3.6. Особливості діяльності помічника судді, який займає адміністративну посаду

.

3.6. Особливості діяльності помічника судді, який займає адміністративну посаду

Повноваження суддів, які займають адміністративні посади визначаються нормами Конституції України та Законів України. Перш за все, суддя, в тому числі і суддя, який займає адміністративну посаду, є носієм судової влади, тому основним завданням його є здійснення правосуддя.

Суддя, який займає адміністративну посаду має помічника, вся діяльність якого спрямована на створення найбільш сприятливих умов для роботи судді під час здійснення ним своїх професійних обов’язків.

Помічник у своїй діяльності керується вимогами Конституції України, Законів України, а також інструкцією з діловодства у суді та посадовою інструкцією58, яка встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність помічника.

58 Наказ Державної судової адміністрації України від 20.07.2005 року № 86 про затвердження Типової посадової інструкції помічника голови місцевого загального суду, Типової посадової інструкції помічника заступника голови місцевого загального суду; Наказ Державної судової адміністрації України від 01.03.2007 року № 21 про затвердження Типової посадової інструкції помічника голови апеляційного загального суду, Типової посадової інструкції помічника заступника голови апеляційного загального суду, Типової посадової інструкції помічника першого заступника голови апеляційного загального суду. - http://court.gov.ua/dsa/

Пріоритетним завданням помічника судді, який займає адміністративну посаду, є забезпечення належної діяльності судді зі здійснення правосуддя.

Згідно з функціональними обов’язками, визначеними посадовою інструкцією, помічник надає допомогу судді у підготовці справ до розгляду, готує проекти процесуальних документів, повідомлень, запитів, добирає необхідні для вивчення справ закони, інші нормативно-правові акти та збірники судової практики застосування законодавства, вивчає клопотання та скарги громадян, контролює терміни проходження і розгляду справ у суді та інше.

Основним обов’язком судді, в тому числі і судді, який займає адміністративну посаду, є підготовка проектів судових рішень.

Так, отримавши від судді справу, помічник для складання проекту судового рішення має вивчити матеріали справи та чітко сформулювати і визначити проблему, яка потребує вирішення. Наприклад, це може бути вирішення питання постановлення вироку чи вирішення спору між подружжям про розподіл майна.

Після цього помічник повинен проаналізувати всі зібрані у справі докази: пояснення учасників судового розгляду, висновки експертів, речові докази, письмові матеріали та ін., та оцінити їх в сукупності. Всі докази повинні бути перевірені і враховані. Також помічник повинен враховувати усні пояснення учасників судового розгляду, зокрема пояснення адвокатів та прокурорів.

При розгляді справи в судовому засіданні та під час вивчення матеріалів справи помічник повинен весь час робити нотатки, щоб їх використати в подальшому для написання проекту судового рішення. Є дуже важливим уміння робити нотатки, вивчати їх та використовувати при складанні процесуального документу.

Після того як проблематика визначена, всі докази зібрані та проаналізовані, помічник повинен вивчити законодавство, яке регулює дані правові відносини для того, щоб підготовлюване рішення було мотивованим та ґрунтувалось на вимогах закону.

Знання помічником законодавства та вміння з ним працювати є необхідною умовою даного етапу підготовки проекту судового рішення.

Перед тим як надати судді проект судового рішення, помічник повинен підготувати початковий проект, на деякий час його відкласти, а потім знову до нього повернутися, ще раз обміркувавши та проаналізувавши всі викладені факти.

Проект рішення помічник може показати своїм колегам для своєрідної оцінки та для отримання поради. Такий обмін інформацією може допомогти знизити вплив суб’єктивних чинників та уникнути в зв’язку з цим помилок.

Тепер, коли помічник уважно визначив проблеми, які потребують вирішення, зібравши у справі всі докази, застосувавши закон, зробивши проект початкового рішення, використавши поради колег, ще раз переглянувши матеріали справи, він може написати проект рішення для того, щоб передати його судді.

Підготовка помічником проектів судових рішень неможлива без володіння на належному рівні правилами правопису, вмінням граматично і стилістично правильно складати юридичні документи.

Слідування цим правилам допоможе помічнику не тільки уникнути помилок при складанні проекту судового рішення, а й досягти належного рівня в професійній діяльності.

Взагалі, вміння правильно організовувати свою працю, незалежного від характеру виконуваної роботи, раціонально розподіляти робочий час, розробляти конкретний план дій, розставляти пріоритети для помічника судді, який займає адміністративну посаду є дуже важливим, оскільки забезпечує можливість в короткі строки виконувати значний обсяг роботи та показувати високі результати праці.

Планування як вид самоорганізації має бути обов’язком елементом трудового розпорядку помічника судді, який займає адміністративну посаду. Воно повинно бути щоденним. Цілі повинні формулюватися конкретно, реалістично, узгоджено та обов’язково бути визначеними у часі. Також необхідно приділяти увагу аналізу стану виконання запланованих заходів. Зокрема, щоденно треба аналізувати якість виконаних заходів та причини, які вплинули на невиконання певних завдань.

Відправлення правосуддя не можливе без чіткої організації роботи суду, тому судді, які здійснюють адміністративні повноваження, інтенсивно працюють над об’єднанням та спрямуванням зусиль суддів та працівників апарату суду на виконання основного завдання суду, а саме: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і основоположних свобод, гарантованих Конституцією та законами України.

Так, суддя при здійсненні адміністративних повноважень повинен планувати роботу суду; здійснювати контроль за виконанням запланованих заходів; організовувати вивчення та узагальнення судової практики; контролювати ефективність діяльності суду; дбати про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; контролювати ведення та аналіз судової статистики; представляти суд в зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; надавати методичну допомогу суддям з метою забезпечення правильного застосування законодавства; забезпечувати виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду.

Тобто це - діяльність, пов’язана зі здійсненням комплексу заходів по упорядкуванню і оптимізації роботи суду, з метою ефективного вирішення завдань, що стоять перед судом, на підставі дотримання конституційного принципу незалежності і недоторканості судів.

Помічник допомагає судді у якісному здійсненні такої діяльності.

Зокрема, він здійснює інформаційне та організаційно-аналітичне забезпечення роботи судді, який займає адміністративну посаду. Така діяльність включає в себе підбір і систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку, відбір і тлумачення, чітке і продумане викладення в усній чи письмовій формі. Якісна інформаційна діяльність помічника дає можливість судді правильно зрозуміти і оцінити ситуацію та прийняти відповідне управлінське рішення.

Для того, щоб належним чином виконувати зазначені функції помічник має вміти аналізувати і узагальнювати інформацію. Наприклад, він не зможе внести пропозицію з розгляду скарги чи підготувати висновок у складних і спірних питаннях, не маючи навичок швидкого узагальнення і аналізу отриманої інформації і здатності сформулювати гіпотезу. Ці якості відповідають пошуковому, конструктивному аспектам юридичної діяльності.

Важливе місце в роботі помічника судді, який займає адміністративну посаду, посідає вивчення і узагальнення судової практики та аналіз судової статистики як функція із здійснення інформаційно - методичного забезпечення діяльності судді.

Для проведення узагальнення судової практики на помічника покладається робота із систематизації правових позицій та накопичення аналітичних матеріалів, а також розробка методичних рекомендацій з питань узагальнення судової практики.

Взагалі, узагальнення судової практики – це невід’ємна частина роботи суду, діючий спосіб удосконалення судової діяльності, дозволяючий виявляти недоліки і помилки при здійсненні правосуддя. Робота, пов’язана з узагальненням передбачає собою аналіз різних правових проблем, поєднаний з вивченням статистичних даних, вивченням великої кількості судових справ, матеріалів судової практики, виявленням спірних питань, та як наслідок – формування правильного та однакового застосування судами законодавства при розгляді справ.

Судді, які займають адміністративні посади систематично проводять наради з суддями, помічниками та іншими працівниками апарату суду, на яких обговорюють найбільш важливі проблеми, судову практику та узагальнення вищестоящих судів, спірні питання, які викликали неодноразове вирішення та тлумачення в практиці застосування законодавства, аналізують помилки, які допускаються окремими працівниками та вживають заходів щодо їх усунення та попередження.

Помічник, в свою чергу, готує судді довідки, звіти, дані судової статистики, відповідні інформаційні матеріали для розгляду на оперативних нарадах, проекти виступів з питань роботи суду, а також веде протоколи цих нарад.

На постійному контролі судді, який виконує адміністративні повноваження знаходиться оперативність розгляду справ. Особливого контролю за дотриманням суддями процесуальних строків розгляду потребують кримінальні справи щодо осіб, які тримаються під вартою, та цивільні справи, які стосуються життєво важливих інтересів громадян. Тенденція до збільшення обсягу справ, які надходять до суду, що існує на сьогоднішній день, збільшує навантаження на суддів, в провадження яких надходять справи, що, крім іншого, істотно впливає на оперативність розгляду справ.

В зв’язку з цим необхідно систематично аналізувати причини, що породжують тяганину, вживати негайних заходів до їх усунення та запобігання.

За дорученням судді, для виконання поставленого завдання, помічник здійснює підготовку та оформлення інформації щодо навантаження справ, які знаходяться в провадженні суддів; вивчає рух справ, які знаходяться в провадженні суддів; веде облік справ, провадження по яким зупинено; аналізує причини зривів судових засідань і порушень строків розгляду справ, веде роботу по усуненню причин, що перешкоджають своєчасному розгляду справ.

Як зазначалося раніше обов’язком судді, який займає адміністративну посаду є планування роботи суду і контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів.

Планування роботи у суді дає можливість правильно і чітко організувати суду свою роботу, визначити строки проведення запланованих заходів, конкретних виконавців, дозволяє здійснити контроль за своєчасністю та якістю проведених заходів.

Мета планування – створити основу для поліпшення організації судової діяльності.

Обов’язки безпосереднього складання проектів поточних та перспективних планів роботи суду та контроль за їх виконанням суддя, який виконує адміністративні повноваження, покладає на свого помічника.

Слід звернути увагу, що план роботи складається з урахуванням кількості суддів, працівників апарату суду, враховуються можливості кожного виконати заплановані заходи; план містить конкретні статистичні дані, в тому числі і по роботі з ухвалами судів вищестоящих інстанцій, містить організаційно- аналітичну роботу з розгляду кримінальних, цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення.

Тому, для складання проекту плану роботи помічник має зібрати в повному обсязі та проаналізувати всі необхідні дані для внесення їх в план роботи суду.

За дорученням судді помічник також проводить аналітичну роботу з виконання планів роботи суду та доповідає про їх виконання. Як вже зазначалося до обов’язків судді, який займає адміністративну посаду входить контроль за ефективністю роботи суду.

Одним із способів підвищення ефективності роботи суду є делегування керівником виконання деяких, покладених на нього завдань, висококваліфікованим працівникам. Делегування – це можливість збільшити кількість завдань керівника, які будуть виконуватись руками підлеглих з такою ж якістю і у визначені терміни, як би вони виконувались безпосередньо керівником. Роль помічника у здійсненні зазначеного полягає у тому, що він веде облік конкретних завдань, які були делеговані, виконавців цих завдань та забезпечує реалізацію принципу зворотнього зв’язку між виконавцем та суддею, що виконує адміністративні повноваження.

Крім того, помічник може надавати судді пропозиції щодо вибору кандидатів для виконання відповідних завдань. Дані пропозиції носять інформаційний характер та можуть стосуватися того: чи не перебуває суддя чи інший працівник апарату суду у відпустці; чи зможе працівник, враховуючи його професійні здібності та рівень кваліфікації виконати зазначене завдання; чи не знаходиться на виконанні у судді чи іншого працівника апарату суду великої кількості завдань, що створює навантаження, яке унеможливлює своєчасне їх виконання.

Також помічник може залучати окремих працівників апарату суду та делегувати їм, у встановленому порядку за погодженням зі своїм суддею, виконання завдань, які стосуються безпосередньо його компетенції. Ще одним способом підвищення ефективності роботи суду є впровадження нових методів аналізу та управління показниками ефективності діяльності у судовій системі. Ця діяльність допомагає зробити судову систему прозорою, виміряти показники діяльності судової системи в цілому та окремих її елементів, виміряти прогрес у реформуванні судової системи, при цьому вона не впливає на здійснення правосуддя, але допомагає покращити його якість.

Допомога помічника судді, який займає адміністративну посаду у виконанні поставлених завдань полягає в тому, що він вивчає та аналізує стан здійснення судочинства в конкретному суді та в Україні загалом, вивчає судові системи різних країн, зокрема тих, які мають спільні риси з національною системою, порівнює стан здійснення судочинства та розробляє рекомендації щодо вдосконалення методів управління на основі новітнього та передового досвіду і потім надає пропозиції судді для можливого подальшого впровадження.

З питань роботи суду суддя, який займає адміністративну посаду здійснює особистий прийом громадян.

Обов’язок помічника - забезпечити організацію особистого прийому громадян суддею та, при необхідності, брати разом з ним участь у прийомі громадян.

Звернення та скарги громадян, юридичних осіб, подані на прийомі громадян, а також ті, які надійшли поштою, критичні зауваження, які в них містяться є не тільки приводом для поновлення порушених прав і законних інтересів, а й засобом виявлення, усунення помилок і недоліків в роботі суду.

В роботі працівників суду не повинно бути випадків тяганини, грубості і неуважного відношення до громадян, тому, в разі виявлення подібних ситуацій, помічник доповідає про це судді та пропонує способи їх усунення і попередження.

З даною метою помічник повинен систематично узагальнювати й аналізувати звернення, які надходять до суду, звертаючи особливу увагу на причини, які викликають повторні та колективні скарги, а також змушують громадян звертатися до інших органів державної влади, засобів масової інформації. Крім вищезазначеного, за дорученням судді помічник готує проекти відповідей на звернення громадян та юридичних осіб. Виконання зазначеного завдання вимагає від нього вміння якісно готувати проекти документів, а саме: повно, логічно та зрозуміло викладати інформацію, юридично грамотно з відсутністю стилістичних і та граматичних помилок.

Також, помічник контролює повну, своєчасну і правильну реєстрацію, облік і переведення за зверненнями громадян та юридичних осіб.

Важливе місце в діяльності судді, при виконанні адміністративних повноважень займає представлення суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами. За дорученням судді помічник забезпечує та організовує роботу судді з напряму цієї діяльності. Зокрема, він виконує функції пов’язані з допомогою в обміні необхідною (запитуваною) інформацією і матеріалами правового характеру; організацією конференцій, семінарів, колоквіумів, „круглих столів”; підготовкою презентацій та офіційних візитів.

Також помічник організовує роботу судді, як представника суду, із взаємодії з засобами масової інформації з питань здійснення правосуддя, вивчає їх повідомлення, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

Вміння для помічника вести ділові переговори віч-на-віч та по телефону, оперативно приймати рішення, адаптуватися до нової ситуації та мати здатність зберігати високу продуктивність праці в неординарних ситуації має велике значення для організації роботи судді при виконанні ним представницьких функцій.

Правильна та налагоджена організація роботи працівників апарату суду не тільки допомагає у здійсненні правосуддя, а й взагалі підвищує авторитет судової влади. З урахуванням цього в судах необхідно ретельно продумати структуру управління апаратом, ввести положення про відділи та інші підрозділи, розробити і затвердити посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку суду, сформувати і втілити науковообгрунтовані і практичні рекомендації для найбільш ефективного виконання своїх професійних обов’язків кожним працівником судової системи.

Велика увага суддів, які займають адміністративні посади приділяється підвищенню кваліфікації помічників суддів та інших працівників апарату суду. В зв’язку з цим розробляється значна кількість методичних матеріалів, проводяться навчально-методичні заняття, підбирається і розповсюджується серед колективу тематична література.

Перелічені завдання належать до компетенції судді, який займає адміністративну посаду. Помічник допомагає судді при розробленні зазначених локальних документів, проектів методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи апарату суду, а також своєї діяльності, проводить заняття з працівника апарату суду. Щоб якісно виконати цю роботу помічнику необхідно чітко знати структуру суду, зокрема функції кожного відділу та кожного працівника, порядок ведення діловодства і документообігу, необхідно постійно співпрацювати з іншими підрозділами та брати участь у нарадах та зборах трудового колективу.

Крім вищезазначених помічник виконує всі доручення судді, які виникають в робочому процесі, а саме виконує роботу з документами, які надходять на ім’я судді та виходять за його підписом; виконує доручення при проведенні службової перевірки; узагальнює матеріали про хід та стан виконання розпоряджень, доручень судді, документів судів вищого рівня, органів суддівського самоврядування та державної судової адміністрації.

Такий широкий спектр діяльності помічника судді, який займає адміністративну посаду вимагає постійного підвищення його кваліфікації, шляхом отримання нових знань та досвіду, в першу чергу, через обмін інформацією зі своїм безпосереднім керівником та колегами.

Надзвичайно важливим чинником і необхідною умовою діяльності помічника судді, який займає адміністративну посаду є високий рівень культури як сукупності духовних цінностей і достойної поведінки під час та поза виконанням своїх службових обов’язків.

Засвоївши норми і цінності моралі, набувши необхідних професійних та соціальних-правових навичок помічник зможе ефективно виконувати поставлені перед ним завдання і у такий спосіб підтримувати авторитет, незалежність і ефективність судової влади, сприяти підвищенню довіри громадськості до суду.

18.01.12 / Просмотров: 4585 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет