2.2.3. Основні завдання та обов`язки помічника судді

.

2.2.3. Основні завдання та обов’язки помічника судді

Перш ніж розглядати питання завдань та обов’язків помічника судді важливим буде ще раз нагадати про вкрай недосконале правове врегулювання діяльності помічника судді. Слід зазначити, що жодному з процесуальних кодексів України не мається жодної згадки про помічника судді та його обов’язки, пов’язані з цивільним, кримінальним, господарчим або адміністративним судовим процесом. Разом з цим, в Типовій інструкції є посилання на те, що в своїй діяльності помічник судді повинен керуватись, зокрема, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України.

Таким чином, для того, щоб зрозуміти та визначити – що є завданням помічника судді, слід звернутися до самого поняття «правосуддя».

Що ж таке правосуддя? У відповідності зі ст. 1 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оскаржуваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Враховуючи відсутність більш конкретних визначень завдань помічника судді, вважаємо вірним сказати, що – завданням помічника судді є максимальне сприяння ефективному і своєчасному правосуддю.

Основними завданнями помічника судді є складання проектів документів, підбір законодавства та судової практики, необхідних для розгляду тієї чи іншої справи, ознайомлення учасників процесу з матеріалами судової справи, підготовка матеріалів для розгляду судової справи, контроль за виконанням відповідних документів тощо.

Сьогодні, на думку Штогуна С. Г., який узагальнив основні підходи до правового статусу працівників суду, помічник судді виконує наступні повноваження:

1) вивчає позовні заяви та скарги, вносить пропозиції щодо організації їх розгляду;

2) бере участь у підготовці справи до судового засідання (здійснює добір законів та інших нормативних правових актів, матеріалів судової практики; визначає коло осіб, що беруть участь у справі та сприяє їм у поданні необхідних доказів);

3) бере участь в організації підготовки та проведення судового процесу (контролює виготовлення та своєчасне направлення копій судових актів, якими повідомляються чи викликаються особи як учасники процесу; готує для судді інформацію про належне повідомлення осіб, а також про причини їх неявки в судове засідання);

4) здійснює контроль за позовними заявами, заявами та скаргами, які залишені без руху, а також за справами, по яких відкладене слухання, призупинено провадження 43.

На думку І. Осики, - «функціонально помічник має обов’язки, пов’язані з наданням судді допомоги у відправленні правосудді і в деякому сенсі його можна назвати «менеджером судових процесів», який не бере участь у слуханнях. Функції помічника судді можна умовно поділити на чотири основні групи: (1) дослідження і аналітика (законодавства, судової практики, узагальнення практики судді та статистики діяльності судді); (2) складання документів (проекти судових рішень, постанов, ухвал суду, листів, запитів тощо); нагляд та контроль (підготовка слухань, строки, одержання матеріалів, необхідних для розгляду справ, якість протоколів судового засідання, виконання судових рішень, відстеження повідомлень у засобах масової інформації); (4) керівництво секретарем судового засідання (координація його роботи, надання необхідної підтримки і консультацій)» 44.

Метою діяльності помічника судді є виконання технічних функцій із забезпечення та обслуговування роботи судді, до яких можуть бути віднесені наступні:

1.Вивчення матеріалів справ, здійснення підбору законодавчої бази та судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи.

2. Участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, підготовка за дорученням судді проектів запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи.

3. За наказом голови суду - здійснення прийому громадян, відповідно до затвердженого графіка.

4. Контроль за надходженням та приєднанням до матеріалів судової справи нових документів.

5. Контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, своєчасністю повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі.

6. За дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, здійснення ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ.

7. Контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання підготовка відповідних нагадувань тощо.

43 Штогун С.Г. Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні. Навчальний посібник. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2006. – С. 114 - 115 44 І. Осика. Статус помічника судді в судовій системі України.//

8. Здійснення перевірки правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді.

9. Контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді.

10. Координація роботи секретаря судового засідання та надання при цьому методичної та практичної допомоги, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними-засобами.

11. Створення чернеток та проектів судових документів в автоматизованій системі «документообіг загальних судів».

12. Внесення даних до статистичної картки автоматизованої системи «Документообіг загальних судів» щодо результатів розгляду судової справи.

13. Контроль за оскарженням судових рішень в апеляційному та касаційному порядках.

14. Контроль у справах, розгляд яких відкладено чи призупинено.

15. Підготовка довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи.

16. Здійснення, за наказом голови суду та за дорученням судді підготовки та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

17. Здійснення вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства.

18. Вивчення, за дорученням судді, повідомлень засобів масової інформації, підготовка пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

19. Здійснення, за дорученням судді, підбору інформації для узагальнень, доповідей та виступів.

20. Виконання інших доручень голови суду, заступників голови суду, судді та керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Для виконання згаданих завдань помічник судді має певні права:

− за дозволом голови суду або керівника апарату суду залучає окремих працівників апарату суду для розробки відповідних документів і виконання завдань, що стосуються компетенції помічника судді;

витребує за − погодженням із суддею та отримує інформацію і матеріали, необхідні для розгляду судових справ;

− вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності помічників суддів та роботи суду;

− отримує від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов’язків.

Обов’язки помічника судді місцевого загального суду:

1. Вірно служити народові України, дотримуватись норм Конституції, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про боротьбу з корупцією» («Про засади запобігання та протидії корупції») інших актів законодавства, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки.

2. Підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання службових обов’язків.

3. Виконувати посадові завдання та обов’язки у відповідності до Посадової інструкції, виконувати накази, розпорядження та вказівки вищестоящих, у порядку підпорядкованості, керівників, видані в межах їхніх посадових повноважень, за винятком незаконних.

4. Не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, що стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, у тому числі відомості, що стосуються приватного життя й здоров'я громадян або такі, що зачіпають їхні честь та гідність.

5. Берегти державне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов’язків.

6. При виконанні посадових обов’язків дотримуватися норм і правил з охорони праці й техніки безпеки.

7. Надавати у встановленому порядку відомості щодо себе та членів своєї сім’ї.

8. Надавати у встановленому порядку відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї.

9. Дотримуватись обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

10. Повідомляти голову суду про особисту зацікавленість при виконанні посадових обов’язків, яка може призвести до конфлікту інтересів, вживати заходи з упередження означеного конфлікту.

11. Дотримуватися вимог Загальних правил поведінки державного службовця.

12. Дотримуватися вимог Правил поведінки працівника суду.

13. Дотримуватися вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників суду.

14. Шановливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватись високої культури спілкування.

15. Не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця чи судової системи.

16. Дотримуватися вимог інших нормативно-правових актів та посадової інструкції.

Крім цього, відповідно до частини 3 статті 151 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» на помічників суддів поширюється дія Закону «Про державну службу» і вони зобов’язані виконувати вимоги, які стосуються державних службовців і передбачені даним законом. Перераховані функції та обов’язки можна назвати модельними або орієнтовними. Відповідно до положень статті 151 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року, умови діяльності помічника судді визначаються положенням про помічника судді, яке затверджується Радою суддів України. Крім цього, у питаннях підготовки справ до розгляду помічники суддів підзвітні лише відповідному судді. Таким чином обсяг основних завдань та обов’язків помічника судді має визначатися положенням про помічника судді та буде залежати від конкретного судді, з яким працює помічник. Нажаль, на час підготовки даного посібника положення про помічника судді затверджено не було. Тому інформація, що стосується обсягу завдань та обов’язків помічника судді, ґрунтується на Типовій інструкції помічника судді місцевого загального суду і практиці, що склалася за останні п’ять років, тобто час, протягом якого посада помічника судді існує в українських судах.

У період з січня по березень 2010 року Проектом ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби» було проведено анкетування 356 помічників суддів місцевих загальних судів з Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей, які брали участь в навчальних заходах Проекту. Метою цього анкетування було визначити реальний характер і обсяг функціональних обов’язків та використання потенціалу помічника судді в Україні щоб надати емпіричну інформацію для оптимізації діяльності помічників суддів. В анкеті були питання щодо структури завдань, які виконуються щоденно, час, який витрачається на виконання основних завдань, діяльність помічників суддів щодо складання проектів судових рішень за категоріями справ (наказне провадження, позовне провадження, адміністративне провадження в порядку КАСУ, справи про адміністративні правопорушення, кримінальне провадження), зокрема кількість справ за категорією; час, що витрачається на кожну категорію справ; приблизний час, що витрачається загалом на складання проектів судових рішень; використання шаблонів або заготовлених текстів судових рішень чи інших документів.

Аналіз результатів анкетування привів до висновку, що на практиці єдиного підходу до переліку завдань і обов’язків помічника судді не існує. Єдиним завданням, яке виконують майже усі опитані помічники (97% з опитаних) – це підготовка проектів судових рішень. При цьому слід зауважити, що Типовою посадовою інструкцією помічника судді місцевого загального суду таке завдання не передбачено. Решта завдань, що виконуються помічниками суддів, дуже різняться. Так, з 16 наведених завдань, лише п’ять, включаючи складання проектів судових рішень, виконується третиною або трохи більше із загальної кількості опитаних помічників суддів. Серед таких наступні завдання: робота з листами, запитами, кореспонденцією (42%); прийом громадян (39%); підготовка справи до слухання (34%), та «інше» (33%). На останній факт теж слід звернути увагу, оскільки до категорії «інше» може бути віднесена велика кількість різноманітних завдань, які виконуються помічниками суддів. Решта завдань виконуються наступним відсотком помічників суддів: робота з нормативною базою (28%); ознайомлення зі справами (27%); виконання обов’язків секретаря судового засідання (14%); контроль за роботою секретаря судового засідання (9%); робота з Єдиним реєстром судових рішень (8%); обговорення справ з суддею (6%); одержання та відправлення кореспонденції (6%); аналіз судової практики (5%); спілкування телефоном (4%); заповнення статистичних карток (3%); контроль за виконанням судових експертиз (1%).

Приблизно така ж тенденція зберігається і при аналізі кількості часу у відсотках, який помічники суддів витрачають на виконання тих або інших завдань. Так, більшу частину робочого часу (58,5%) помічники витрачають на складання проектів судових рішень. Решта часу витрачається на виконання інших різноманітних завдань: 7,6% часу – підготовка справи до слухання; 6,8% - прийом громадян; 6,3% - робота із запитами, листами, кореспонденцією; 5,1% - ознайомлення зі справами; 4% - робота з нормативною базою; 5,3% - на виконання інших завдань. На інші завдання помічники витрачають менше ніж 4% їхнього часу.

Таким чином, визначити конкретний перелік функціональних обов’язків помічників суддів місцевих загальним судів із забезпечення діяльності судді є доволі проблематичним і цей перелік не можна назвати єдиним для усіх помічників. Ще більш складною є ситуація з процесуальними повноваженнями помічника судді. Як вже зазначалося, діюче законодавство не наділяє помічника судді правами та обов’язками з прийняття будь- яких процесуальних рішень самостійно. Більш того, законодавство не передбачає права чи обов’язки помічника судді з підготовки проектів процесуальних документів (ухвал чи рішень суду). Але, з ціллю мінімізації кількості невимушених (технічних) помилок суддів, кожний помічник судді має щоденно виконувати величезний обсяг роботи.

Стосовно п. 2.3 Типової інструкції (за наказом голови суду здійснює приймання позовних заяв, скарг та заяв від осіб, які звертаються до суду, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка), хотілося б зазначити наступне. На думку автора, помічник судді не повинен дублювати функції інших працівників апарату суду. На даний час, в першу чергу, завдяки комп’ютеризації судів, канцелярії суду стали спроможні самостійно здійснювати прийом всіх заяв та скарг громадян. Цілком природно, що працівник апарату суду, в посадові обов’язки якого входить щоденний прийом вхідної кореспонденції, може зробити це краще, ніж помічник судді, який робить це за графіком декілька днів на місяць. Крім того, на думку автора, це заважає помічнику судді виконувати свої основні завдання – щоденну допомогу судді в здійсненні правосуддя.

Враховуючи те, що до діючого процесуального законодавства законодавцем, періодично, вносяться зміни, зокрема, до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, і широкому загалу це далеко не завжди відомо, помічник судді повинен, під час проведення прийому громадян, роз’яснити суть внесених змін, новий порядок оскарження судових рішень, отримання документів, нові можливості для захисту громадянами своїх законних прав та інтересів та отримання інформації стосовно судових справ.

Зокрема, роз’яснити громадянам, які звертаються до суду, можливості користування автоматизованою системою документообігу суду (ст. 11-1 ЦПК України, ст. 15-1 КАС України).

Доречним буде, якщо під час прийому громадян, помічник судді, в межах своїх повноважень, буде надавати допомогу з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень (розділ VІ ЦПК України та розділ V КАС України) і з контролю за виконанням рішень суду, тобто, отримувати в інтересах громадян необхідну інформацію від державних виконавців і передавати її громадянам з поясненнями стосовно подальших необхідних дій для належного виконання рішення суду. Спілкування з державними виконавцями стосовно виконання рішень суду буде сприяти розширенню кругозору помічника судді, та в свою чергу, саме такий судовий контроль за виконанням судових рішень, разом з законодавче встановленим, значно покращить виконання рішень суду, які на даний час виконуються несвоєчасно або взагалі не виконуються.

Порядок такого контролю, саме за участі помічника судді, може бути встановлений або законодавчо, шляхом внесення законодавцем відповідних змін в цивільне та адміністративне процесуальне законодавство, або виданням підзаконного акту, узгодженого з Міністерством юстиції України. Таким чином, помічник судді може стати особою, яка несе певну відповідальність із захисту прав та свобод громадян України, що, безумовно, підвищить статус помічника судді, як державного службовця та буде сприяти підвищенню якості правосуддя в Україні та підвищенню авторитета судової влади.

Діяльність помічника судді повинна мати творчий характер. Недостатньо будь-якою ціною виконувати службові обов’язки, доручення чи вказівки керівника, а необхідно проявляти при цьому творчість у виборі варіанта рішення, яке буде найбільш ефективним, доцільним та оптимальним у даній ситуації. На помічника судді, як державного службовця, покладається обов’язок проявляти ініціативність у своїй діяльності, яка виявляється в його активній поведінці щодо внесення нових пропозицій при вирішенні тих чи інших питань, що належать до його повноважень. Тобто помічник судді не повинен тихо сидіти і чекати вказівок і розпоряджень із боку керівника, а має сам ініціювати вирішення певних питань.

На наш погляд здійснення помічником судді своїх посадових обов’язків повинно приводити до конкретних позитивних результатів. Обов’язок помічника судді, як державного службовця, щодо ефективності своєї діяльності виключає його формальне (бездіяльне) перебування на робочому місці у робочий час. Важливо зазначити, що помічник судді повинен результативно і ефективно виконувати саме свої посадові обов’язки (тобто виступати від імені суду), а не вирішувати свої особисті питання або особисті питання інших осіб. Крім того, ефективність державної служби здебільш залежить від своєчасного виконання помічником судді тих завдань, обов’язків, розпоряджень і вказівок, які на нього покладаються. Тому, важливо не просто виконати певне завдання, вказівку чи розпорядження, а виконати його саме вчасно, тобто до певного терміну. Несвоєчасне їх виконання може привести до порушення прав і свобод людини, завдання матеріальної шкоди чи інших наслідків.

Необхідно також зазначити, що окрім стандартів поведінки й відповідності нормам моралі, помічнику судді необхідно по-новому спілкуватися з відвідувачами по телефону і в приміщенні суду. А крім того – не робити жодних публічних заяв. Статус помічника судді передбачає також заборону вчинків, які ганьблять честь, гідність працівника суду й можуть призвести до послаблення авторитету судової влади; обов’язок працівника суду інформувати керівництво про всі спроби з боку адвокатів, сторін або інших працівників зав’язати неформальні стосунки з метою вплинути на результат справи; вимогу не створювати враження для учасників процесу, буцімто справу можна вирішити «за згодою»; вимогу до працівників суду не допускати, щоб сімейні чи інші стосунки впливали на службову діяльність; обов’язок уникати конфлікту інтересів; обов’язок мати на службі вигляд за правилами ділового етикету тощо. На наш погляд, дотримання цих вимог підвищило б статус судової системи й повернуло повагу до судової гілки влади.

Виходячи з вищенаведеного, помічник судді повинен мати наступні знання та навички, щоб виконувати покладені на нього завдання та обов’язки.

Помічник судді повинен знати та вміти застосовувати на практиці:

• нормативну базу відповідної сфери діяльності, яка здійснюється в межах своїх посадових обов’язків та повноважень;

• порядок роботи зі службовою інформацією;

• норми та правила охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки;

• правила службового розпорядку та посадової інструкції;

• правила ділового етикету.

Помічник cудді повинен вміти:

• аналізувати та узагальнювати інформацію, яку він отримує під час здійснення службової діяльності;

• працювати з законодавчими та нормативно-правовими актами, статистичною звітністю, застосовувати їх на практиці;

• розробляти план конкретних дій;

• оперативно здійснювати прийняті рішення;

• вивчати передовий досвід роботи, адаптувати його та застосовувати в практичну діяльність, застосовувати нові підходи та технології для рішення виникаючих проблем;

• ефективно та послідовно організовувати взаємодію з іншими працівниками апарату суду;

• ефективно та послідовно організовувати взаємодію з іншими органами та установами, а також громадськими організаціями; • правильно розподіляти робочий час;

• мати ораторські здібності;

• використовувати конструктивну критику;

• володіти прийомами між особистих відношень (вміти уважно слухати колег, вміти не допускати між особистих конфліктів з колегами та керівниками; вміти ефективно співпрацювати, йти на компроміси при вирішенні проблем у конфліктних ситуаціях; бути відповідальним по відношенню до громадян, бути чуйним; бути завжди дружелюбним; допомагати в роботі колегам; вміти приймати поради інших колег по роботі; бути здатним визнати свою неправоту);

• проявляти принциповість та ініціативу під час виконання службових обов’язків;

• проявляти активність та ініціативу в освоєнні нових комп’ютерних та інформаційних технологій;

• швидко адаптуватися до нових умов та вимог,

• усвідомлювати відповідальність за наслідки своїх дій. Помічник судді повинен мати наступні навички, які необхідні для виконання своїх обов’язків:

• роботи у конкретній сфері діяльності;

• ведення ділових переговорів;

• складання процесуальних та інших документів, ділових листів;

• володіння комп’ютерною технікою;

• володіння необхідним програмним забезпеченням;

• систематично підвищувати свою кваліфікацію;

• дотримуватися виконавчої дисципліни;

• можливість та бажання отримання нових професійних знань та навичок;

• зберігати високу працеспроможності в екстремальних умовах. Поведінка помічника cудді повинна відповідати загальноприйнятим у колективі нормам.

Показники ефективності та результативності професійної службової діяльності помічника судді:

В організації праці:

• Продуктивність (виконуваний об’єм роботи);

• Результативність (міра досягнення поставлених цілей);

• Інтенсивність праці (можливість у короткі строки виконати визначений об’єм роботи);

• Дотримування трудової дисципліни.

Якість виконаної роботи:

• Підготовка документів у відповідності з встановленими вимогами;

• Повне та логічне викладення матеріалу;

• Юридично грамотне складання документів;

• Відсутність стилістичних та граматичних помилок;

Професіоналізм:

• Професійна компетентність (знання законодавчих, нормативно- правових актів, широта професійного кругозору, вміння працювати з документами);

• Здібність виконувати посадові функції самостійно, без допомоги керівника;

• Здібність чітко організовувати та планувати виконання поставлених завдань, вміння раціонального використання робочого часу, розставляти пріоритети.

Отже, підводячи підсумки слід визначити, що ефективність функціонування судової системи України, якість правосуддя в цілому, його оперативність, розумність і справедливість, залежить не тільки від професійного рівня суддів, а і від професійного рівня помічників суддів. Вимоги до помічників суддів повинні бути достатньо високі, тобто помічники суддів, в обов’язковому порядку, повинні бути кваліфікованими фахівцями в галузі права та постійно повинні підвищувати свій професійний рівень, володіти комп’ютерною грамотністю та постійно застосовувати в своїй роботі нові досягнення інформаційних технологій. Якісна робота судді, не в останню чергу, залежить від якісної роботи помічника судді, від його кваліфікаційного рівня знань, а також належного виконання посадових обов’язків.

Виходячи з того, що помічник судді, сприяючи здійсненню правосуддя, виконує не тільки функції помічника судді, але й фактично секретаря судового засідання, необхідно законодавчо чітко визначити не тільки вимоги до посади помічника судді, а і його процесуальні права та обов’язки.

Враховуючи те, що помічники суддів, разом з іншими особами, можуть розглядатися як резерв для формування кваліфікованого суддівського корпусу, бажано б було розширити існуючі повноваження помічника судді. Зважаючи на це, Інститут помічника судді в Україні необхідно законодавчо розвивати та звернути увагу на вдосконалення положень процесуальних кодексів України й ввести відповідні зміни до нормативних актів та Положення «Про помічника судді місцевого суду», в яких слід зазначити, що процесуальні права та обов’язки помічника судді як особи, сприяючої здійсненню правосуддя, встановлюється нормами Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінально процесуального кодексу України.

Так, необхідно детальніше встановити порядок відводу та самовідводу помічника судді, а також порядок вирішення заявленого відводу. Визначити обмеження помічника судді бути представником в судді, а також зазначити право вести журнал судового засідання та протоколу судового засідання в разі відсутності секретаря судового засідання.

Сподіваємося, що внесені пропозиції будуть прийняти до уваги та знайдуть своє відображення в відповідних нормативно-правових актах.

18.01.12 / Просмотров: 13295 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет