2.4. Оцінювання професійної діяльності помічника судді

.

2.4. Оцінювання професійної діяльності помічника судді

Великий тлумачний словник сучасної української мови подає наступні визначення поняття “оцінка”: 1) дія за значенням оцінити, оцінювати; 2) вартість, ціна чого-небудь; 3) думка, міркування про якість, характер, значення і т. ін. кого, чого-небудь; 4) прийняте позначення якості знань і поведінки учнів. Термін “оцінювати”, відповідно, трактується як: 1) призначати ціну чому-небудь, визначати вартість чогось; 2) визначати якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь 3) складати уявлення, робити висновок про кого-, що- небудь, визначати суть, характер, значення, роль і т. ін. чогось. 4) розуміти, визнавати позитивні якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь 45.

У контексті даного параграфу, будемо виходити з того, що оцінювання є комплексом організаційних процедур, спрямованих на визначення рівня професійних вмінь, знань та досягнень осіб, які займають посади помічника судді у суді, під час виконання безпосередніх професійних обов’язків.

Під час висвітлення питання про оцінювання професійної діяльності помічника судді вважаємо за необхідне висвітлити такі питання: 1) передбачені чинним законодавством процедури оцінювання, 2) суб’єкти оцінювання такої діяльності, 3) критерії оцінювання.

45 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 тис. слів / За заг. ред. д-ра філ. Наук, проф. В.В. Дубинського. – Х.: ВД «Школа», 2006. – С. 358

Як відомо, сьогодні в Україні не існує єдиного розробленого та затвердженого на законодавчому рівні комплексу процедур, відповідно до якого можна було б оцінити професійну діяльність помічника судді та її якість. Перш за все це пов’язано з недостатньою розробленістю правового статусу помічника судді та відсутністю уваги відповідальних державних органів за створення такої системи.

За своїм статусом помічники суддів, перш за все, є державними службовцями. Тому на них розповсюджуються положення Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року (зі змінами та доповненнями).

За змістом ст.10 Закону України «Про державну службу» до основних обов’язків державних службовців відноситься забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції; безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників; постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації; сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива та творчість в роботі.

Аналіз чинного законодавства дає підстави дійти висновку, що на сьогодні існує дві форми проведення оцінювання професійної діяльності помічника судді як державного службовця, а саме: атестація та щорічне оцінювання виконання покладених на них обов’язків і завдань. Варто одразу ж зауважити, що результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги кадровою службою відповідного державного органу під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах державних службовців, тобто можуть впливати на просування по службі державного службовця.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922, з метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу в державних органах один раз на три роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні службових обов’язків, визначених типовими професійно- кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками державних органів відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.

Для організації та проведення атестації наказом голови відповідного суду утворюється колегіальний орган, атестаційна комісія, затверджується її кількісний та персональний склад. Зазвичай, головою комісії є заступник голови суду, до її складу також входить секретар та члени комісії. Однак, якщо колектив суду невеликий та складається з не більш як 5 осіб, то атестацію помічника судді може провести голова відповідного суду. Атестації підлягають всі помічники суддів, які працюють у суді, окрім тих, які перебувають на займаній посаді менше, ніж один рік. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Атестаційна комісія повинна забезпечувати об’єктивний розгляд і професійну оцінку діяльності помічника судді, який атестується, зокрема щодо виконання покладених на нього службових обов’язків, знання та користування у своїй роботі державною мовою. Також повинен забезпечуватись принциповий підхід комісії у підготовці рекомендацій для подальшого використання досвіду і знань помічника у роботі суду. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її складу. Рішення комісії приймається стосовно кожного державного службовця, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії у відсутності особи, яка атестується.

Пунктом 9 Положення про проведення атестації державних службовців передбачено, що на кожного працівника, який підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується його безпосереднім керівником. Відповідна характеристика повинна містити аналіз виконання державним службовцем посадових обов’язків; відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов’язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

У вказаному пункті Положення зазначено ще одну процедуру, яка має передувати атестації, а саме: співбесіду державного службовця з безпосереднім керівником, тобто у нашому випадку – із суддею, із яким працює помічник. Однак строки проведення співбесіди, її процедуру та оформлення результату законодавством не визначено. Вказано лише на те, що під час співбесіди помічника ознайомлюють зі службовою характеристикою щодо нього. Таким чином, можна дійти висновку, що саме на суддю, з яким безпосередньо працює помічник, і покладено обов’язок скласти службову характеристику щодо нього.

Однак, у зв’язку із надзвичайною завантаженістю суддів, на практиці написання такої характеристики стало формальністю. Зазвичай її текст складають самі помічники. Проте, підхід комісії до характеристики аж ніяк не можна визнати поверховим, оскільки під час атестації у державного службовця можуть запитати пояснення щодо кожного пункту стосовно його якостей та досягнень, викладених у тексті характеристики.

У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, державний службовець може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності. Оскільки негативна характеристика на практиці трапляється вкрай рідко, то надання помічником судді додаткових відомостей щодо своєї службової діяльності майже не зустрічається.

Результати атестації повідомляються помічнику судді, який атестувався, та його керівнику (судді) одразу після проведення атестації. За результатами засідання, атестаційна комісія приймає одне з таких рішень стосовно державного службовця: 1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття навичок роботи на комп’ютері тощо; 3) не відповідає займаній посаді.

Прийняте комісією рішення заноситься до протоколу засідання комісії та атестаційного листа державного службовця.

Варто відмітити, що рішення про не відповідність помічника судді займаній посаді є підставою для рекомендації голові суду (керівнику апарату) перевести цього державного службовця за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади. Відповідне рішення приймається головою суду (керівником апарату) у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається.

Помічник судді має право оскаржити рішення атестаційної комісії щодо нього голові суду (керівнику апарату) протягом десяти днів з дня його прийняття без врахування терміну тимчасової непрацездатності працівника. Рішення голови суду (керівника апарату), прийняте за результатами атестаційної комісії щодо конкретного помічника судді, може бути оскаржене ним до суду.

Чинне законодавство України передбачає, що у період між атестаціями помічників суддів, які відбуваються кожні три роки, щорічно проводиться оцінка виконання державними службовцями своїх обов’язків і завдань. Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань затверджено наказом Головного управління державної служби України №122 від 31 жовтня 2003 року.

Метою здійснення такої оцінки є поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій. Вона проводиться на початку кожного року за підсумками минулого року на підставі наказу чи іншого розпорядчого документу голови суду (керівника апарату). Не підлягають щорічній оцінці вагітні жінки та помічники суддів, призначені на посаду у поточному році.

Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на кадрову службу відповідного органу. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.

Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником (суддею, із яким працює помічник) та помічником судді виконання завдань та обов’язків, визначених у посадовій інструкції, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди. До початку проведення оцінювання відділ кадрів має ознайомити всіх помічників суддів з порядком проведення щорічної оцінки, а також забезпечити їх формою бланка щорічної оцінки виконання помічником судді посадових обов’язків і завдань. Зазначена форма може доводитися до державних службовців в паперовому або електронному вигляді.

Такий бланк щорічної оцінки складається із двох частин. У тій з них, яку заповнює помічник судді особисто, йому пропонується надати відповідь щодо власної оцінки успішності виконання ним посадових обов’язків із наведенням відповідних прикладів, наявності опублікованих наукових статей у певній галузі права чи щодо діяльності суду, власного навчання (підвищення кваліфікації, отримання освітньо-кваліфікаційного рівня чи наукового ступеня). Іншу частину бланку заповнює безпосередній керівник помічника судді (суддя). У цій частині суддя повинен викласти власну позицію щодо виконання помічником посадових обов’язків, визначених у посадовій інструкції, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень. Не зайвим буде викладення висновків, пропозицій та рекомендацій як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання помічником судді посадових обов’язків і завдань.

Оцінювання безпосереднім керівником (суддею) має бути обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи державного службовця, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання. За результатами самооцінювання і оцінювання суддею виставляється підсумкова оцінка, яка враховує самооцінку, оцінку суддею виконання його помічником посадових обов’язків, визначених у посадовій інструкції, та окремих доручень керівника, і може бути низькою, задовільною, доброю та високою.

Заповнену форму бланка щорічної оцінки суддя у тижневий термін передає помічнику для ознайомлення.

Наступним етапом щорічної оцінки є співбесіда. Співбесіда судді зі своїм помічником проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та обговорення завдань на наступний рік, визначення необхідності підвищення кваліфікації. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати рекомендаційний та роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки державного службовця. При проведенні співбесіди має бути дотримано баланс між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням. Співбесіда закінчується підписанням суддею і помічником форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

Затвердження результатів щорічної оцінки здійснюється заступником голови чи головою (керівником апарату) відповідного суду після ознайомлення з результатами оцінювання. При цьому голова чи заступник голови (керівник апарату) суду може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою суду повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного службовця.

Результати оцінювання професійної діяльності помічника судді (у вигляді атестації та щорічної оцінки виконання помічником покладених на нього завдань і обов’язків) заносяться до особової справи державного службовця. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання про продовження терміну перебування на державній службі, а також інших питань проходження державної служби.

Поряд із атестацією та щорічною оцінкою виконання помічником покладених на нього завдань, оцінювання професійної діяльності помічника судді відбувається також щоденно. Така оцінка здійснюється не лише безпосереднім керівником, але й громадянами, з якими доводиться мати справу помічнику судді з огляду на певну публічність своєї посади (наприклад, під час прийому позовних заяв чи у випадку виконання ним функцій секретаря судового засідання під час розгляду конкретної справи).

Від професійності та ввічливості секретаря судового засідання, помічника судді, розпорядника залежить дуже багато. Вміння дати просте і зрозуміле роз’яснення, виконання процесуальних норм, положень закону «Про звернення громадян» це вагомий чинник позитивної оцінки правосуддя з боку громадян. У разі неналежного виконання помічником своїх посадових обов’язків громадяни можуть реагувати на таку поведінку помічника судді шляхом написання скарг на їх дії на ім’я голови (керівника апарату) суду. Таке право осіб, які звертаються до суду, передбачене Законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року.

За змістом ст.1 вказаного Закону громадяни України а також особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території (якщо інше не передбачено міжнародними договорами), мають право звернутися до органів державної влади, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Органи державної влади, їх керівники та інші посадові особи у межах своїх повноважень зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви та скарги; невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав та реальне виконання прийнятих у зв’язку із заявою чи скаргою рішень.

Результатом надходження такої скарги на дії чи бездіяльність, зокрема, помічника судді, може стати ініціювання проведення службової перевірки фактів, викладених у скарзі. У разі, якщо службовою перевіркою буде доведено обґрунтованість скарги громадянина, до такого державного службовця може бути застосовано одне із дисциплінарних стягнень.

Зрозуміло, що наявність великої кількості обґрунтованих скарг на дії чи бездіяльність помічника судді буде свідчити про якість його професійної діяльності.

Щоденне оцінювання професійної діяльності помічника судді здійснює і суддя, з яким він працює. І в разі виявлення суттєвих недоліків під час виконання ним своїх посадових обов’язків чи у разі неналежного їх виконання, суддя також має певні важелі впливу на помічника. Зокрема, він може ініціювати перед керівництвом суду питання про неповну службову відповідність помічника, чи переведення його на іншу менш оплачувану посаду (за його згодою), а за новим законом про судоустрій – і про звільнення помічника судді з займаної посади.

Серед основних критеріїв оцінювання діяльності помічника судді необхідно виділити якість і своєчасність роботи, її продуктивність та ефективність. Сюди ж можна віднести відповідальне ставлення до своїх обов’язків; знання чинного законодавства та вміння застосовувати його на практиці; вміння визначати характер спірних правовідносин у справі та правову норму, яка підлягає застосуванню до них; вміння готувати проекти процесуальних документів належної якості.

З огляду на творчий характер роботи, важливим та бажаним у роботі помічника є ініціативність та наявність у нього аналітичного мислення .

Не останню роль при оцінюванні професійної діяльності помічника судді відіграють його моральні якості, ввічливе ставлення до громадян та колег.

У той же час варто зазначити, що чітких об’єктивних критеріїв оцінки професіональної діяльності помічника судді на сьогоднішній день не вироблено. Примірний перелік критеріїв та показників якості роботи державного службовця визначено додатком 1 до п. 1.10 Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань, однак він носить доволі загальний характер і не враховує специфіки діяльності суду.

Спроби визначити конкретні критерії оцінювання діяльності помічника судді були зроблені в Приморському районному суді міста Одеси. На думку керівника апарату згаданого суду І.Я. Німас, враховуючи, що помічник судді покликаний сприяти організаційній діяльності судді щодо здійснення судочинства, можливо наступним чином визначити показники ефективності та результативності його професійної, службової діяльності. Оцінці підлягають наступні фактори:

1.1. Організація праці:

− продуктивність (обсяг роботи, що виконується);

− результативність (міра досягнення поставлених цілей);

− інтенсивність праці (можливість в короткі строки виконувати визначений обсяг робіт);

− дотримання трудової дисципліни.

1.2. Своєчасність та визначеність, тобто виконання доручень в установлені законом чи керівництвом термін;

1.3. Якість роботи, що виконується:

− підготування документів відповідно з встановленими вимогами;

− повне та логічне викладення матеріалу;

− юридично грамотне складання документів;

− відсутність стилістичних та граматичних помилок.

1.4. Професіоналізм:

− професіональна компетентність (знання законодавства, нормативно- правових актів, широта професійного кругозору, вміння працювати з документами);

− здатність виконувати посадові обов’язки самостійно, без допомоги керівника чи старшого за посадою;

− здатність чітко організовувати та планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, розставляти пріоритети;

− усвідомлення відповідальності за результати діяльності чи рішення, що приймають;

− можливість зберігати високу працьовитість в екстремальних умовах.

Пропонується також виділити наступні загальні фактори оцінювання роботи державних службовців і, в першу чергу, помічників суддів. Відповідно до цих факторів професійний помічник судді володіє наступними якостями у наступних сферах:

БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ: ясно і всеохоплююче обмінюється новими ідеями, опановує новими методами, використовує факти і розумні аргументи для спонукання інших співробітників до рішення ключових питань, установлює пріоритети у своїй роботі відповідно до нестатків «клієнта» судової системи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: здатний наполягати на тому, у що вірить, виражати думку меншості, доводити до відома неприємні новини, розкривати проблеми, що вимагають уваги, визнає відповідальність за свої помилки, охоче береться за важкі доручення і виконує їх відповідно до зобов'язань.

ЧЕСНІСТЬ: відповідає найвищим стандартам професійної етики, внутрішнього трудового розпорядку і проводить їх в життя.

ВИДАТНА МАЙСТЕРНІСТЬ: домагається результатів з вищою якістю, незважаючи ні на які перешкоди, активно працює над усуненням хронічних недоліків, використовуючи чи тренінгові чи інші засоби, активний прихильник постійного удосконалення, завжди шукає оптимальні шляхи рішення проблем.

ПЕРЕДАЧА ПОВНОВАЖЕНЬ (ЗАЛУЧЕННЯ): вирішуючи проблеми, шукає різні ідеї і перспективи, співробітничає і поділяється інформацією, вільно поділяється знаннями, досвідом і інформацією, незважаючи на границі рівнів управління і функцій.

КОМАНДНА РОБОТА: поважає талант і внески всіх членів колективу, допомагає створювати атмосферу, у якій кожний почуває себе здатним до участі в спільній роботі, сприяє інтеграції функцій і підрозділів, спрямованої на поліпшення виробничої діяльності і її результатів.

СПРИЙНЯТТЯ ДО ЗМІН: шукає в змінах нові можливості, а не протистоїть їм, передбачає зміни вимог і активно готується до них, представляє нову інформацію і перспективи, стимулюючи нововведення і зміни.

МОТИВАЦІЯ: послідовно спонукує себе й інших до розширення кругозору і підвищенню вимог до себе, зберігає позитивний підхід незалежно від подій в оточенні, демонструє прагнення до своєчасного і якісного виконання роботи.

Наприкінці слід зауважити, що оцінка індивідуальних результатів діяльності помічника судді використовується комплексно і служить для встановлення розміру оплати і преміювання працівника, визначення його відповідності займаної посади і доцільності чи підвищення приміщення, виявлення недоліків в організації праці працівника й у його використанні, а також для визначення необхідності підвищення його кваліфікації і перепідготовки.

18.01.12 / Просмотров: 8787 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет