Агентський договір

.

Агентський договір

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

............................, в особі ................, який діє на підставі ......................., іменоване надалі “Принципал”, з одного боку,

і ......................., в особі ......................., який діє на підставі Статуту, іменована надалі “Агент”, з іншого боку, іменовані надалі Сторони,

уклали даний договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Принципал поставляє ..................., (далі - продукція), що є власністю Принципала, на територію ................. - області (далі - Територія) по відповідній рознарядці (замовленню) Агента і доручає останньому здійснення необхідних юридичних і фактичних дій, спрямованих на реалізацію зазначеної продукції.

Ціни, по яких реалізується продукція, встановлюються Принципалом за узгодженням з Агентом. Узгодження цін і їхня зміна оформляються Протоколами, підписаними уповноваженими на те представниками Сторін і є невід’ємною частиною даного договору.

Обсяг продукції, реалізований Агентом, визначається ним за узгодженням із Принципалом з обліком його матеріально-технічних можливостей і попиту, існуючого на ринку.

Терміни розрахунку за продукцію, що поставляється, за договорами, що укладається Агентом із третіми особами визначається Агентом самостійно з урахуванням економічних інтересів Принципала. При цьому Принципал вправі розраховувати на розумність і обачність дій Агента, загальноприйнятих в цивільному обігові.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АГЕНТА

Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до будь-яких третіх осіб.

Агент має право укладати будь-які, не заборонені законодавством України договори, спрямовані на реалізацію продукції Принципала, на умовах, визначених сторонами в даній угоді і відповідному Протоколі про ціну продукції.

Агент укладає договори від імені Принципала, з урахуванням економічних інтересів Принципала, з відшкодуванням витрат понесених за укладеними договорами за рахунок Принципала.

Агент є незалежним у власній діяльності, не пов’язаній з виконанням даного Договору.

Агент зобов’язується суворо дотримувати директив Принципала стосовно цін, умов постачань і платежів.

Відповідно до предмета даного договору Агент зобов’язується:

сприяти просуванню продукції Принципала на Території, а також здійснювати активні дії щодо укладення договорів на реалізацію продукції на Території;

вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Принципала;

проводити аналіз платоспроможності потенційних замовників;

інформувати Принципала про проведені переговори, укладені договори;

передавати Принципалові звіти про кількість реалізованої продукції і копії договорів між Агентом і третіми особами, укладених у відповідності і для реалізації предмета, цілей даного договору;

у разі потреби сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала і потенційного замовника;

проводити консультування по правових і комерційних питаннях у зв’язку з договорами, що укладаються Агентом.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИНЦИПАЛА

Відповідно до предмета даного договору Принципал зобов’язується:

протягом 10 днів після одержання повідомлення від Агента про укладений ним договір (або одержання відповідного замовлення на продукцію) провести відвантаження на адресу третьої особи, з яким Агентом укладений договір;

виконувати умови укладеного Агентом договору;

нести відповідальність у відповідності з договором, укладеним Агентом, у випадку невиконання або неналежного виконання отриманих за договором зобов’язань;

вчасно забезпечувати Агента інформацією про ціни на продукцію;

передавати Агентові перелік потенційних замовників, виявлених самостійно на Території;

у разі потреби проводити технічні і комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю.

Принципал зобов’язується вчасно і цілком виплатити Агентові винагороду, що визначається як різниця між ціною, запропонованою до реалізації Агентові Принципалом і ціною, по якій Агентом була реалізована продукція, а також додатково 3 % від вартості продукції, реалізованої по укладеним Агентом договорам, і в необхідних випадках відшкодувати витрати Агента.

ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ

Принципал зобов’язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом триденного терміну після оплати третіми особами, з якими Агентом укладені договори, рахунків за поставлену продукцію у валюті договору.

Оплата винагороди проводиться шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Принципалом його зобов’язань.

Сторони можуть домовитися іншої форми оплати послуг Агента, про що повинна бути укладена додаткова угода.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

У випадку порушення сторонами прийнятих на себе зобов’язань сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

У будь-якому випадку, відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором, проводиться без відшкодування упущеної вигоди.

ФОРС-МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин нездоланної сили, що виникла після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, яких сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

До обставин нездоланної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, пожежі, воєнні дії, цивільні безладдя, урядові постанови або розпорядження державних органів, що перешкоджають реалізації предмета даного договору.

Форс-мажор продовжує строки виконання зобов’язань за цим договором, відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки.

Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за договором внаслідок вищеобговорених непередбачених обставин, повинна негайно у письмовій формі повідомити іншу Сторону як про початок, так і про припинення дії цих обставин.

Якщо стан невиконання зобов’язань, що випливають з договору, триває більше шести місяців і немає підстави передбачати припинення цих обставин протягом не більше шести місяців, то кожен Учасник має право розірвати даний договір в однобічному порядку, сповістивши про це іншого Учасника.

Наявність і строки дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

РОЗГЛЯД СПОРІВ

Усі розбіжності, що виникають при виконанні даного договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

Якщо врегулювання шляхом переговорів не дало результатів, то суперечка підлягає розгляду у встановленому законом порядку.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сторони зобов’язані інформувати одна одну про зміну платіжних банківських чи відвантажувальних реквізитів, а також реквізитів вантажоодержувача не пізніше ніж за 10 днів до початку періоду постачання.

Будь-які зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками Учасників.

Даний договір може бути розірваний за згодою сторін з ініціативи однієї із сторін у 15-денний термін після направлення цією стороною письмового повідомлення іншій Стороні. У випадку розірвання договору з ініціативи однієї із сторін Агент зобов’язаний ужити заходів щодо збереження продукції, направляеної Принципалом на Територію в рамках даного Договору.

Будь-яке повідомлення за даним договором дається завчасно у письмовій формі у вигляді телекса чи факсимільного повідомлення, відправляється рекомендованим листом одержувачу на його адресу, яка була востаннє повідомлена у письмовій формі іншому Учаснику.

Даний договір включає повне взаєморозуміння Учасників стосовно питань, які містяться у ньому, і в ньому немає ніяких обіцянок, положень, чи умов зобов’язань, виражених в усній чи письмовій формі або таких, які маються на увазі, за винятком тих, що містяться в даному договорі.

В усьому, що не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Даний договір складений у 2-х екземплярах російською мовою, по одному для кожного Учасника, причому обидва тексти мають однакову юридичну чинність.

Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

31.12.12 / Просмотров: 2558 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет