановлюється відповідними законами.

Конституція Австрії встановлює також, що кожен суд має розподіляти нові справи серед суддів за встановленою системою. У першій інстанції кожну справу розглядає лише один суддя у відповідній юрисдикції (певні винятки передбачені лише кримінальним законодавством і лише для певних категорій судових слухань і винесення усних судових рішень, а не для розгляду судових справ в принципі). Навіть найбільш складніші й об’ємні справи розглядаються і вирішуються лише одним суддею.

На відміну від своїх українських колег, австрійський суддя не має можливості одержати допомогу в підготовці і розслідуванні обставин справи і написанні проекту рішення чи його обґрунтуванні. Він мусить самостійно виконувати аналітично-пошукову роботу і координувати практичні й технічні аспекти проведення слухань. Суддя відповідає на всі запити і розглядає всі скарги сторін справи. Суддя відповідає за складання протоколів судових слухань і навіть за сповіщення осіб, які беруть участь у слуханнях. При розгляді покладених на них справ судді не одержують допомоги від помічників суддів. Помічники суддів є державними службовцями, які працюють в судах і, як і судді, є органами системи судочинства.

В Австрії помічник судді має свою ділянку роботи, свою сферу компетенції і свої справи.

Статус, коло обов’язків, вимоги до освіти і навчання помічників суддів чітко визначені окремим законом – Законом Австрії “Про помічників суддів”120.

Історична довідка

Протягом багатьох сторіч судді не тільки оголошували свої рішення й вироки, а й оформлювали їх у письмовій формі. Реєстри, які здебільшого надавали суддям секретарську допомогу, лише відтворювали суддівські рішення і забезпечували їх відправку і врученням адресатам. Вони також виконували певні адміністративні функції у суді121.

120 Rechtspfl egergesetz

121 Сьогодні на судові реєстри у судах покладається багато функцій. Наприклад, працівники реєстрів виконують левову частку письмових робіт, а також забезпечують ведення комп’ютеризованого реєстру, в якому зберігається найважливіша інформація по кожній справі. Реєстр можна також визначити як високо кваліфікований секретаріат.

У 1898 році були прийняті і набрали чинність нові закони про судове провадження і організацію роботи судів – “Jurisdictionsnorm” (закон, який визначає компетенцію судів), „Zivilprozessordnung“ (процесуальний закон) та „Gerichtsorganisationsgesetz“ (закон, який встановив правила внутрішньої організації судів).

З прийняттям цих законів реєстри судів уперше одержали кілька незалежних функцій. Порівняно з нинішнім часом, вони були дуже вузькими й обмеженими. Наприклад, реєстри одержали право приймати прості заяви та надавати інформацію про судові провадження органам влади або учасникам судових процесів.

Історично важливий параграф 16 Закону “Про регулювання компетенції”122 заклав можливість покладати на судові реєстри додаткові функції законом чи підзаконними актами.

На початку Першої світової війни до державної судової адміністрації була висунута вимога розвантажити австрійські суди. Дія першої поправки до чинного на той час законодавства, поширювалася лише на Галичину, на території якої вже велися бойові дії. З часом були прийняті нові закони, дія яких поширювалася на всю територію монархічної Австрії. Саме тоді й були здійснені перші кроки на шляху створення існуючої зараз професії помічника суддів. В результаті здійснених змін сьогодні реєстрам дозволяється готувати проекти нескладних судових рішень.

Після розвалу монархії разом із завершенням Першої світової війни у судовій системі Австрії сталися радикальні зміни. Наприклад, військові юристи мусили стати державними службовцями. Але самі судові процедури не зазнали істотних змін. Суддя лише контролював і підписував судові рішення, проекти яких нерідко готувалися реєстром суду.

У період з 1922 по 1926 рік кількість судових справ різко збільшилася. Водночас, чисельність суддів у країні залишилася незмінною, що призвело до виникнення серйозної кризи у судовій системі Австрії. Судові провадження тривали надзвичайно довго, а судовий захист більше не гарантувався.

З цієї причини було видано нове положення про організацію роботи судів (§51 GOG). Воно надавало деяким категоріям судів можливість делегувати функції винесення простих і часто повторюваних судових рішень та накладання арешту на рухоме майно від суддів до провідних секретарів реєстрів судів, які при виконанні цих делегованих їм функцій були повністю незалежними.

Так відбулося народження професії помічника судді!

122 JN - Jurisdiktionsnorm

Створена таким чином нова система виявилася надзвичайно успішною, і через нетривалий проміжок часу понад третина управлінь Віденського виконавчого суду функціонували за новою системою. Але було й багато критиків нової системи, які побоювалися, що така практика може призвести до здійснення судочинства без участі суддів. Ці побоювання посилилися, коли в 1919 році жінкам вперше дозволили вивчати право у Віденському університеті.

Але вигоди від нововведень переважили аргументи критиків, і в 1929 році почався наступний етап судової реформи, під час якого Міністерство юстиції одержало нові повноваження. Відтоді воно мало право делегувати винесення рішення у простих і часто повторюваних судових справах державним службовцям, які задовольняли встановлені кваліфікаційні вимоги. Останні одержали повну незалежність при виконанні нових для них функцій і несли за цю роботу всю відповідальність.

Перша згадка про помічників суддів у нинішньому розумінні датується 1938 роком, коли Австрія була анексована Німеччиною, і на території Австрії почали діяти закони Німеччини. Посадові обов’язки помічників суддів залишилися практично такими ж, якими вони були до анексії. Після завершення Другої світової війни посада помічника судді була закріплена в Конституції Австрії. Підставою для цього стало рішення Конституційного суду Австрії, прийняте в 1956 році 123.

27 червня 1962 року помічник судді став складовою частиною системи судочинства Австрії – на додачу до судді. Робота на посаді помічника судді регулювалася новою статтею 87а Конституції Австрії. Лише через тиждень, 4 липня 1962 року, було прийнято закон Австрії “Rechtspfl egergesetz”, який більш докладно визначив статус і посадові обов’язки помічників суддів.

У подальшому до Закону про помічників суддів вносилися численні зміни і доповнення (в 1964, 1970, 1973, 1976, 1978, 1980 і 1983 роках), доки в 1986 році не було прийнято новий закон, який і заклав основу сьогоднішньої роботи помічників суддів в Австрії.

Правова основа

Австрія – єдина країна Європи, де посада помічника судді законодавчо закріплена в Конституції (стаття 87а B-VG).

123 Один з громадян звернувся до Конституційного суду Австрії, тому що він вважав, що його права були порушені внаслідок накладання арешту на його майно судовим виконавцем. Конституційний суд визнав ці дії судового виконавця такими, що виходять за межі його компетенції, як такі, що відносяться до сфери судочинства, а не сфери адміністрування. Той випадок став першим, коли Верховний суд Австрії чітко встановив, що крім рішень суддів існують й інші дії з судочинства.

Вона встановлює, що федеральним законом державним службовцям вищої кваліфікації, які не є суддями можуть надаватися повноваження розглядати у першій інстанції певні категорії справ, що відносяться до певних, чітко визначених юрисдикцій. Але за необхідності відповідальний суддя завжди має право на власний розсуд відкликати від помічника судді ту чи іншу справу.

При прийнятті рішень помічники суддів зобов’язані дотримуватися лише вимог законодавства та розпоряджень уповноваженого (компетентного) судді, які вони одержують дуже рідко.

Який із суддів суду має повноваження давати розпорядження певному помічникові судді визначається статутом суду, який у кожному районному суді ухвалюється головою суду, а в більших судах – радою суддів. До складу ради суддів входять голова суду, його заступник та кілька виборних членів. Кожного року приймається нова редакція статуту суду, яка враховує зміни в кількості та специфіці судових справ, а також зміни у ситуації з персоналом суду.

Ці особливості були враховані в Законі Австрії “Про помічників суддів”124, який набрав чинність у 1962 році. У період до 1985 до цього закону вносилися численні зміни та доповнення. У 48 параграфах закон чітко визначає посадові обов’язки, сферу діяльності, вимоги до освіти, порядок призначення помічників суддів, а також характер відносин між суддею і його помічником.

Відносини між суддею і помічником судді

Згідно з чинним законодавством помічник судді є складовою частиною системи судочинства Австрії. У своїй професійній роботі помічник судді є великою мірою незалежним.

В Австрії, на відміну від України, функції помічника судді полягають не в тому, щоб допомагати судді вирішувати покладені на останнього справи, а в тому, щоб вести свої справи.

Однак згідно зі статтею 87а Конституції Австрії суддя має право у будь-який час відкликати від помічника судді справу і винести рішення у такій справі замість помічника судді. При виконанні своїх службових обов’язків помічник судді керується виключно положеннями чинних законів і розпорядженнями судді.

124 Rechtspfl egergesetz

Згідно з параграфом 8 Закону Австрії «Про помічників суддів» помічник судді у своїй роботі зобов’язаний виконувати розпорядження лише одного судді, якому такі повноваження надані статутом суду. Статут суду прикріпляє помічника судді до певного судді. Якщо до судді прикріплено більше одного помічника125, суддя розподіляє між ними справи, що надходять, і забезпечує приблизно однакову завантаженість прикріплених до нього помічників.

Загальні розпорядження щодо вирішення судових питань видаються суддею у письмовій формі. Помічник судді вводить їх у спеціальний реєстр. Ці загальні розпорядження є обов’язковими до виконання стосовно до всіх справ, які веде помічник даного судді. При заміні судді (наприклад, у зв’язку з виходом судді на пенсію) помічник судді зобов’язаний надіслати новому судді, до якого він прикріплений, запит на видання нових письмових загальних розпоряджень.

В особливих випадках суддя може давати також усні розпорядження. Помічник судді зобов’язаний внести інформацію про одержані ним усні розпорядження судді в облікову систему, а суддя зобов’язаний контролювати виконання виданих ним усних розпоряджень.

Якщо на думку судді справа є надто важливою або надто складною (через наявність правових чи інших проблем), щоб довіряти її вирішення помічникові судді, суддя має право відкликати справу від свого помічника і розглядати її сам (параграф 9 Закону Австрії “Про помічників суддів). Зазвичай суддя не перевіряє і навіть не цікавиться справами, розгляд яких покладено на його помічника. Теоретично помічник судді має інформувати суддю, до якого той прикріплений, про наявність у нього справ надзвичайної складності або важливості126.

З іншого боку, суддя може передавати справи на розгляд помічникові лише тоді, коли суддя переконаний, що вони відносяться до сфери компетентності помічника, і лише в тому випадку, якщо Закон “Про помічників суддів” явно не відносить ці справи до сфери компетентності самого судді.

Параграф 10 згаданого закону встановлює три випадки, в яких помічник судді зобов’язаний радитися з суддею, навіть якщо справа належить до компетенції помічника судді:

• якщо суддя вирішує відкликати справу від помічника судді127;

•якщо думка помічника судді не збігається з юридичним висновком судді;

• якщо справа пов’язана з необхідністю вирішувати правові проблеми, або якщо обставини справи характеризуються надзвичайною складністю.

125 У великих судах, таких як Віденський господарський суд, один суддя може мати 4-5 помічників, у менших судах на одного суддю припадає від одного до трьох помічників.

126 На практиці судді ніколи не відкликають справи від своїх помічників.

127 Як вже зазначалося у попередній виносці, такі випадки не трапляються на практиці.

На рішення помічників суддів можуть подаватися апеляції так само, як і на рішення самих суддів. Інколи помічники суддів мають право самі розглядати апеляції і задовольняти чи відхиляти їх. Але у більшості випадків помічник судді зобов’язаний передати справу судді. Суддя має право задовольнити апеляцію. Але якщо суддя вважає, що апеляція має бути (частково) відхилена, він зобов’язаний передати справу апеляційному суду вищої інстанції. За необхідності він може надавати додаткові роз’яснення причин, з яких він відхилив апеляцію.

Водночас законодавство Австрії не передбачає можливості оскаржувати будь-яке судове рішення. Існують, наприклад, обмеження на мінімальну суму, що є предметом спору (2700 євро). У деяких з тих випадків, коли не дозволяється оскаржувати рішення помічника судді, можна застосовувати спеціальний засіб судового захисту під назвою “Vorstellung”128. Суддя сам має вирішити, який засіб судового захисту застосовувати, щоб запобігти передачі справи до суду вищої інстанції. Цей метод є менш дієвим порівняно з апеляцією, оскільки суддя може змінити рішення, прийняте помічником судді, лише у разі, якщо суперечливе рішення нікому не дає жодних прав129.

Сфера застосування

Сьогодні в Австрії помічники суддів працюють виключно в цивільних судах. Помічники суддів можуть мати кілька сфер компетенції (особливо ті з них, які працюють у маленьких судах у сільській місцевості) або спеціалізуватися у певній вузькій сфері. Помічники суддів ніколи не розглядають справи, що відносяться до юрисдикції інших країн та пов’язані з порушенням присяги і ніколи не приймають рішення по апеляціях та про затримання. На відміну від українських помічників суддів, австрійські помічники суддів працюють лише в судах першої інстанції. Це зумовлено тим, що в Австрії помічники суддів не допомагають суддям, а мають власну сферу компетенції і виносять рішення у покладених на них справах незалежно. Апеляційні суди розглядають справи, що характеризуються складністю і високим рівнем правових питань, які доводиться вирішувати в ході їх розгляду. Таким чином, у судах вищих інстанцій, в яких розглядаються складні справи, що потребують високої кваліфікації, просто не існує ділянок роботи, які б відповідали рівню кваліфікації помічників суддів.

128 Цей спеціальний засіб судового захисту (“Vorstellung”) передбачений параграфом 12 Закону Австрії “Про помічників суддів”. Цей термін законодавства Австрії є унікальним, і його неможливо перекласти на інші мови.

129 Наприклад, якщо рішення вже виконане, застосування “Vorstellung” не дозволяється.

Крім описаних вище обов’язків помічник судді може також залучатися до виконання висококваліфікованої адміністративної роботи, наприклад, управління персоналом. На виконання цих функцій може витрачатися до 30% робочого часу помічника судді. Виконання цієї роботи контролюється головою суду. Але на практиці помічники суддів 100% свого робочого часу витрачають на виконання функцій судочинства.

Прийняття помічниками суддів рішень у цивільних справах, справах про звернення стягнення на майно боржників і справах про банкрутство

У цивільних справах помічник судді вивчає всі позовні вимоги, що подаються до суду130. Якщо помічник судді вважає за доцільне задовольнити позов, він не заслуховує сторони і виносить умовне заочне рішення. Після цього відповідач має право оскаржити рішення, і тоді справу розглядає суддя.

За ліченими винятками заяви про накладання арешту ухвалюються (або відхиляються) помічниками суддів. Це стосується:

• накладання арешту на рухоме майно;

• накладання арешту на дебіторську заборгованість;

• накладання арешту на інші активи.

У разі прийняття помічником судді рішення про накладання арешту на рухоме майно, він віддає розпорядження судовому виконавцю, щоб той відвідав боржника і стягнув з нього заборговану суму коштів. Якщо в останнього відсутні кошти для виконання своїх боргових зобов’язань, судовий виконавець конфісковує стільки майна боржника, скільки необхідно для погашення його заборгованості (шляхом продажу конфіскованого майна на аукціоні).

Помічник судді зобов’язаний виявляти помилки з боку боржника та судового виконавця і контролювати, щоб судовий виконавець не конфіскував майно понад суму заборгованості та не конфіскував майно, яке не підлягає конфіскації.

Якщо помічник судді виконує рішення про стягнення заборгованості, і якщо кошти боржника, що підлягають стягненню, знаходяться у третьої особи (наприклад, роботодавця боржника), остання обчислює, яка частина заборгованої суми (скажімо, частка заробітної плати боржника) може бути сплачена кредиторові. Якщо обчислена сума вдається сумнівною, її остаточно визначає помічник судді.

130 Автор нагадує, що це стосується лише цивільних позовів, що подаються до районних судів.

Помічник судді має право накладати арешт і на інші активи, наприклад, акції компанії.

Що стосується законодавства про банкрутство, помічник судді має право виносити рішення у всіх справах, що регулюються законодавством про банкрутство приватних осіб, у той час як справи про банкрутство компаній вирішуються суддями.

Функції помічника судді у провадженнях “AUSSERSTREITRECHT”131

Функції помічника суді при здійсненні проваджень “Ausserstreitrecht” можна поділити на чотири групи:

• провадження у справах про опіку та піклування;

• провадження у справах про попечительство;

• провадження у справах про спадкування;

• провадження у справах про виконання боргових зобов’язань перед відсутнім кредитором.

Провадження у справах про опіку та піклування

При здійсненні проваджень у справах про опіку та піклування помічник судді може, наприклад, присуджувати аліменти на дитину, а також сплату аліментів за майбутні періоди за рахунок державних коштів. Крім того, він може також виносити рішення про управління активами неповнолітніх дітей (якщо дитина володіє активами вартістю понад 100 тис. євро, питання управління цими активами відносяться до компетенції судді). Управляючий активами дитини зобов’язаний регулярно доповідати уповноваженому помічникові судді, щоб той переконався у належному управлінні активами дитини.

Справи про присудження аліментів є найважливішою категорією справ про опіку та піклування. Помічник судді зобов’язаний допомогти законному піклувальнику підготувати позовну заяву на присудження аліментів і вислухати того з батьків дитини, який повинен надавати дитині фінансову підтримку. Помічник судді може спробувати знайти “мирне” рішення. За неможливості вирішення справи мирним шляхом помічник судді призначає аліменти на дитину і встановлює розмір аліментів.

131 Точного перекладу німецького слова «Ausserstreitrecht” на інші мови не існує через те, що даний тип судового провадження відсутній у британській та американській судових системах. Суть “Ausserstreitrecht” полягає у відсутності у судовому провадженні двох противних сторін та судді, який вивчає обставини справи і виносить рішення. Одним з можливих варіантів перекладу є “провадження у безспірному і бездискусійному порядку”.

У загальному випадку помічник судді вирішує всі спірні майнові питання дитини і не вирішує питання, пов’язані з правом піклуватися про дитину і правом відвідувати дитину, батьки якої розлучені.

Провадження у справах про піклування

Будь-яка особа, неспроможна з об’єктивних причин вирішувати власні справи, потребує попечителя. Попечитель може знадобитися для представлення інтересів такої особи у її відносинах з органами влади або медичними закладами, де особа лікується. Попечитель може також вирішувати всі особисті справи особи, якщо вона, скажімо, перебуває у комі. Попечителем може бути родич такої особи або фаховий спеціаліст, наприклад, адвокат. Попечителі призначаються і усуваються суддями.

Попечителі зобов’язані регулярно звітувати про фінансові справи своїх підопічних. Якщо особа, якій призначено попечителя, володіє активами вартістю не більше 100 тис. євро, помічник судді перевіряє стан фінансового управління її активами раз на 1-3 роки. Помічник судді перевіряє фінансові звіти попечителя, виявляє в них помилки та ухвалює звіти. Крім того, помічник судді встановлює розмір винагороди попечителю за його роботу.

Провадження у справах про спадкування

Крім деяких винятків, помічник судді розглядає всі справи про спадкування, в яких вартість майна померлої особи не перевищує 150 тис. євро. Всі інші справи про спадкування відносяться до компетенції судді.

Нотаріус заслуховує спадкоємців, обговорює з ними їхні права та надає помічникові судді всю інформацію, необхідну для винесення ним остаточного рішення у справі про спадкування.

Провадження у справах про виконання боргових зобов’язань перед відсутніми кредиторами

Згідно з параграфом 1425 Цивільного кодексу Австрії132 у випадках, коли боржник не може виконати свої боргові зобов’язання через те, що місцезнаходження кредитора невідоме, боржник має право сплатити суму свого боргу суду (внести депозит) і тим самим виконати свої боргові зобов’язання.

132 ABGB

Помічник судді вирішує всі питання, пов’язані з внесенням такого депозиту боржником, незалежно від суми депозиту. Помічник судді має право встановлювати, в якій формі – грошовій чи негрошовій – вноситься депозит. Після внесення депозиту помічних судді приймає рішення про розподіл депозиту серед стягувачів, якщо вони заявлять про свої вимоги. Після завершення певного періоду часу, що визначається чинним законодавством, депозит стає власністю Республіки Австрія.

Функції помічника судді у провадженнях у справах, пов’язаних із земельним реєстром

Функції помічника судді при здійсненні провадження у справах, пов’язаних із земельним реєстром, включають:

• винесення рішень у справах, пов’язаних із земельним реєстром;

• здійснення проваджень типу ескроу;

• ведення реєстру судноплавства;

• спеціальні земельні реєстри.

Земельний реєстр

Земельний реєстр є офіційним реєстром, ведення якого покладається на районні суди. У цьому реєстрі обліковується інформація про майже всі земельні ділянки у країні і всі пов’язані із земельними ділянками майнові права, такі як право власності, право арешту і сервітути.

Помічник судді виносить рішення про застосування чи скасування тих чи інших санкцій до власників земельних ділянок. При встановленні права власності на земельну ділянку помічник судді має переконатись у тому, що потенційний власник задовольняє всі встановлені вимоги, а також забезпечити всіх технічних вимог щодо внесення відповідного запису в земельний реєстр.

У таких провадженнях суддя відповідає лише за реєстрацію земельної ділянки, якщо вона не була зареєстрована раніше.

Провадження типу «ескроу»

В Австрії досі існують земельні ділянки, не внесені в Земельний реєстр. Трапляються випадки, коли власнику земельної ділянки не належить будівля, що знаходиться на його земельній ділянці. Якщо хтось звертає стягнення на такий об’єкт нерухомості, право власності на нього не може бути одразу переоформлене на стягувача у реєстрі об’єктів нерухомості. Спочатку стягувач подає відповідну заяву до суду, і помічник судді відкриває провадження у цій справі, щоб перевірити виконання стягувачем всіх встановлених вимог до переоформлення права власності на об’єкт нерухомості.

Регістр судноплавства

Регістр судноплавства ведеться лише у деяких районних судах Австрії. Він ведеться окремо для суден, що будуються; судноплавства у внутрішніх водоймах, і морського судноплавства.

Помічники суддів мають право вносити записи про судна і права власності на судна до всіх зазначених вище регістрів.

Спеціальні земельні реєстри

До спеціальних земельних реєстрів відносяться:

• залізничний реєстр;

• гірський реєстр.

У залізничному реєстрі міститься інформація про всі земельні ділянки, відведені для експлуатації залізничного полотна. Всі вони зареєстровані у ньому як одна ділянка, що спрощує залізничній компанії використання цієї землі як заставу за іпотечними кредитами, які вона бере для фінансування будівництва залізничних колій.

Залізничні реєстри існують не у всіх районних судах Австрії.

Гірські реєстри існують також не у всіх районних судах Австрії. У них зберігається інформація про права на видобування корисних копалин. Вони класифікуються як права власності на об’єкти нерухомості й обліковуються у гірських реєстрах.

Функції помічників суддів у частині ведення реєстрів компаній

Реєстр компаній є офіційним реєстром, таким як, наприклад, земельний реєстр. Він складається з головного реєстру і набору документів. Мета ведення господарського реєстру полягає у документуванні правових фактів.

Він містить найбільш важливу інформацію про компанії, доступ до якої відкритий для будь-кого. Нижче перелічено зразок набору даних, який можна одержати з господарського реєстру:

• реєстраційний номер компанії;

• місце ведення компанією своєї господарської діяльності;

• організаційно-правова форма компанії;

• дата заснування компанії;

• статутний капітал компанії;

• інформація про провадження у справі про банкрутство компанії – дата відкриття провадження, назва ліквідатора тощо;

• прізвища осіб, уповноважених представляти компанію;

• прізвища власників компанії та суми, інвестовані у компанію цими особами.

На відміну від інших реєстрів, ведення реєстру компаній покладається на регіональні, а не районні суди. Тому з реєстрами компаній працюють помічники лише суддів регіональних судів.

Помічники суддів також здійснюють реєстрацію нових компаній. У загальному випадку будь-який підприємець, який бажає створити власну компанію, має подати заяву про реєстрацію нової компанії і подати необхідні для цього документи. За кожною такою заявою відкривається окрема справа, якій присвоюється реєстраційний номер, і цей номер асоціюється з компанією протягом усього періоду її існування. Помічник судді веде облік усіх змін у компанії (за винятком кількох випадків, перелічених у Законі «Про помічників суддів», які відносяться до сфери компетенції судді).

Таким чином, помічник судді реєструє факт заснування компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом не більше 700 тис. євро після перевірки правильності заяви і всіх супровідних документів. У разі виявлення помилок або неточностей у заяві чи супровідних документах помічник судді має право або повернути їх заявнику для виправлення помилок і неточностей, або виправити помилки і неточності, проконсультувавшись з відповідними органами влади чи іншими компетентними особами.

Якщо/коли помічник судді вважає, що вся інформація у заяві та супровідних документах є правильною і достовірною, він офіційно реєструє нову компанію і вносить всі супровідні документи в індексовану базу даних.

Загальна сфера компетентності помічника судді

Крім тих, про які йшлося в попередніх розділах, до сфери компетентності помічника судді відносяться також виконання таких дій (незалежно від предметної сфери):

• визнання документу недійсним (у разі оскарження такого рішення, справа передається на розгляд судді);

• підтвердження чинності та можливості виконання в примусовому порядку рішень самого помічника судді і рішень судді;

• скасування підтвердження помічником судді чинності рішень та можливості їх виконання в примусовому порядку;

• прийняття рішення про залучення до слухання судової справи адвоката, послуги якого оплачуватимуться з державного бюджету;

• надання правової допомоги судам та іншим органам влади Австрії;

• накладання адміністративних штрафів розміром до 200 євро.

З понад 700 помічників суддів робота 34% пов’язана з провадженнями у цивільних справах, справах про банкрутство і звернення стягнення; робота приблизно 30% помічників суддів пов’язана з веденням земельного реєстру; 28% помічників суддів займаються справами про спадкування, опіку і піклування, провадженнями типу ескроу та депонуванням коштів боржників; робота 8% помічників суддів пов’язана з веденням реєстру компаній.

Порядок відбору кандидатів на посаду помічника судді

Основна вимога до потенційних слухачів курсів, на яких навчають помічників суддів, полягає в тому, що вони повинні мати добрі оцінки в атестаті про середню освіту. В Австрії від помічників суддів не вимагається мати вищу освіту133. Порядок відбору кандидатів чітко визначена законом і має дотримуватися без будь-яких винятків.

Спочатку кандидат на посаду помічника судді має подає заяву на прийняття його на роботу стажером. Кожного року Міністерство юстиції, залежно від бюджетних можливостей і практичних потреб, встановлює квоту на кількість посад стажерів. Кандидати беруть участь у співбесіді, після чого складають вступні іспити, під час яких перевіряється їх загальний освітній рівень, грамотність, спроможність організувати свою роботу і зосередитися на виконанні конкретної роботи. Найбільш здібних зараховують на навчальні курси.

Рішення про професійну придатність кандидатів на посаду помічника судді до подальшого навчання чи про відхилення заяви кандидата на професійну акредитацію приймає голова Апеляційного суду.

Навчання на помічника суддів починається з роботи у реєстрі суду. Але щоб бути допущеним до цієї роботи, слухач спочатку має успішно завершити два базових курси. Навчальні курси проводяться в Австрійському юридичному університеті поблизу столиці країни Відня. Представники різних професійних груп – судді, помічники суддів з великим практичним досвідом роботи та інші фахові працівники судів навчають слухачів основам матеріального і процесуального права, а також базовим навичкам роботи на комп’ютері і роботи з документами.

133 Асоціація помічників суддів Австрії пропонує встановити таку вимогу в майбутньому.

До роботи в реєстрі суду і фактичного навчання на помічника судді допускаються лише ті слухачі, які успішно склали іспити після завершення двох згаданих базових курсів. Починаючи з цього етапу, навчання триває три роки. Навчання помічників суддів включає навчання безпосередньо на робочому місці і теоретичну підготовку. Слухач зобов’язаний відпрацювати як стажер у щонайменше двох різних судах у вибраній ним предметній області і прослухати два курси – загальний і спеціальний, який охоплює специфічні потреби вибраної ним предметної області, й, відповідно, здати два випускні іспити.

Протягом трьох років стажування у судах, слухач має працювати спільно з щонайменше трьома різними помічниками суддів, щоб уникнути одноманітності в роботі в рамках стажування. Голова Апеляційного суду зобов’язаний забезпечити, щоб стажер працював переважно у вибраній ним предметній області. У перші три місяці навчання, слухач має працювати в реєстрі, що відповідає його “цільовій” сфері права. І лише потім його навчають власне виконанню обов’язків помічника судді.

Навчання безпосередньо на робочому місці є надзвичайно важливою складовою формування помічника судді як професійного фахівця, тому що дозволяє накопичити безцінний досвід практичної роботи. Поєднання теоретичної підготовки і практичної роботи забезпечує високу ефективність навчального процесу і високу кваліфікацію випускників навчальних курсів.

Після приблизно одного року навчання та наприкінці встановленого періоду навчання слухачі мають відвідати кількатижневі (установчі) лекції, які начитуються в Австрійському юридичному університеті, і під час яких слухачі одержують знання у різних сферах права, а також навчаються працювати з судовою документацією і вирішувати питання, що виникають у повсякденній роботі суду.

Кожний курс завершується усним екзаменом. Після завершення останнього курсу слухачі здають два екзамени – усний і письмовий. Екзамени приймає комісія у складі двох суддів і одного помічника судді. Слухачам надається лише дві спроби, що успішно здати екзамен.

Кожен суддя чи помічник судді, який проводить заняття, регулярно оцінює успішність навчання слухачів за двома складовими – теоретичні знання і практичні навички.

Параграф 27а Закону “Про помічників суддів” встановлює докладні критерії оцінювання результатів роботи/навчання претендентів на посаду помічника судді. Кожен суддя, помічник судді чи інший працівник суду, який залучався до навчання кандидата на посаду помічника судді, при завершенні періоду навчання, зобов’язаний письмово оцінити рівень кваліфікації, набутої кандидатом.

Відповідно до закону така письмова оцінка має охоплювати такі складові кваліфікації кандидата на посаду помічника судді:

• знання права і наявність професійних навичок;

• компетентність і розуміння ключових питань;

• сумлінність, наполегливість, точність, надійність, ініціативність, цілеспрямованість;

• спроможність виражати думку в усній та письмовій формах; знання іноземних мов (за необхідності);

• ставлення до начальства, колег і сторін судових справ; вплив особистої поведінки особи на роботу;

• поведінка у відносинах з іншими людьми (наприклад, реакція на критику, спроможність встановити нормальні робочі відносини з колегами по роботі, спроможність виконувати колективну роботу);

• успішність роботи.

Перелік не є вичерпним і може доповнюватися.

В результаті оцінювання кваліфікації кандидата йому можуть бути виставлені такі оцінки:

• “Відмінно” (бездоганні знання і навички)

• «Дуже добре» (рівень знань і навичок вище середнього)

• «Добре» (середній рівень знань і навичок)

• «Погано»

На думку автора, для кращої мотивації слухачів, було б доцільно ознайомлювати їх зі змістом письмової оцінки їх знань і навичок.

Якщо випускник курсів одержує позитивну оцінку і успішно складає всі екзамени, він/вона одержує свідоцтво встановленого зразка за підписом Федерального міністра юстиції Австрії і може працювати помічником судді у сфері своєї спеціалізації.

Щоб бути допущеним до здачі екзамену для одержання дозволу працювати у ще одній сфері права, помічник судді мусить закінчити ще один дворічний курс навчання.

Голова відповідного Апеляційного суду може прийняти рішення про те, в якому суді і в якому обсязі державний службовець виконуватиме роботу помічника судді. Конкретну роботу йому дає голова суду, до якого державний службовець був направлений.

Щороку приблизно 50 осіб успішно складають кваліфікаційні екзамени і починають працювати помічниками суддів у судах Австрії.

На відміну від України, кандидат на посаду помічника судді в Австрії не знає місце своєї майбутньої роботи доки не здасть останній екзамен і не одержить свідоцтво. Після одержання направлення в конкретний суд, голова суду вирішує помічником якого саме судді працюватиме дана особа. Це означає, що в австрійських суддів не має ніякої можливості впливати на вибір своїх помічників (ця тема обговорювалася під час дискусій за круглим столом в Україні). Оскільки у повсякденній роботі суддя та помічник судді співпрацюють не дуже активно, надання суддям можливості впливати на вибір помічників суддів навряд чи дало якусь користь для австрійської системи судочинства. В Україні, з огляду на специфіку роботи помічника судді, участь судді у підборі кандидатур на посаду свого помічника, є, за загальним визнанням, цілком виправданою. Але з іншого боку такий підхід не гарантує, що на посаду помічника судді буде призначеного найбільш кваліфікованого кандидата. Тобто чинний порядок призначення на посаду помічника судді в Україні залишає можливості для зловживань.

Правовий статус помічників суддів

Параграф 1 Закону Австрії “Про помічників суддів” встановлює, що помічники суддів є державними службовцями, на які, як на орган державної влади Австрійської Федерації, покладається відповідальність за вирішення судових справ певних категорій. Помічник судді підпорядковується голові суду, в якому він працює, і судді, до якого він прикріплений.

Правовий статус помічників суддів визначено у згаданому вище параграфі 1 Закону Австрії “Про помічників суддів”. Відповідно, помічники суддів, як державні службовці, підпадають під дію Закону Австрії “Про державну службу”134.

В Австрії для державних службовців встановлено низку пільг і привілеїв. Трудовий договір з державними службовцями укладається на необмежений строк. Вони можуть бути звільнені лише за дисциплінарні порушення. Їхня зайнятість гарантована, і вони не можуть бути переведені на інше місце роботи без їхньої згоди.

Тривалість робочого тижня для помічників суддів (як і для інших державних службовців) становить 40 годин.

134 Німецькою мовою цей закон називається “Beamten-Dienstrechtsgesetz”.

Інтереси помічників суддів представлені у профспілці державних службовців Австрії, яка називається “GOED” і є найбільшою і найвпливовішою профспілкою у всій країні. Існує також політично незалежна Асоціація помічників суддів Австрії, яка заснована за приватним правом. Мета її діяльності полягає у забезпеченні престижу професії помічника судді і сприянні розвитку сучасного права. Крім того, асоціація всіляко заохочує до обміну думками і досвідом своїх помічників суддів, які працюють у різних сферах права, та регулярно інформує своїх членів про події, які становлять для них інтерес.

Оплата праці помічників суддів

Робота помічників суддів оплачується за правилами, встановленими для оплати праці державних службовців у спеціальному законі, виходячи з тривалості стажу роботи на державній службі і посадового окладу.

В австрійській системі оплати праці державні службовці поділені на 5 категорій – від А5 (найгірше оплачувані державні службовці) до А1 (найвище оплачувані державні службовці). Помічники суддів відносяться до категорії А2, тобто їх праця оплачується доволі добре.

Крім того, в Австрії існує 19 рівнів посадових окладів державних службовців. Раз на два роки кожний державний службовець одержує підвищення у заробітній платі на один рівень. Сьогодні заробітна плата першого рівня становить 1560,20 євро (до вирахування податків), а заробітна плата 19-го рівня – 3281 євро. Після чотирьох років роботи із заробітною платою 19- го рівня помічник судді одержує надбавку в розмірі приблизно 300 євро.

Крім заробітної плати, кожен помічник судді, незалежно від рівня заробітної плати, одержує щомісячну премію в розмірі приблизно 400 євро за виконання особливих функцій і підвищену відповідальність.

У період навчання і виробничої практики майбутні помічники суддів не мають статусу державного службовця. Вони працюють за трудовим договором з Австрійською Республікою, який не надає їм тих прав, які мають державні службовці, зокрема, на відміну від державних службовців їм не гарантується зайнятість.

Оплата праці кандидатів на посаду помічника судді регулюється іншим законом, який встановлює не тільки розмір винагороди за роботу, а й всі істотні положення трудового договору. На початку періоду навчання майбутні помічники суддів одержують щомісяця 1764,60 євро (до вирахування податків); при цьому премія не виплачується. Через два роки їхня заробітна плата підвищується до 1804,70 євро.

Як і в Україні, австрійські помічники суддів не одержують доплати за сумісництво, коли вони виконують роботу за тимчасово відсутніх державних службовців (це питання обговорювалося під час круглого столу, присвяченого правовому статусу помічників суддів в Україні). Таке суміщення є частиною їх посадових обов’язків.

З огляду на тривале й інтенсивне навчання австрійських помічників суддів їхню заробітну плату навряд чи можна вважати високою. Але гарантії зайнятості австрійських державних службовців переважають відносно невисокий рівень оплати їхньої праці, особливо у часи економічної кризи.

Кар’єрний шлях помічника судді

Хоча помічники суддів обіймають доволі високу позицію серед державних службовців, у них доволі мало можливостей для подальшого кар’єрного зростання. Щоб стати суддею, помічнику судді необхідно одержати вищу освіту з правознавства. Але навіть одержавши диплом про вищу освіту, йому доведеться навчатися ще чотири роки безпосередньо на робочому місці і після цього здати два надзвичайно складні екзамени.

Асоціація помічників суддів Австрії наполягає на встановленні вимоги щодо наявності вищої освіти у помічників суддів. Впровадження цієї вимоги поліпшить можливості кар’єрного зростання помічників суддів.

Звісно, у сьогоднішніх умовах кожен помічник судді має можливість змінити чи розширити сферу своєї професійної діяльності (наприклад, працювати не тільки з цивільними справами, а й зі справами, пов’язаними із земельним реєстром), для чого йому необхідно успішно завершити додатковий курс навчання135.

Регулярне оцінювання рівня професійної придатності осіб, які працюють помічниками суддів

Відповідно до Закону Австрії “Про державну службу”136 робота на посаді помічника судді (як і робота будь-якого державного службовця) підлягає регулярному оцінюванню. Закон “Про помічників суддів” встановлює докладні критерії оцінювання лише для кандидатів на посаду помічника судді (стажерів), але не для самих помічників суддів. Але на практиці ці положення застосовуються разом з положеннями параграфу 81 Закону “Про державну службу” й для оцінювання роботи помічників суддів.

135 Після завершення обов’язкового курсу навчання, помічник судді одержує свідоцтво, що дає йому право працювати у певній сфері права, наприклад, з цивільними справами. Якщо у помічника судді є кілька свідоцтв для різних сфер права, у нього є вибір – або спеціалізуватися в одній з таких сфер (особливо це актуально для роботи в маленьких судах), або розширити коло своїх функцій і працювати в кількох сферах права. На практиці можливості конкретного помічника судді залежать від фактичних потреб суду, в якому він працює.

136 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

Параграф 81 Закону Австрії “Про державну службу” визначають критерії оцінювання показників ефективності роботи. За результатами оцінювання, за кожним помічником судді робиться висновок про якість його роботи. Тут можливі три варіанти:

(1) бездоганна якість;

(2) середня якість;

(3) недостатня якість (особі, якій виставляється така оцінка, робиться два попередження з інтервалом 3-5 місяців).

Міністр юстиції має право встановлювати точні критерії оцінювання137. У період до проведення чергового оцінювання припускається, що помічник судді працює щонайменше з середньою якістю.

Як правило, оцінювання проводиться за попередній рік. Вперше робота помічника судді оцінюється його безпосереднім начальником у році, що є наступним після року, в якому помічника судді було призначеного на посаду. Результати оцінювання залишаються чинними, доки його начальник не дійде до висновку, що якість роботи його підлеглого істотно змінилася, або доки останнього не призначать на іншу посаду138. Якщо на думку помічника судді, він значно поліпшив свою роботу, він має право подати запит своєму керівникові про проведення оцінювання. Керівник зобов’язаний відреагувати на одержання такого запиту, вислухати аргументи помічника судді і потім передати запит голові суду, який і приймає остаточне рішення з цього приводу.

Якщо за результатами оцінювання помічникові судді виставляється незадовільна оцінка, незважаючи на те, що раніше йому було зроблено два попередження, його можуть перевести на інше місце роботи і навіть на іншу (нижчу) посаду, що за звичайних обставин неможливо для державного службовця. Якщо помічнику судді виставляється незадовільна оцінка два роки підряд, він може бути звільнений з посади. При цьому причини звільнення мають бути докладно обґрунтовані.

Перспективи подальшого розвитку професії помічника судді в Австрії

137 На практиці Міністр юстиції не користувався цим правом.

138 Це означає, що після успішної атестації помічника судді (тобто після визнання його спроможності виконувати роботу з доброю або бездоганною якістю), його не оцінюють до того часу, коли показники його роботи істотно зміняться.

Дотепер австрійські помічники суддів не займалися кримінальними справами. В останні кілька років суддям доводиться розглядати все більшу кількість кримінальних справ, а самі кримінальні злочини стали організованими і більш заплутаними. Водночас, кількість суддів у кримінальних судах було скорочено через брак бюджетного фінансування. У цій ситуації намір допустити помічників суддів до розгляду кримінальних справ набуває все більш конкретних форм.

Взагалі австрійська концепція судочинства не дозволяє судді та помічнику судді разом працювати над однією справою, тому це вважається не найефективнішим методом роботи. Тому на помічника судді слід покладати певну завершену в собі частину розгляду справи.

Помічнику судді можна делегувати виконання таких функцій:

• прийняття рішень на етапі після винесення суддею остаточного вердикту;

• визначення вартості послуг залучених перекладачів та офіційних експертів на етапі розгляду справи;

• укладання мирової угоди на етапі після оголошення обвинувачення. Після винесення остаточного вироку у справі, у судді залишається багато роботи, яка має бути виконана, перш ніж можна буде закрити справу і відправити її в архів. Нерідко виконання цієї роботи потребує кількох років. Левова її частка, а саме, видача судових розпоряджень про ув’язнення, стягнення штрафів, надсилання всіх необхідних сповіщень, розпорядження конфіскованим майном і навіть визначення розміру витрат на здійснення судового провадження – може бути віднесена до компетенції помічника судді.

Мирова угода може передбачати примирення зловмисника і його жертви; виплату певної суми коштів як компенсації, що не вважається покаранням; виконання публічних (соціально значимих) робіт (як варіант – у поєднанні з компенсацією нанесених збитків) або навіть позбавлення підсудного волі умовно.

Виконання всіх зазначених вище дій і прийняття зазначених вище рішень може бути покладене на помічника судді. На нього можна також покласти відповідальність за здійснення контролю за виконанням підсудним його розпоряджень і рішень.

В усіх випадках укладання мирової угоди означає, що підсудного не позбавлятимуть волі.

Впровадження запланованих нововведень дозволить усунути нинішню перевантаженість суддів кримінальних судів Австрії і компенсувати скорочення суддів в останні роки. Сьогодні суддям доводиться виконувати величезний обсяг адміністративної роботи139, яку можна делегувати помічникам суддів, тому що ті мають достатню кваліфікацію для такої роботи, але при цьому одержують меншу заробітну плату порівняно із суддями.

Загалом система розмежування обов’язків довела свою високу ефективність. Серед іншого, вона підвищує привабливість роботи помічника судді (хоча вона й оплачується недостатньо добре), тому що прийняття самостійних рішень посилює відчуття незалежності та відповідальності.

У світлі вищесказаного рекомендації Комітету міністрів Ради Європи140 від 12 вересня 1986 року щодо посилення ролі помічників суддів у системі судочинства вдаються цілком слушними і вартими виконання.

24.01.12 / Просмотров: 4885 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет