3.4.2. Фіксування судового процесу технічними засобами

.

3.4.2. Фіксування судового процесу технічними засобами

Сутність фіксації судового процесу

Досліджуючи процедуру фіксації судового процесу, її необхідно розглядати у двох аспектах: по-перше, як ведення письмового протоколу судового засідання; по-друге, як фіксацію судового процесу технічними засобами. Відмітимо, що ведення протоколу є обов’язковим у всіх, без виключення, судових засіданнях, а фіксація судового процесу технічними засобами може бути відсутня.

Секретар судового засідання веде протокол судового засідання в скороченому вигляді, до протоколу вносяться відомості про:

− дату і місце судового засідання;

− склад суду;

− номер справи;

− найменування сторін;

− відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;

− відомості про роз’яснення судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов’язків;

− усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

− усні роз’яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання.

Таким чином, протокол судового засідання в суді, є неповним документом. Такий висновок є логічним, адже протокол містить лише основні дані, що стосуються судового засідання, та відображає найбільш істотні етапи судового засідання.

Протокол судового засідання складається в усіх випадках ведення судового процесу та долучається до справи, незалежно від факту фіксації судового процесу технічними засобами.

Суддя та секретар судового засідання підписують протокол у триденний строк з дати судового засідання. Протягом п’яти днів з дати підписання протоколу сторони (інші особи, які беруть участь у справі) вправі „подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу”, які долучаються до матеріалів справи. Фактично саме право на ознайомлення з протоколом виникає не з дати його складання, якою є дата судового засідання, а з дати його підписання, тобто після збігу триденного терміну після завершення судового засідання. Зауваження на протокол розглядаються протягом п’яти днів з дня їх подання. При цьому результати розгляду оформлюються у вигляді ухвали, в якій зазначається прийняття чи мотивоване відхилення зауважень.

Фіксація судового процесу технічними засобами – це повна фіксація судового засідання за допомогою апаратно-програмного комплексу, а саме сукупності апаратно-програмних засобів, приладів і відповідних інструкцій, що забезпечують належне фіксування, зберігання, копіювання (дублювання) та використання інформації, яка відображає хід судового засідання (судового процесу), фіксування судового процесу, що включає створення електронного протоколу та аудіофонограми судового засідання та, відображаючи хід судового процесу, забезпечує не тільки фіксацію, а й подальше зберігання, копіювання, використання інформації.

Технічна фіксація судового процесу

Технічну фіксацію судового процесу в Україні було введено в ході так званої «малої» судової реформи 2001 року. Вона є порівняно новим явищем для судочинства.

Технічна фіксація процесу стала можливою у зв’язку із розвитком сучасної техніки, яка дозволяє точно і повно фіксувати усе, що відбувається під час судового засідання. На відміну від стенографування та протоколювання, під час технічного запису вплив людського фактору на зміст запису є мінімальним.

Відповідно до принципів гласності і відкритості (п.7 ст. 129 Конституції України, ст.6 ЦПК України, ст.12 КАС України) особи, присутні у судовому засіданні, не позбавлені права вести письмові записи, а також використовувати портативні звукозаписувальні засоби (диктофони, ноутбук тощо). Дозволу суду на це не потрібно. Однак офіційним записом є лише запис, здійснений судом відповідно до вимог чинного законодавства.

Фіксування судового процесу технічними засобами здійснює секретар судового засідання або штатний працівник суду під його керівництвом. Факт застосування технічних засобів у процесі з метою його повного фіксування, а також дані про їх технічні характеристики зазначаються у журналі судового засідання. У журналі зазначаються відомості про процес, дії, виконані в судовому засіданні. Сторони можуть вимагати відтворення технічного запису судового процесу. Таке відтворення можливе також за ініціативою суду.

Носій інформації, на якому зафіксовано судовий процес, зберігається при справі. Фіксування судового процесу звукозаписувальною апаратурою чи іншими технічними засобами є гарантією забезпечення принципу гласності судового процесу, його законності й встановлення істинності обставин у справі та постановлення справедливого рішення на захист прав громадян, юридичних осіб і держави.

Значення фіксації судового процесу

Розглянемо значення фіксації судового процесу (насамперед технічними засобами), акцентуючи увагу на його перевагах для сторін процесу.

Загалом використання технічного засобу дає можливість з повною точністю зафіксувати перебіг судового засідання, зменшити ймовірність фальшування чи перекручення висловлювань, стимулює суд і учасників процесу до належної поведінки в судовому засіданні.

Повне фіксування судового процесу має наступні переваги.

По-перше, беззаперечним є той факт, що фіксація судового процесу забезпечує наявність повних і достовірних даних, пов’язаних з ходом судового засідання. Таким чином, вона дає змогу об’єктивно та всебічно відобразити подання сторонами доказів, клопотань, заяв, заперечень проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, надання пояснень, доводів, висловлення міркувань з питань, що виникли в ході судового розгляду тощо, а також відобразити результати судового засідання (наприклад, підстави перерви в засіданні, зупинення провадження у справі, прийняття рішення тощо).

По-друге, фіксування дає можливість перевірити дотримання процесуальних норм під час здійснення провадження в справі. Водночас така можливість контролю стимулює суд і учасників процесу належним чином виконувати приписи процесуальних Кодексів.

По-третє, особі, яка брала участь у справі, а також особі, яка не брала участі у справі, якщо рішення суду може стосуватися її інтересів, забезпечується право ознайомитися з перебігом судових засідань у справі, оскільки весь перебіг фіксується. Це спрощує підготовку особи до справи та до можливого оскарження судових рішень або подання заперечень на скарги інших учасників процесу.

По-четверте, суд апеляційної інстанції під час перегляду судової справи має можливість оцінювати усні докази, що були досліджені в суді першої інстанції (наприклад, пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, усні висновки експерта і роз’яснення експертом свого висновку), без обов’язкового повторного їх заслуховування.

Таким чином, фіксація судового процесу технічними засобами дозволяє:

забезпечити дисциплінованість і відповідальність сторін;

попередити можливість порушення порядку вчинення процесуальних дій;

певною мірою гарантувати законність ведення судового процесу.

Крім того, електронний протокол та аудіо фонограма, які отримуються в результаті фіксації судового процесу технічними засобами, є важливими джерелами інформації. Сторони можуть використати їх як докази при апеляційному та/чи касаційному оскарженні. Електронний протокол та аудіо фонограма залучаються до справи та передаються разом з нею до суду відповідної інстанції. До того ж, зафіксовані технічними засобами процесуальні порушення можуть бути підставою для оскарження прийнятого судом рішення.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що фіксація судового процесу технічними засобами є позитивним явищем для забезпечення законності судового процесу та гарантування реалізації прав учасників судового процесу в цілому.

Нормативне регулювання процедури фіксації судового процесу в судах загальної юрисдикції

Згідно з п. 7 ст. 129 Конституції України (далі – Конституція) однією з основних засад судочинства є “гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами”.

Гласність і відкритість судового процесу гарантують прозорість діяльності судової гілки влади щодо розгляду і вирішення кримінальних, адміністративних та цивільних справ як для учасників процесу, так і для громадськості, а також сприяють довірі до суду.

Частина перша статті 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантують кожному право на відкритий (публічний) судовий розгляд і прилюдне проголошення судових рішень. Відкритий характер судочинства, про який йдеться у пункті 1 статті 6 Конвенції, захищає сторін від таємного здійснення правосуддя поза контролем з боку громадськості; він служить одним зі способів забезпечення довіри до судів. Забезпечуючи прозорість правосуддя, він сприяє досягненню цілей справедливості судового розгляду.

Принцип гласності вимагає від суду забезпечити сторонам та іншим особам, які заінтересовані у результатах вирішення справи, право на доступ до матеріалів справи, право знати про час і місце судового засідання, право бути вислуханим у суді, а також право знати про всі рішення, ухвалені у справі. Ці права забезпечені, зокрема: здійсненням судових викликів та повідомлень, проголошенням судових рішень, видачею або надісланням копій судових рішень. Негласне здійснення судочинства позбавляло б сторін та інших учасників процесу будь-яких гарантій для доведення обґрунтованості своєї позиції.

Принцип гласності і відкритості судового процесу закріплені у ст. 12 КАС України та ст. 6 ЦПК України.

Одним із гарантій дотримання гласності судового процесу є фіксація судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 41 КАС України та ст. 6 ЦПК України, суд під час судового розгляду адміністративної та цивільної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Обов’язок щодо забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами (ст. 63 КАС України, ст.48 ЦПК України) покладено на секретаря судового засідання, який забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами.

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них (ч. 3 ст. 49 КАС України, ч.1 ст. 199 ЦПК України). Ст. 126 КАС України вимагає від секретаря судового засідання повідомляти про здійснення повного фіксування судового засідання, а також про умови фіксування.

Ч.5 ст. 197 ЦПК України та ст. 44 КАС України передбачає право особи, яка бере участь у справі, отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання.

Згідно зі ст. 87 КПК України від 28 грудня 1960 р. № 1001-V повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів здійснюється на вимогу хоча б одного учасника судового розгляду справи в судах та за ініціативою суду.

Виконання цієї вимоги закону дає можливість більш повно й об’єктивно фіксувати судовий процес. Кримінально процесуальний кодекс також доповнено нормами про фіксування судового процесу технічними засобами та про порядок ознайомлення з протоколом судового засідання, подання зауважень на нього та їх розгляд .

На жаль на сьогодні немає інших нормативно-правових актів, положення яких регламентують питання фіксації судового процесу в Україні. Звичайно, не йдеться про документи, які мають статус „внутрішніх”, зокрема Рекомендації про здійснення фіксації судового процесу, та Інструкцію про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затверджену Наказом Державної судової адміністрації України 21.07.2005 N 84.

Вищевказане вказує на те, що необхідно внести зміни до процесуальних кодексів і надати помічнику судді право брати участь у розгляді судових справ, зокрема заміщувати секретаря судового засідання; право підписувати процесуальні документи інформаційного характеру, пов’язані з розглядом судових справ.

18.01.12 / Просмотров: 12397 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет