Агентський договір (послуги із сприяння в укладенні правочинів)

.

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м. ___________________

"___" _______________ ____ р.

______________________________________(вказати найменування сторони) (надалі іменується "Принципал") в особі ________________________,(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ________________________________________________________________,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з одного боку,

та ______________________________________________(вказати найменування сторони) (надалі іменується "Комерційний агент") в особі _____________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі ________________________________________________________________,(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) з іншого боку,

(в подальшому разом іменуються "Сторони") уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комерційний агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, за агентську винагороду зобов'язується надавати Принципалу послуги із сприяння в укладення наступних правочинів:________________________________.

1.2. Комерційний агент надає Принципалу вказані в п.1.1 даного Договору послуги, виступаючи у відносинах із іншими особами як представник Принципала, від його імені та за його рахунок.

1.3. Комерційний агент діє за довіреністю, що, видана Принципалом на здійснення дій, визначених в п.1.1.

1.4. Комерційний агент одержує право здійснювати вищевказані дії на території_________________ (надалі іменується "Територія").

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Комерційного агента:

- вживати всіх необхідних заходів щодо належного та реального виконання своїх обов'язків за цим Договором;

- звітувати перед Принципалом щодо виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором, в строк _________ шляхом ________________.

- на вимогу Принципала надавати йому інформацію про заходи, вжиті для надання послуг та про їх результат.

- після укладання правочинів, визначених в п. 1.1 цього Договору, або в разі припинення цього Договору до моменту вчинення таких правочинів негайно повернути Принципалові видану ним довіреність, строк якої не закінчився.

- негайно передати Довірителю все одержане у зв'язку із вчиненням правочинів, визначених в п. 1.1 цього Договору.

2.2. Обов'язки Принципала:

- виплачувати Комерційному агентові винагороду в розмірі ____________________ грн. на умовах ___________________ в строк ______________ шляхом ______________________;

- забезпечити Комерційного агента усіма необхідними засобами для виконання ним обов’язків відповідно до даного Договору.

- компенсувати Комерційному агенту витрати, пов’язані із виконання обов’язків за даним Договором.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Комерційного агента:

- отримувати винагороду за виконання ним своїх обов'язків за цим Договором в строки, в розмірі та на умовах, визначених цим Договором;

- отримати компенсацію витрат, понесених у зв’язку із виконанням даного договору за умови надання Принципалу усіх підтверджуючих документів.

3.2. Права Принципала:

- вимагати від Комерційного агента належного та реального виконання його обов'язків за цим Договором.

- за вимогою отримувати від Комерційного агента відомостей про хід виконання договору;

- отримувати від Комерційного агенту звіт у строк ___________ шляхом ________________________.

- у односторонньому порядку припинити дію даного Договору, шляхом скасування довіреності Комерційного агента щодо вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Принципала. При цьому Принципал зобов’язаний повідомити про таке Комерційного агента у ____ денний термін із дати такого припинення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Принципал за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________________.

4.3. Комерційний агент за порушення обов'язків за цим Договором несе наступну відповідальність: ______________________________________________.

4.4. Комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Принципала внаслідок порушення Комерційним агентом цього Договору.

4.5. Комерційний агент не гарантує Принципалові виконання контрагентами Принципала, що були залучені за допомогою Комерційного агента, їх обов'язків за договорами, укладеними із Принципалом.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4 Зміни у цей Договір можуть бути внесені за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

6.8. У разі припинення цього Договору внаслідок відкликання Принципалом повноважень Комерційного агента на підставі п. 3.2 цього Договору, цей Договір припиняється після остаточних взаєморозрахунків Сторін за фактично виконану частину договірних зобов'язань.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Комерційний агент є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМЕРЦІЙНИЙ АГЕНТ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПІДПИСИ

За КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

Керівник ___________/_______/

М. П.

ПРИНЦИПАЛ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

СТОРІН

За ПРИНЦИПАЛА

Керівник __________/______/

М. П.

31.12.12 / Просмотров: 2226 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет