Договір комісії

.

Договір комісії

м. ____________

"____" _______________ _____ р.

КОМІТЕНТ: ТОВ “_____________________”, в особі голови правління _______________________який діє на підставі Статуту, з одного боку, та КОМІСІОНЕР:

_____________________________________________________________________________ в особі __________________________ який діє на підставі ___________з іншого боку

уклали Даний Договір про наступне:

1Предмет договору

1.1.КОМІСІОНЕР зобов`язується за дорученням КОМІТЕНТА здійснити придбання товар від свого імені, в інтересах та за рахунок КОМІТЕНТА.

2. Обов`язки комітента

КОМІТЕНТ у відповідності до Даного Договору зобов`язується:

2.1.Перерахувати КОМІСІОНЕРУ кошти на виконання Даного Договору.

2.2.Прийняти належний товар від КОМІСІОНЕРА у термін передбачений цим договором.

3. Права і обов'язки Комісіонера

3.1.КОМІСІОНЕР при виконнані доручення КОМІТЕНТА має право на свій розсуд розпоряджатись отриманими від КОМІТЕНТА коштами (у тому числі тимчасово використовувати їх на сплату заборгованості по банківським кредитам) без додаткового узгодження з КОМІТЕНТОМ, однак незалежно від жодних обставин, доручення за Даним Договором повинне бути виконане у термін, встановлений п.6.1. Даного Договору.

3.2.Всі ризики та витрати, пов`язані їз змінами які не сприяють виконанню Даного Дговору після перерахування коштів КОМІТЕНТОМ, несе КОМІСІОНЕР.

3.3.КОМІСІОНЕР у відповідності до Даного Договору зобов`язується: - прийняти у комітента кошти, призначені для здійснення завдання згідно Договору комісії, та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення його виконання;

4. Порядок передачі майна.

4.1. Передача майна КОМІТЕНТУ здійснюється за актом прийому-передачі протягом двох днів з моменту надходження товару у місце передачі та збереження, та передачі КОМІТЕНТУ правовстановлюючих документів на товар (накладної на товар, податкової накладної, оформленої на ім`я КОМІТЕНТА довідки Ф № 13).

4.2. Місце передачі товару – сховища КОМІТЕНТА, розташовані за адресою: ____________________ обл., ____________________ район, с.__________________.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке регулює відносини за договором комісії.

6. Термін дії договору.

6.1. КОМІСІОНЕР зобов`язаний виконати доручення за ним

7. Заключні положення

1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання.

2. Цей договір вважатиметься закінченим після виконання взаємних зобов'язань і урегулювання всіх розрахунків між Сторонами.

3. Додатки до цього договору є його невід'ємними частинами. За взаємною згодою Сторони можуть внести у цей договір необхідні доповнення або зміни, які матимуть силу, якщо підписані уповноваженими представниками Сторін.

4. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим договором або у зв'язку з ним, Сторони вживуть всіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства.

5. У всьому, що не передбачено цим договором, застосовуються положення чинного законодавства.

6. Цей договір складений у __________ примірниках.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Комісіонер: __________

_______________________

_______________________

Підпис

Печаткa

Комітент: ______________

________________________

________________________

Підпис

Печаткa

31.12.12 / Просмотров: 1965 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет