5.3. Обов`язки помічника судді апеляційного суду при розгляді справ про адміністративні правопорушення

.

5.3. Обов’язки помічника судді апеляційного суду при розгляді справ про адміністративні правопорушення

Посідаючи центральне місце в адміністративно-юрисдикційному процесі, провадження у справах про адміністративне правопорушення певною мірою характеризує його сутність. У порядку його здійснення вирішується питання про винуватість чи невинуватість особи, яку притягнуто до відповідальності, визначаються реальні і найбільш ефективні засоби досягнення мети адміністративно-юрисдикційного процесу 87.

Відповідно до ст. 245 Кодексу України про адміністративне правопорушення (далі КУпАП) завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення передбачений КУпАП. Зокрема, до порушень про адміністративні правопорушення відносяться порушення передбачені кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законом України «Про боротьбу з корупцією» тощо.

Протягом десяти днів після оголошення постанови у справі про адміністративне правопорушення особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником може бути подана апеляційна скарга, а прокурором – протест (ст.ст. 289, 290, 294 КУпАП).

У випадку, якщо на постанову у справі про притягнення до адміністративної відповідальності подано апеляційну скаргу (протест), які подаються до апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову, місцевий суд протягом трьох днів повинен надіслати апеляційну скаргу (протест) разом зі справою у відповідний апеляційний суд.

Після надходження справ до апеляційного суду вони реєструються в журналі вхідної кореспонденції, потім передаються за призначенням працівникам апарату суду, які реєструють їх у відповідних обліково- статистичних картках чи реєстраційних журналах та в алфавітних покажчиках 88. По завершенню реєстрації справа передається судді для розгляду.

87 Посадова інструкція помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва затверджена Головою Апеляційного суду міста Києва 02 лютого 2010 року.

До обов’язків помічника судді відноситься вивчення матеріалів справи, здійснення підбору актів законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи, участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді, підготовка проектів судових рішень, запитів, листів, іншої документації, пов’язаної з розглядом конкретної справи 89.

Слід зазначити, що помічник судді при роботі зі справами про адміністративні правопорушення керується не лише КУпАП, а й Інструкцією з діловодства в загальному місцевому суді (далі Інструкція). До КУпАП Законом України № 586-VI від 24 вересня 2008 року були внесені суттєві зміни, щодо провадження справ про адміністративне правопорушення в суді апеляційної інстанції, проте до Інструкції відповідні зміни не внесені. Таким чином, положення Інструкції, які регулюють перегляд справ про адміністративні правопорушення в суді апеляційної інстанціє є такими, що не відповідають чинному законодавству.

Суддя після отримання матеріалів адміністративної справи повинен призначити її до розгляду. Частиною 4 ст. 294 КУпАП передбачено, що апеляційний перегляд здійснюється суддею судової палати у кримінальних справах протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.

До обов’язків помічника судді, на даному етапі провадження у справі, відноситься підготовка та направлення повідомлення про призначення справи до розгляду, в якому необхідно зазначити дату, час і місце судового засідання. Зазначене повідомлення направляється особі, яка подала апеляційну скаргу, прокурору (якщо внесено протест), іншим особам, які беруть участь у справі, за вказівкою судді та при наявності відповідного клопотання можуть бути викликані свідки тощо. Крім того, помічник судді повинен проконтролювати вчасне направлення повідомлення про призначення справи до розгляду в апеляційному суді, так як відповідно до ч. 5 ст. 294 КУпАП учасники процесу повинні отримати повідомлення про призначення справи до розгляду не пізніше як за три дні до початку судового засідання.

88 Інструкція з діловодства в апеляційному загальному суді затверджені Наказом Державної судової адміністрації № 1 від 06.01.2006 року (з наступними змінами) // Офіційний вісник України від 15.02.2006 р. – 2006 р., № 5, ст. 296.

89 Посадова інструкція помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва затверджена Головою Апеляційного суду міста Києва 02 лютого 2010 року.

Посадові обов’язки помічника судді апеляційного суду визначаються Типовою посадовою інструкцією помічника судді апеляційного загального суду, яка затверджена Наказом Державної судової адміністрації України 01 березня 2007 року № 21. Зазначена Типова посадова інструкція не містить такого обов’язку як написання проектів рішень, однак посадовою інструкцією помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва передбачено, що за дорученням судді помічник може підготувати проект рішення. У зв’язку з прийняттям 7 липня 2010 року нового закону про судоустрій та статус суддів, посадові обов’язки помічника судді загального суду мають бути визначені у Положенні про помічника судді, яке затверджується Радою суддів України.

За дорученням судді, помічник може готувати проекти судових рішень 90, а для цього необхідно ретельно вивчити справу.

Під час підготовки проектів рішень помічник судді з’ясовує наступні питання:

• Чи апеляційна скарга (подання) подана особою, яка має на це право?

• Чи дотримано строк на апеляційне оскарження (опротестування)?

• Чи протокол про адміністративне правопорушення складено уповноваженою особою та чи дотримані вимоги ст. 256 КУпАП при його складанні?

• Чи наявні обставини, які виключають провадження по справі, передбачені ст. 247 КУпАП?

Помічник судді повинен перевірити чи апеляційна скарга (протест) подана особою, яка має на це право. Так, апеляційну скаргу (протест) можуть подати особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, її законний представник, захисник, потерпілий, його представник або прокурор. Статтями 268 – 272 КУпАП дається визначення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, потерпілого, законних представників, захисника, свідка та роз’яснюються їхні права.

На практиці, непоодинокі випадки, коли учасники процесу для написання апеляційної скарги звертаються за допомогою до кваліфікованих юристів, знайомих тощо. Відповідно до ст. 271 КУпАП у розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Повноваження адвоката на участь у розгляді справи посвідчується ордером, що його видає адвокатське об’єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи.

90 Посадова інструкція помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва затверджена Головою Апеляційного суду міста Києва 02 лютого 2010 року

Тобто, можна зробити висновок, що у випадку, коли апеляційна скарга написана захисником особи, яка притягнута до адміністративної відповідальності, до неї має бути доданий ордер (у випадку, якщо скаргу подав адвокат) або довіреність з документом, що підтверджує, що ця особа є фахівцем в галузі права (диплом).

До представника потерпілого такої вимоги не ставиться, ним може бути будь-яка дієздатна особа, яка діє на підставі довіреності.

У випадку, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має на це права, то така скарга відповідною постановою судді повертається особі, яка її подала.

При вивченні справи помічник судді повинен перевірити чи не пропущений строк на апеляційне оскарження (опротестування) постанови судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КУпАП апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення строку на апеляційне оскарження (опротестування), повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

А тому, у випадку, якщо апелянтом пропущено строк на оскарження (опротестування) постанови суду помічник судді готує проект постанови про повернення апеляційної скарги (протесту) особі, яка її подала. Коли апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження (внесення протесту) помічник судді повинен перевірити поважність причин пропуску строку на оскарження (опротестування) постанови судді та підготувати відповідний проект рішення (постанови) про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження (опротестування) або про поновлення цього строку.

Слід звернути увагу, що трапляються випадки, коли апеляційна скарга надходить до суду апеляційної інстанції без матеріалів справи, наприклад, у випадку, коли учасник процесу подав скаргу безпосередньо до апеляційного суду, в такій ситуації помічник, за вказівкою судді, повинен направити апеляційну скаргу до місцевого суду для надсилання її разом зі справою до відповідного апеляційного суду для розгляду.

При вивченні матеріалів адміністративної справи, помічник судді повинен перевірити чи протокол про адміністративне правопорушення складено уповноваженою особою, чи відповідає він вимогам ст. 256 КУпАП.

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У випадку, якщо особа відносно якої складено протокол про адміністративне правопорушення відмовилася від підпису в ньому, особою, яка складає протокол робиться про це відповідний запис.

Крім того, при складенні протоколу про адміністративне правопорушення, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Помічник судді повинен також перевірити, чи не пропущено строк притягнення особи до адміністративної відповідальності. Відповідно до ч. 3 ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про боротьбу з корупцією» адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, може бути накладено не пізніше як через шість місяців з дня його вчинення.

При посиланні в апеляційній скарзі на наявність обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення помічник судді при вивченні справи повинен звернути увагу на наявність таких обставин: відсутність події і складу про адміністративне правопорушення (по цьому пункту слід зазначити, що відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність складу в цілому91); недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу; наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи; смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

91 Калюжний Р.А., Камзюк А.Т., Погрібний О.О. та інші. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 684 с.

Статтею 247 КУпАП передбачено, що при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, справа не може бути розпочата, а розпочата адміністративна справа підлягає закриттю. Частиною 7 ст. 294 КУпАП передбачено, що апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтоване відхилення їх місцевим судом.

Враховуючи зазначене, при підготовці проекту постанови у справі про адміністративне правопорушення помічник судді повинен пам’ятати, що однією з умов прийняття законного та обґрунтованого судового рішення є неухильне дотримання судом встановлених законом вимог до його форми та змісту 92.

Апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора має право прийняти одне з наступних рішень: залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змін; скасувати постанову та закрити провадження у справі; скасувати постанову та прийняти нову постанову; змінити постанову (ч. 8 ст. 294 КУпАП).

Частиною 9 ст. 294 КУпАП передбачено, що у разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.

92 Узагальнення судової практики про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення опрацьоване начальником управління узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України Ф.М. Марчуком, заступником начальника управління Г.І. Рудник та головним консультантом управління М.В. Шевченко. // www.scourt.gov.ua

Крім того постанова судді про визнання особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення має бути обґрунтована достатніми і незаперечними доказами (сукупність даних протоколу про адміністративне правопорушення, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновки експерта, речові докази тощо)93.

При розгляді справи в судовому засіданні помічник судді Апеляційного суду міста Києва виконує обов’язки, як секретаря судового засідання так і розпорядника. Відповідно до п.п. 2.5., 2.9. Посадової інструкції помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва, помічник судді здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контроль за своєчасністю повідомлень про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі. За розпорядженням начальника відділу виконує також обов’язки секретаря судового засідання.

Перед початком судового засідання, помічник повинен перевірити явку всіх учасників процесу, провести їх до залу судових засідань. У випадку, якщо хтось із учасників судового процесу відсутній помічник судді має перевірити чи повернулося повідомлення про вручення поштового відправлення цій особі або клопотання про відкладення розгляду справи та доповісти судді про це.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 294 КУпАП неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неявки або в суді відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.

Постановою Пленуму Верховного суду України № 8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03 червня 2005 року зазначено, що згідно зі ст. 390 Митного кодексу України справа про порушення митних правил розглядається у присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Про час і місце розгляду суд (суддя) повідомляє зазначену особу, а також відповідний митний орган. За відсутності названої особи справа може бути розглянута лише у випадках, передбачених ч. 4 ст. 390 Митного кодексу України.

93 Там же.

Зокрема, ч. 4 ст. 390 Митного кодексу України передбачено, що справа про порушення митних правил може бути розглянута під час відсутності особи, яка притягується до відповідальності, лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Кодексом про адміністративні правопорушення не передбачено ведення протоколу судового засідання при розгляді справ про адміністративні правопорушення, а тому судді по різному вирішують це питання. Наприклад, деякі судді, за аналогією з кримінальним процесом вимагають від своїх помічників написання протоколів судових засідань по адміністративним справам. Це питання не врегульоване ні судовою практикою, ні постановами Пленуму Верховного Суду України.

В деяких випадках висловлюється думка про доцільність ведення протоколу судового засідання в справах про адміністративні правопорушення у випадку, якщо порушник заперечує факт проступку або оспорює обставини його вчинення, є необхідність допиту потерпілого, свідків, понятих, витребування додаткових матеріалів 94.

На практиці трапляються випадки, коли під час апеляційного розгляду справи про адміністративне правопорушення виникає необхідність у проведенні експертизи.

При направленні матеріалів адміністративної справи для проведення експертизи, визначеної Законом України «Про судову експертизу», на помічника судді покладається обов’язок здійснення контролю за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, а у разі необхідності – підготовка відповідних нагадувань 95.

Якщо справа розглянута в судовому засіданні апеляційної інстанції і суддею по справі винесено, передбачену ч. 8 ст. 294 КУпАП, постанову, вона набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

До обов’язків помічника судді після розгляду суддею справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови відноситься своєчасна здача справи до канцелярії, з дотриманням Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді.

94 Узагальнення судової практики про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення опрацьоване начальником управління узагальнення судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства Верховного Суду України Ф.М. Марчуком, заступником начальника управління Г.І. Рудник та головним консультантом управління М.В. Шевченко. // www.scourt.gov.ua

95 Посадова інструкція помічника судді судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду міста Києва затверджена Головою Апеляційного суду міста Києва 02 лютого 2010 року.

Зокрема, після винесення суддею рішення помічник підшиває до справи всі наявні в ній матеріали, нумерує їх, робить опис документів у справі, у випадку винесення суддею постанови про повернення апеляційної скарги (протесту) особі, яка її подала, вилучає з матеріалів справи апеляційну скаргу (протест прокурора), про що робить відповідну відмітку в справі, робить необхідну кількість копій для направлення апелянту(ам) та долучення до нарядів, які ведуться канцелярією згідно номенклатури суду.

Після цього справа передається до канцелярії для виконання п. 11 ст. 294 КУпАП, відповідно до якої після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше ніж у п’ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав.

Отже, до обов’язків помічника судді при підготовці справ про адміністративне правопорушення до розгляду та їх розгляді суддею Апеляційного суду міста Києва входить:

− вивчення, за дорученням судді, справи про адміністративне правопорушення;

− перевірка дотримання апелянтом порядку подання апеляції на постанову судді місцевого суду та строків її подання, наявності у апелянта права на апеляційне оскарження;

− підбір актів діючого законодавства та матеріалів судової практики по конкретній категорії справ;

− підготовка повідомлень про дату, час і місце розгляду справ та контроль за своєчасним направленням цих повідомлень учасникам судового розгляду та особам, які підлягають виклику в судове засідання відповідно до розпорядження судді;

− контроль за наявністю даних про належне повідомлення осіб, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, про час і місце розгляду апеляції;

− контроль за своєчасним та правильним виготовленням секретарем судового засідання протоколу судового засідання, за дорученням судді, а в разі необхідності, при участі у розгляді справи в якості секретаря судового засідання, його виготовлення;

− підготовка за дорученням судді проекту рішення по справі;

− контроль за підготовкою справи до здачі в канцелярію суду та своєчасною її здачею.

21.01.12 / Просмотров: 6671 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет