6.1. Діяльність помічника судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

.

РОЗДІЛ 6 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІЧНИКА СУДДІ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

6.1. Діяльність помічника судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI “Про судоустрій та статус суддів” (далі - Закон № 2453-VI), установивши чотириланкову систему судоустрою, у главі 4 розділу ІІ цього ж Закону визначив повноваження вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України.

Так, згідно зі ст. 32 Закону № 2453-VI, вищі спеціалізовані суди є судовими органами, які розглядають справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом. У випадках, передбачених процесуальним законом, розглядають справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції. До завдань вищих спеціалізованих судів віднесено аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики; надання методичної допомоги та рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України, аналіз судової статистики.

До вищих спеціалізованих судів віднесено Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України.

Право судді мати помічника регламентовано статтею 151 Закону № 2453- VI, яка зазначає, що помічником судді вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України з вищою юридичною освітою, помічником судді Верховного Суду України – крім того зі стажем роботи в галузі права не менше трьох років. Помічник судді повинен вільно володіти державною мовою.

Ця ж стаття Закону надає суддям право самостійно здійснювати добір помічників, про що суддя готує відповідне подання на ім’я керівника апарату суду.

Таким чином, як і в судах нижчої інстанції, помічник судді вищого спеціалізованого суду призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді, що означає, що організаційно помічник підпорядкований керівнику апарату, а функціонально – судді, оскільки частина 5 ст. 151 Закону підкреслює, що помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

Зупинимось детальніше на повноваженнях помічника судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які формуються у контексті виконання конкретних посадових обов’язків в залежності від виду судочинства.

Ураховуючи, що до повноважень суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ віднесено розгляд справ та скарг відповідної юрисдикції на підставі процесуальних кодексів, обсяг повноважень помічників суддів цього суду визначається насамперед обсягом процесуальних дій, які необхідно вчинити з метою виконання процесуальних завдань.

Оскільки Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ переглядає справи в апеляційному або касаційному порядку на підставі відповідних процесуальних кодексів України, повноваження помічників суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ мають певні особливості в залежності від виду процесу, який застосовується.

Так, провадження щодо перегляду судових рішень у цивільних справах починається з надходження касаційних скарг, отже що до обов’язків помічника судді у цивільних справах віднесено їх попередній розгляд, а саме вирішення питання про дотримання при подачі скарг сторонами справи вимог процесуального закону.

Відповідно до ст. 327 ЦПК України помічник судді перевіряє, чи оформлена подана касаційна скарга згідно з вимогами ст. ст. 326 ЦПК України: чи зазначено у касаційній скарзі найменування суду, до якого подається скарга; ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення (ухвала), що оскаржується; в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права; клопотання особи, яка подає скаргу; перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. Крім того, помічник судді перевіряє, чи підписана касаційна скарга особою, яка подає скаргу, або її представником та чи долучена до касаційної скарги, поданої представником, довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника. Обов’язковою вимогою при подачі касаційної скарги у цивільній справі є долучення до неї копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копій оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій, завірених належним чином.

Оскільки стаття 327 ЦПК України передбачає, що у разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до наведених вище вимог, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи до скарги застосовуються положення статті 121 цього Кодексу, помічник судді готує для судді-доповідача проект відповідної ухвали про залишення скарги без руху та надання строку для усунення недоліків скарги. У тому випадку, коли за результатами попереднього вивчення касаційної скарги помічник судді установить, що подана скарга оформлена відповідно до вимог статті 326 ЦПК України, то протягом триденного строку помічник судді вирішує питання про розгляд скарги по суті.

Під час цієї стадії процесу помічник перевіряє чи підлягає справа касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства; чи переглядалася справа в апеляційному порядку; чи відсутня ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу; чи немає ухвали про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу; чи є обґрунтованою касаційна скарга, тобто викладені в ній доводи викликають необхідність у перевірці матеріалів справи. Після з’ясування цих питань встановлюється, чи правильно судами першої або/та другої інстанції застосовані норми матеріального права чи норми процесуального права, які можуть стати підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

За наслідками перевірки доводів касаційної скарги, поданої належним чином, помічник судді готує проект ухвали судді про відкриття касаційного провадження у цивільній справі на підставі ст. 328 ЦПК України.

Про результати розгляду скарги по суті помічник також може підготувати проект ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження з підстав, викладених у ч. 3 ст. 328 ЦПК України, чи про повернення скарги, поданої після закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, або про повернення скарги через невиконання скаржником вимог ухвали судді про усунення недоліків скарги.

Дії помічника судді при попередньому розгляді справи в касаційному порядку після її надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ регламентовані статтею 331 ЦПК України та передбачають підготовку справи до попереднього касаційного розгляду. Зокрема помічник готує проект доповіді у справі, в якому мають бути викладені обставини справи, узагальненні доводи касаційної скарги, проект резолютивної частини ухвали.

У залежності від результатів попереднього розгляду справи в касаційному порядку (колегією суддів ухвалено рішення про відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень без змін, або про скасування судового рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення, або про призначення справи до судового розгляду) помічник судді готує проект ухвали про відмову у задоволенні касаційної скарги, або проект доповіді на засідання колегії у складі 5 суддів, як того вимагає ст. 333 ЦПК України, у випадку, коли є підстави для скасування судового рішення.

Обсяг повноважень помічника судді у кримінальних справах регламентується Кримінально-процесуальним кодексом України.

Так, відповідно до ст. 383 КПК України, у касаційному порядку у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ як суді касаційної інстанції можуть бути перевірені вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку (ч.1 ст. 383 КПК України), а також у касаційному порядку також можуть бути перевірені вироки місцевих судів, постанови (ухвали) цих судів у справах про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, інші постанови (ухвали), які перешкоджають подальшому провадженню у справі, ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків, постанов (ухвал).

З огляду на це є різним порядок надходження касаційних скарг/ кримінальних справ до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, отже видозмінюються дії помічника судді щодо підготовки скарг/кримінальних справ до розгляду.

Оскільки відповідно до статті 388 КПК України справа з касаційними скаргами на судові рішення, зазначені у частині першій статті 383 цього Кодексу, передається безпосередньо до касаційного розгляду після надходження її до суду, то помічник судді, готуючи справу, перевіряє дотримання вимог ст. 387 КПК України, а саме чи дотриманий порядок її подачі - через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову, чи виконані судом вимоги ст. 351 КПК України щодо повідомлення учасників справи про надходження касаційної скарги та ознайомлення сторін із касаційними скаргами, чи подані учасниками процесу заперечення на касаційну скаргу; чи визначив суд, який постановив судове рішення, що оскаржується на підставі ч.1 ст. 383 КПК України, дату розгляду справи та повідомив про це належним чином сторони у справі.

Враховуючи, що провадження у касаційній інстанції у кримінальних справах при перегляді судових рішень, зазначених у ч.1 ст. 383 КПК України, провадиться за правилами, передбаченими для провадження у суді апеляційної інстанції, то, встановивши, що при підготовці справи для касаційного розгляду порушені вимоги процесуального закону, помічник судді готує для судді - доповідача проект ухвали судового засідання про повернення справи до суду, який постановив оскаржуване судове рішення, для дооформлення.

Стаття 391 КПК України визначає коло осіб, які можуть брати участь в засіданні суду касаційної інстанції: прокурор, інші особи, вказані у статті 384 цього Кодексу. У разі потреби суд має право запросити цих осіб для дачі пояснень, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи. Разом з тим, клопотання засудженого, який утримується під вартою, про виклик його для дачі пояснень при касаційній перевірці судових рішень, визначених у ч.1 ст. 383 цього Кодексу, є обов'язковим для суду касаційної інстанції. Тому до обов’язків помічника судді входить підготовка проекту постанови судді про доставку засудженого до суду касаційної інстанції.

Касаційні скарги на судові рішення, зазначені в ч. 2 ст. 383 КПК України, передаються безпосередньо судді касаційного суду. Незважаючи на те, що процес подання касаційних скарг у кримінальних справах спрощений з огляду на склад осіб, які їх можуть подавати, касаційна скарга все ж таки повинна відповідати певним вимогам процесуального закону.

Так, у касаційній скарзі повинні бути зазначені назва суду, якому вона адресується; особа, яка подає скаргу; вирок, ухвала чи постанова, на які подається касаційна скарга, і назва суду, який їх постановив; вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали, постанови та доводи на її обґрунтування; прохання особи, яка подає касаційну скаргу; перелік документів, які додаються. При обґрунтуванні прокурором та захисником необхідності зміни чи скасування вироку, ухвали, постанови касаційна скарга повинна містити посилання на відповідні аркуші справи.

У тому випадку, коли касаційна скарга не відповідає наведеним вимогам, помічник судді готує проект мотивованої постанови про відмову у витребуванні справи із зазначенням недоліків її оформлення (так звана “відмова з формальних підстав”). Слід зазначити, що така відмова не перешкоджає витребуванню справи при повторному надходженні подання чи скарги за умови усунення зазначених у постанові суду недоліків і подачі скарги в межах строку, визначеного статтею 386 КПК України, або не пізніше одного місяця з дня одержання копії постанови про таку відмову.

Проект відмови у витребуванні справи готується і тоді, коли з касаційної скарги, подання та судових рішень вбачається, що судові рішення є законними та обґрунтованими, підстав для задоволення касаційної скарги немає.

Якщо ж касаційна скарга або касаційне подання є обґрунтованими, помічник судді у визначений законом строк готує для судді-доповідача проект постанови про витребування справи.

Стаття 392 КПК України встановлює строки, протягом яких кримінальна справа після її надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ призначається до розгляду колегією суддів в складі трьох суддів. З огляду на це, помічник судді - доповідача готує проект ухвали, яка складається із вступної, описово- мотивувальної і резолютивної частин. У проекті має бути зазначено місце і час постановлення ухвали; назва і склад суду, що постановив ухвалу; особи, які брали участь у розгляді справи в засіданні суду касаційної інстанції; зміст вироку (постанови); особа, яка подала касаційну скаргу; суть касаційної скарги; короткий виклад пояснень осіб, які брали участь у засіданні; аналіз доказів, досліджених під час повного або часткового судового слідства, проведеного судом, проект мотивів для ухвалення рішення.

Готує помічник судді і проект ухвали в тому випадку, коли кримінальна справа призначена до розгляду на підставі ст. 394 КПК України з обов’язковим викликом осіб.

21.01.12 / Просмотров: 5559 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет