5.1. Обов`язки помічника судді апеляційного суду при розгляді цивільних справ

.

РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

5.1. Обов’язки помічника судді апеляційного суду при розгляді цивільних справ

Якість судової діяльності, включаючи доступність судової влади, оперативність, розумність і справедливість правосуддя забезпечують не лише судді, але і їх помічники та інші працівники апарату, що вимагає підвищення вимог до рівня кваліфікації кадрів і необхідність підготовки працівників апарату на високому професійному рівні.

Діяльність помічника судді має багато специфічних особливостей, а тому для належного виконання ним посадових обов’язків він повинен мати відповідний професійний рівень знань.

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» не визначає коло обов`язків помічника судді. Цивільний процесуальний кодекс України також не визначає обов’язки помічника судді на відміну від секретаря судового засідання. На помічника судді поширюється правовий статус державного службовця.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну службу» основними обов’язками державних службовців є:

− додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

− забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

− недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

− безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

− збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

− постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

− сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу.

Таким чином, помічник судді як держаний службовець зобов’язаний дотримуватись обов’язків державного службовця.

Проте, обов’язки помічника судді не обмежуються лише зазначеними в Законі України «Про державну службу» основними обов’язками державних службовців.

Завдання та обов`язки помічника судді врегульовані Типовою посадовою інструкцією помічника судді апеляційного загального суду, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 01 березня 2007 року № 21 (далі – Типова посадова інструкція). Однак, відповідно до нового закону про судоустрій, завдання та обов’язки помічника судді мають бути врегульовані Положенням про помічника судді, яке має бути затверджене Радою суддів України.

Помічник судді апеляційного загального суду при здійсненні своїх посадових обов’язків керується Конституцією України, Цивільним процесуальним та іншими кодексами України, Законом України «Про судоустрій України», «Про статус суддів», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, документами Верховного Суду України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, рішеннями органів суддівського самоврядування, постановами президії суду, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України, іншими нормативно-правовими актами та посадовою інструкцією помічника судді апеляційного загального суду.

Відповідно до чинної Типової посадової інструкції помічник судді:

− вивчає матеріали справи, здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи;

− бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов'язаної з розглядом конкретної справи;

− контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів;

− здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі;

− здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо;

− здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді;

− здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді;

− координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу, у тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами;

− здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, пов'язаних із розглядом справи;

− за дорученням судді здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо;

− здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства;

− за дорученням судді вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства;

− виконує інші доручення голови суду, судді та керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Як вбачається із зазначеної Типової посадової інструкції, на помічника судді апеляційного загального суду покладено широке коло завдань і обов’язків, які він має виконувати у своїй роботі.

На підставі Типової посадової інструкції в апеляційних загальних судах приймаються посадові інструкції помічника судді відповідного суду.

На сьогодні перелік посадових обов’язків помічника судді в кожному суді свій і може залежати від штатного розпису та фінансування суду.

Так, наприклад, помічник судді в апеляційному суді м. Києва підпорядковується не лише судді, помічником якого він є, а й голові суду, голові Судової палати у цивільних справах, керівнику апарату, начальнику відділу із забезпечення діяльності Судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва, що також є додатковим навантаженням на помічника судді.

В Апеляційному суді м. Києва на помічника судді покладені функції секретаря судового засідання та судового розпорядника, оскільки штатним розписом на сьогодні зазначені посади не передбачено.

Наприклад, в Апеляційному суді Вінницької області помічник судді не виконує функції секретаря судового засідання, проте на відмінну від помічника судді в Апеляційному суді м. Києва працює з двома, а іноді навіть і з трьома суддями.

Безпосереднє виконання помічником обсягу обов’язків, визначених посадовою інструкцією, залежить і від судді, з яким працює помічник.

Помічник судді безпосередньо підпорядковується судді, помічником якого він є. Основним завданням помічника є сприяння виконання суддею функції відправлення правосуддя, для чого помічник виконує різноманітні доручення судді, насамперед, пов`язані із підготовкою проектів процесуальних документів і підбору нормативного матеріалу з певних питань.

Апеляційне провадження є самостійною факультативною стадією цивільного процесу, яку умовно можна поділити на три частини: 1) прийняття апеляційної скарги до розгляду; 2) підготовка розгляду справи апеляційним судом; 3) розгляд справи апеляційним судом.

Прийняття апеляційної скарги до розгляду – це частина стадії апеляційного провадження, яка є важливою у системі процесуальних дій, що забезпечує рух справи в суді апеляційної інстанції.

Правильне вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду забезпечує своєчасний розгляд справи в строки, передбачені цивільним процесуальним законодавством.

У цій частині апеляційного провадження помічник судді зокрема виконує такі обов’язки.

Відповідно до ч.1 ст. 297 ЦПК України справа реєструється в апеляційному суді і передається не пізніше наступного дня в порядку черговості судді- доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.

Отже, насамперед, суддя апеляційного суду вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом. У цьому йому допомагає помічник, який контролює надходження нових справ, які передано в порядку черговості судді-доповідачу, вивчає їх, доповідає судді правову позицію щодо можливості прийняття апеляційної скарги до розгляду та готує відповідні проекти ухвал.

З цією метою помічник судді відповідно до статей 292–295 ЦПК України повинен перевірити: 1) чи передбачена законом можливість апеляційного оскарження ухвали; 2) наявність в особи, яка подає скаргу, права на апеляційне оскарження судового рішення; 3) чи дотримано строк на подання апеляційної скарги; 4) відповідність апеляційної скарги формі та змісту, встановлених законом, і переліку додатків до неї; 5) чи сплачено в належному розмірі та у визначеному порядку судовий збір й витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Якщо апеляційна скарга за формою та змістом не відповідає вимогам, встановленим статтею 295 ЦПК України, перелік яких є вичерпним, помічник судді відповідно до частини другої статті 297 ЦПК України готує проект ухвали (ухвалу) про залишення апеляційної скарги без руху, в якій необхідно вказати підстави для залишення апеляційної скарги без руху та визначити строк для усунення недоліків з урахуванням реальної можливості отримання заявником копії ухвали та виправлення вказаних недоліків.

Якщо сторона, яка подає апеляційну скаргу, просить відповідно до ст.82 ЦПК України відстрочити або розстрочити сплату судового збору або (та) витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи помічник судді вивчає клопотання та готує проект відповідної ухвали про задоволення клопотання чи його відхилення.

У разі невиконання вимог закону, визначених в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху, помічник судді готує проект ухвали або ухвалу про визнання апеляційної скарги неподаною та її повернення.

Якщо апеляційну скаргу подано особою, яка не має передбаченого статтею 292 ЦПК права на апеляційне оскарження, у тому числі особою, яка не брала участі у справі, про права та обов’язки якої суд першої інстанції питання не вирішував, подання скарги на ухвалу суду, що не підлягає апеляційному оскарженню, помічником судді готується ухвала про відмову в прийнятті апеляційної скарги.

Вивчаючи матеріали справи, готуючи проекти судових рішень помічник судді повинен брати до уваги, що для оскарження заочного рішення встановлений визначений ЦПК України порядок.

У разі оскарження заочного рішення відповідачем без дотримання порядку, визначеного ЦПК України, помічник судді готує проект ухвали про відмову в прийнятті апеляційної скарги на заочне рішення.

Не можуть бути об’єктом апеляційного оскарження судові рішення, якщо вони судом не ухвалювались.

Якщо заява про апеляційне оскарження та (або) апеляційна скарга, подані після закінчення встановлених ЦПК України строків, без наявності в них клопотання або в окремій заяві про поновлення цього строку, помічник судді готує проект ухвали про залишення заяви про апеляційне оскарження та (або) апеляційної скарги без розгляду. В такій ухвалі зазначається, що заявник не позбавляється можливості звернутися із заявою про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Заява про поновлення строку розглядається апеляційним судом у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов’язковою (ч.2 ст. 73 ЦПК України).

Розгляд заяви повинен передувати вирішенню питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

За наслідками розгляду заяви постановляється ухвала: або про поновлення строку на апеляційне оскарження в разі пропущення його з поважних причин, яка оскарженню не підлягає, або за відсутності таких причин – про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження судового рішення, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 73 ЦПК України одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання.

Проте законодавцем не врегульовано питання про те, що повинен зробити апеляційний суд із заявою про поновлення строку, якщо така заява подана без апеляційної скарги.

Так, наприклад, в Апеляційному суді м. Києва склалася практика про повернення заяви про поновлення строку заявнику в порядку ст.ст. 73, 297 ЦПК України.

Готуючи проект ухвали про повернення до суду першої інстанції справи, яка надійшла разом з апеляційною скаргою, для усунення недоліків у її оформленні, помічник судді повинен враховувати, що перелік недоліків у оформленні справи, про які йдеться в ч. 4 ст. 297 ЦПК України як про підставу для повернення справи до суду першої інстанції з метою їх усунення, не є вичерпним.

Відповідно до роз’яснень Верховного Суду України, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 року «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» апеляційний суд своєю ухвалою може повернути справу до суду першої інстанції для усунення таких недоліків: 1) справа неналежно оформлена, зокрема відсутні підписи у протоколі чи журналі судового засідання; судове рішення чи протокол судового засідання є нечитабельні; у справі відсутній протокол судового засідання, журнал судового засідання чи технічний запис, справа не підшита, сторінки не пронумеровані, опис документів у справі належним чином не оформлено тощо; 2) не розглянуто зауваження щодо правильності та повноти фіксування судового процесу технічними засобами або письмові зауваження щодо повноти чи правильності протоколу судового засідання; 3) не вирішено питання про ухвалення додаткового рішення тощо.

В ухвалі повинно бути зазначено строк для усунення недоліків з урахуванням необхідного для цього часу.

Необхідно повернути справу до суду першої інстанції і в разі надходження від особи, яка бере участь у справі, заяви про виправлення описок, арифметичних помилок у судовому рішенні або про роз’яснення рішення суду першої інстанції.

У разі відкликання апеляційної скарги до початку розгляду справи в апеляційному суді помічник судді готує проект ухвали про повернення апеляційної скарги (ч.2 та ч.3 ст. 300 ЦПК України). У цій ухвалі зазначаються наслідки прийняття відмови від апеляційної скарги а апеляційне провадження за цією скаргою закривається.

Якщо апеляційна скарга подана особою, яка має на це право, з дотриманням строків на апеляційне оскарження, відповідає формі та змісту, встановлених законом, до неї додано документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, то помічник судді готує ухвалу про прийняття апеляційної скарги до розгляду.

Наступною частиною стадії апеляційного провадження є підготовка розгляду справи апеляційним судом, яка здійснюється шляхом проведення заходів процесуального та організаційного характеру, які повинен здійснити суддя, його помічник та інші працівники суду при призначенні судового розгляду справи, та безпосередньо перед судовим засіданням і без яких судовий розгляд не може відбутися.

Підготовка цивільних справ до судового розгляду це основа успішності всього судового процесу, від її якості залежать кінцеві результати судового розгляду справи.

Метою цієї частини стадії апеляційного провадження є: з`ясування питання про склад осіб, які беруть участь у справі; визначення характеру спірних правовідносин та закону, який їх регулює; з'ясування обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень; з`ясування, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами; вирішення питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції; за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішення питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача; за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішення питання щодо вжиття заходів забезпечення позову; вчинення інших дій, пов'язаних із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

Відповідно до ч.1 ст. 301 ЦПК України протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє підготовчі дії, які передбачені цією статтею. Згідно з ч.1 ст. 302 ЦПК України після проведення підготовчих дій суддя- доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду.

Після проведення підготовчих дій за дорученням судді помічник готує ухвалу про призначення справи до розгляду.

Необхідно зазначити, що така ухвала постановлюється колегією суддів у складі головуючого судді та двох суддів.

Ця ухвала є підставою здійснення судових викликів і повідомлень учасників цивільного процесу.

Помічник судді здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі, а також бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов’язаної з розглядом конкретної справи.

Крім того, помічник судді контролює надходження відповідних матеріалів (пояснення сторін, заперечення на апеляційну скаргу, заяви, клопотання тощо) та долучає їх до конкретної справи.

Обов’язками помічника судді також є завчасне подання даних до канцелярії суду про кількість справ, дату та час слухання справ та контроль за правильністю складання списку розгляду справ, наявністю всіх обліково- статистичних карток.

Помічник судді вивчає матеріали кожної справи, здійснює підбір нормативно- правових актів та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи.

Обговоривши із суддею правову позицію в справі та проблемні питання, помічник судді готує відповідні проекти судових рішень.

Розгляд справи апеляційним судом – основна частина стадії апеляційного провадження, завданням якої є перевірка законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

У цій частині стадії апеляційного провадження помічник судді виконує такі обов’язки: здійснює перевірку правильності та своєчасності оформлення журналів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді; здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді; координує роботу секретаря судового засідання та надає при цьому методичну та практичну допомогу, у тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами; здійснює підготовку довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом справи.

Крім того, помічник судді здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання своєчасного проведення експертного дослідження, а також в разі несвоєчасного виконання органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід готує відповідні нагадування тощо.

За дорученням судді помічник здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо; здійснює вивчення та узагальнення практики розгляду суддею справ і застосування законодавства.

При здійсненні узагальнень судової практики, помічник судді готує відповідні запити до районного суду про витребування справ, після їх надходження разом із суддею вивчає їх, виокремлює правові позиції, висловлені судами в окремих категоріях справ, а також проблемні питання у правовому регулюванні суспільних відносин, наявність неоднакового застосування судами норм матеріального та процесуального права та готує проект узагальнення судової практики.

За дорученням судді помічник вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства; виконує інші доручення голови суду, судді та керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Необхідно зазначити, що виконання помічником судді доручень голови суду, судді та керівника апарату суду становлять незначний відсоток від тих обов’язків, які викладено в посадовій інструкції і які стосуються безпосередньо розгляду справ в апеляційному суді.

20.01.12 / Просмотров: 6623 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет