4.5.1. Опрацювання судової статистики та звітності

.

4.5. Аналітична робота помічника судді

4.5.1. Опрацювання судової статистики та звітності

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всієї території України та її узгодження з міжнародними стандартами та методологією. З метою забезпечення держави і суспільства статистичною інформацією спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за участю інших центральних органів виконавчої влади та зацікавлених органів розробляється план державних спостережень.

Правова статистика має значення в боротьбі з порушенням законності, в покращенні діяльності правоохоронних органів та судів, у роботі з вдосконалення законодавства.

Одна із найголовніших вимог правової статистики – достовірність статистичного матеріалу, що збирається та обробляється.

Перевірка організації роботи суду є одним із найголовніших методів організаційного забезпечення діяльності судів, має за мету виявити позитивний досвід роботи для його подальшого розповсюдження, а також виявити недоліки та причини їх породження, допомогти в розробленні заходів з усунення цих недоліків.

Згідно з чинним законодавством Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України), територіальні управління державної судової адміністрації (далі - територіальні управління) організовують роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів, здійснюють контроль за станом діловодства в судах, забезпечують достовірність і повноту інформації про стан здійснення правосуддя.

З метою вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів наказом ДСА України від 05.06.2006 № 55 затверджено форми звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкцію щодо їх заповнення і подання, (із змінами, які внесені наказами ДСА України від 20.02.2008 № 15 та від 01.06.09 р. № 63).

Наказом ДСА України № 55 від 05.06.06 р. (із змінами та доповненнями) передбачені наступні форми звітності:

№ 1 “Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства”,

№ 2-А “Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства”,

№ 2-Ц “Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства”,

№ 3 “Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності”,

№ 4 “Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень”,

№ 5 “Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів”,

№ 21 “Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення”,

№ 22-А “Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах”,

№ 22-Ц “Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах”.

Звіти складаються за відповідні звітні періоди: півріччя – станом на 1 липня (період з 1 січня по 30 червня включно) та рік – станом на 1 січня (період з 1 січня по 31 грудня включно). Тому підписання звітів до закінчення звітного періоду, наприклад 28 грудня, категорично забороняється, оскільки протягом 29-31 грудня до суду можуть ще надійти справи та матеріали або розглянуті ті справи, що вже були на розгляді.

Звітність подається: на паперових носіях і в електронному вигляді. Звіти на паперових носіях повинні бути у форматі А4 і бути роздруківкою електронного варіанту звіту.

Звіти на паперових носіях надсилаються простою поштою, а електронні форми звітності – телекомунікаційними каналами зв’язку (електронною поштою). Працівники, відповідальні за складання звітів про розгляд справ та про стан судимості і склад засуджених, повинні забезпечити повну відповідність у звітах на різних носіях.

На титульних аркушах звітів необхідно вказувати назву суду чи територіального управління державної судової адміністрації. Звіт повинен бути підписаний не тільки керівником організації-складача інформації, а також і виконавцем. Крім того необхідно вказати прізвище та посади осіб, які підписують звіти.

При надісланні паперового варіанту звіту необхідно перевірити, щоб показники відповідали показникам в електронному варіанті звіту і були всі аркуші та розділи звіту.

Якщо були змінені показники звіту, то надсилається не окремий аркуш з виправленими показниками, а повністю форма звітності. Крім того, в супровідному листі зазначається які саме показники були змінені та причини зміни показників.

Звіти складаються за перше півріччя року та за рік. За друге півріччя року звіти не складаються. Це необхідно враховувати особливо при підрахунку залишків на кінець звітного періоду. Ні в якому разі справи, що були не розглянуті на кінець півріччя, не плюсуються зі справами, які не розглянуті на кінець року.

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду повинен дорівнювати залишку справ на кінець минулого звітного року. У разі зміни залишків необхідно надавати пояснення (обов’язково) про причини зміни цих залишків.

Крім піврічних та річних форм звітності, наказами ДСА України затверджені інші форми звітності.

Зокрема:

− наказом ДСА України № 82 от 17.06.10 р. затверджено нову форму звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ та Інструкцію щодо їх заповнення і подання. Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість кримінальних справ, що знаходились у судах на розгляді та на останнє число звітного місяця не були розглянуті, терміни, протягом яких справи не розглядають, причини та строки відкладення їх розгляду, а також ужиті судами заходи для своєчасного розгляду справ. Звіт складається за відповідні звітні періоди: квартал, рік;

− наказом ДСА України від 29.04.2009 № 51 затверджено форму звітності № 1-Л “Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України” та Інструкцію щодо її заповнення і подання” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.05.2009 за № 468/16484 (наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2009 № 939/5). Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість справ (матеріалів) та осіб, відносно яких справи (матеріали) про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, знаходились на розгляді, розглянуті і не розглянуті за станом на початок і кінець звітного періоду. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Звіт складається на підставі документів первинного обліку кримінальних справ та матеріалів (справ про застосування примусових заходів медичного характеру, справ щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності); матеріалів справ; судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили;

− наказом ДСА України № 21 від 17.02.05 р. затверджено форму картки обліку сум шкоди, завданої злочином та Інструкцію щодо її заповнення. Картка заповнюється на справу в разі встановлення судом сум матеріальних збитків, моральної шкоди, сум прихованого прибутку, несплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, несплачених митних платежів, неповерненого кредиту, прихованих коштів в іноземній валюті, що перебувають на незаконно відкритих за межами України валютних рахунках, неповернених коштів в іноземній валюті, предметів історичної та культурної цінностей, вартості контрабандних товарів, недоброякісних товарів, продукції, що реалізується з порушенням авторських і суміжних прав. Картка заповнюється незалежно від того, завдана шкода одним чи кількома злочинами;

− наказом ДСА України від 18 березня 2004 року N 32/04 затверджено форму картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу та Інструкцію щодо її заповнення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2004 р. за N 417/9016 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами ДСА України № 4 від 14.01.05 р., № 87 від 22.08.07 р.). Картка заповнюється працівником апарату суду (консультантом суду, помічником голови суду, помічником судді, спеціалістом з судової статистики), на якого такі обов'язки покладено головою суду чи особою, яка виконує його обов'язки відповідно до чинного законодавства. Картка заповнюється одразу ж після винесення судового рішення тільки стосовно осіб, щодо яких до суду на розгляд надійшли кримінальні справи з обвинувальними висновками або з постановами про застосування примусових заходів медичного характеру чи стосовно яких судом порушено кримінальні справи в порядку статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України).Не заповнюється картка на осіб, стосовно яких справу повернуто прокурору в порядку статті 232 КПК України, а також стосовно яких справу направлено за підсудністю. На кожну особу, стосовно якої розглядалася кримінальна справа, заповнюється окрема картка.

Заповнення картки починається із заповнення друкованими літерами прізвища, імені, по батькові особи, стосовно якої розглядається кримінальна справа, номера кримінальної справи, кодових позначень суду і судді - головуючого в судовому засіданні.

Коди судів визначаються ДСА України, а коди суддів - відповідним територіальним управлінням. При цьому вперше коди суддів визначаються за прізвищами суддів в алфавітному порядку, а далі - у міру призначення суддею цього суду.

У разі звільнення судді цього суду з посади код, визначений для нього, залишається без змін (для роботи з архівом), а в разі призначення нового судді - визначається код, наступний за тим, що був наданий останнім у цьому суді

Відповідно до п.4.1. «Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу» (далі – Інструкція) місцеві загальні суди щомісяця до 10-го числа направляють до територіального управління в електронному вигляді, оброблені за допомогою програмно- технологічних засобів, а також у паперовому вигляді картки на осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили. Одночасно із картками до територіального управління направляються і контрольні талони від карток на осіб, стосовно яких справи надіслані до апеляційної інстанції для перегляду судових рішень, постановлених місцевим загальним судом.

Крім того, у випадку необхідності наказами ДСА України можуть бути розроблені та затверджені окремі форми звітності.

Наприклад, у 2009 році було розроблено накази ДСА України: від 07.04.2009 № 48 „Про затвердження форми звітності № 1-АМ „Звіт про застосування судами Закону України від 12.12.2008 № 660-VI „Про амністію”, та від 22.12.2009 № 138 „Про затвердження форми звітності № 2-ВП „Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2010 році”, які не підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. Наказом ДСА України № 137 від 22.09.10 р. затверджено форму звітності № 2-вм «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році».

У суді за дотримання вимог наказів ДСА України щодо ведення судової статистики відповідає працівник апарату суду (консультант, помічник голови суду, спеціаліст із судової статистики), на якого керівником апарату суду відповідно до чинного законодавства, покладено обов'язки щодо складання звіту. За організацію роботи з ведення судової статистики відповідає керівник апарату суду, а контроль за веденням в суді судової статистики здійснює голова суду.

Наказом ДСА України № 86 від 20.07.05 р. затверджена типова посадова інструкція консультанта із судової статистики місцевого загального суду. Відповідно до положень останньої, консультант із судової статистики призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

Консультант із судової статистики забезпечує достовірність, об'єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду. Забезпечує своєчасне подання всіх форм звітів територіальному управлінню ДСА України та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.

Організації - складачі інформації, у звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну примітку щодо зміни даних та її причини.

За результатами кожного звітного періоду доцільно проведення аналізу даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

З цією метою організовується та здійснюється підготовка статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

Важлива координація роботи з питань ведення статистики з відповідними апеляційним судом, територіальним управлінням ДСА України, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.

Кожного півріччя та року на підставі піврічних, річних відповідно звітів, територіальними управліннями (по регіонах), ДСА України (в цілому по Україні) складаються аналітичні огляді щодо стану здійснення правосуддя. Ця статистика складається із усіх форм звітності (по кожному суду окремо) з відображенням результатів роботи суду протягом півріччя, року.

Вищевказані аналітичні огляди про стан здійснення правосуддя відображають кількісні та якісні показники роботи судів за певний період. Ця інформація використовується на конференціях, зборах, з’їздах суддів України, інших заходах, дозволяє проаналізувати динаміку надходження справ, навантаження на суддів.

Відповідно до наказу ДСА України від 24.12.2007 N 139 «Про запровадження автоматизованої судової статистики в місцевих та апеляційних загальних судах» в загальних місцевих та апеляційних судах, в адміністративних окружних та апеляційних судах, в ДСА та її територіальних управліннях працює програма «Атлант: судова статистика», яка призначена для ведення та обробки статистичної інформації щодо судових справ.

20.01.12 / Просмотров: 7279 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет