Агентська угода (у сфері туризму)

.

АГЕНТСЬКА УГОДА №____

м.________________

“____” ______________ ____р.

_________________________________ надалі по тексту - ТУРОПЕРАТОР, що діє на підставі ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, виданої Держтурадміністрацією серія___ № _________ від ____________ р., в особі ___________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

та туристична компанія_______________________, ліцензія Держтурадміністрації серія ____ № _______ від ____________р., далі ТУРАГЕНТ, в особі __________________ , що діє на підставі _________ ,

уклали цю Угоду про наступне:

- цей договір складено з метою надання туристичних послуг та продажу туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА українським або зарубіжним туристам та туристичним фірмам.

- для досягнення мети даної Угоди під туристичним продуктом слід розуміти комплексні послуги, що включають вибір маршруту, бронювання та придбання квитків, бронювання готельних та екскурсійних послуг, надання візової підтримки та інші характерні і супутні послуги в разі їх замовлення туристами.

1. Предмет Угоди.

1.1. ТУРАГЕНТ діє від імені, за дорученням, в інтересах та під контролем ТУРОПЕРАТОРА.

1.2. ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ права на посередництво по продажу туристичного продукту, що попередньо організується та забезпечується ТУРОПЕРАТОРОМ.

1.3. ТУРАГЕНТ реалізує туристичний продукт ТУРОПЕРАТОРА своїм клієнтам (туристам) на умовах, що визначені даною Угодою. Особливі умови оплати туру або умови анулювання (якщо такі є і не визначені окремо цією угодою) вказуються у рахунку-фактурі.

1.4. ТУРОПЕРАТОР доручає, а ТУРАГЕНТ за винагороду бере на себе права та обов'язки агента з реалізації третім особам (туристам, а також юридичним особам, які замовляють послуги для своїх працівників) туристичного продукту (далі – турпродукт).

1.5. ТУРАГЕНТ проводить комерційну діяльність по реалізаціїї туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА на умовах повної фінансової самостійності. ТУРАГЕНТ сплачує всі свої витрати по здійсненню вказаної діяльності, включаючи вартість телефонного, факсимільного зв'язку та інших накладних витрат, а також власної рекламної діяльності.

1.6. ТУРАГЕНТ не має права виступати від імені ТУРОПЕРАТОРА поза рамками, встановленими даною Угодою для діяльності, що пов'язана з продажем ТУРАГЕНТОМ туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА.

2. Обов'язки сторін.

2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно повідомляти ТУРАГЕНТА про правила продажу туристичного продукту та про їх зміни, забезпечити ТУРАГЕНТА необхідними інформаційними матеріалами щодо турпродукта при потребі здійснювати інформування та інструктаж працівників ТУРАГЕНТА.

2.1.2. Приймати від ТУРАГЕНТА заявку на організацію туристичного продукту.

2.1.3. Інформувати ТУРАГЕНТА про всі вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам з боку іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами.

2.1.4. Інформувати ТУРАГЕНТА протягом 3-х робочих днів з моменту отримання замовлення про можливість продажу туристичного продукту в обумовлений термін та надати рахунок на оплату туристичного продукту; у випадку неможливості організації туристичного продукту за вказаним маршрутом чи у вказані строки, ТУРОПЕРАТОР пропонує альтернативні строки чи маршрут.

2.1.5. Згідно заявки ТУРАГЕНТА, ТУРОПЕРАТОР бронює готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, в тому числі характерні послуги, а також супутні послуги у разі їх замовлення туристами.

2.1.6. Всі необхідні документи, що стосуються туристичного продукту передавати ТУРАГЕНТУ не пізніше, ніж за 24 години до початку туру чи безпосередньо туристу на місці початку тура.

2.1.7. Своєчасно передавати ТУРАГЕНТУ строки та тарифи на оформлення документів для виїзду за межі України, правила та умови підготовки інших необхідних документів.

2.2. ТУРАГЕНТ зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати посередницьку діяльність з продажу туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА згідно встановлених правил.

2.2.2. Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на розвиток туризму за маршрутами ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.3. Направляти ТУРОПЕРАТОРУ замовлення на бронювання туристичного продукту з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених ТУРОПЕРАТОРОМ, по кожній країні. Зміни у замовленнях, що направлені пізніше вказаного строку, дозволені тільки зі згоди ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.4. У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом туристичного продукту, забезпечувати передачу ТУРОПЕРАТОРУ повного пакету коректно заповнених і перевірених документів згідно з вимогами пп. 2.1.3 та 2.1.7.

2.2.5. Сплачувати рахунки, які пред'являються ТУРОПЕРАТОРОМ згідно п. 3 даної Угоди в строки, вказані ТУРОПЕРАТОРОМ.

2.2.6. Інформувати туриста про екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила.

2.2.7. Забезпечити отримання ТУРОПЕРАТОРОМ оформлених документів по туристичному продукту та послугах, які входять до його складу згідно заявки.

2.2.8. Часткові незначні зміни у замовленні туристичного продукту можуть бути проведені протягом трьох днів з моменту відправлення замовлення у письмовій формі. У разі надходження змін пізніше вказаного строку, ТУРАГЕНТ зобов'язаний сплатити штрафні санкції, як при ануляції замовлення, та відшкодувати фактичні витрати ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.9. Укладати з туристами договори згідно форм, що мають бути отримані ним у Туроператора. У випадку недодержання цієї умови Туроператор має право відмовити Турагенту від обслуговування у будь-який момент без сплати будь-яких фінансових штрафів та санкцій.

3. Порядок розрахунків.

3.1. Вартість туристичного продукту розраховується згідно калькуляції ТУРОПЕРАТОРА або інших розрахункових документах, погоджених сторонами.

3.2. ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ вартість реалізованого турпродукту згідно виставленому рахунку–фактури протягом двох банківських днів з моменту пред'явлення ТУРОПЕРАТОРОМ такого рахунку. Агентська винагорода, розмір якої обумовлений у п.3.6 цього Договору, сплачується ТУРАГЕНТУ переказом на його банківський рахунок чи іншим шляхом, який не суперечить діючому законодавству України. Платежі здійснюються на розрахунковий рахунок у банку, що вказаний в рахунку-фактурі.

3.3. В разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів ТУРОПЕРАТОР не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення туристів за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку.

3.4. Попередня оплата, вартістю не менше 50% від загальної вартості турпродукту, здійснюється до звернення в Посольство обраної туристами країни, але не пізніше ніж за три дні до такого звернення.

3.5. У разі відмови Посольства в наданні візи, ТУРОПЕРАТОР протягом 30 робочих днів гарантує повернення усіх платежів, за винятком фактично понесених витрат за послуги, надані ТУРОПЕРАТОРОМ на момент такої відмови, в т.ч. штрафи іноземних партнерів по анулюванню заявки, штрафи перевізників за повернення квитків, тощо.

3.6. Розмір агентської винагороди, яку отримує ТУРАГЕНТ за продаж туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРУ узгоджується під час замовлення тур продукту.

3.7. Грошові кошти, отримані ТУРАГЕНТОМ від туристів, є транзитними і ТУРАГЕНТ не має права власності на них, окрім суми агентської винагороди за виконання доручення, яку отримує ТУРАГЕНТ.

4. Відповідальність сторін.

4.1. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність перед ТУРАГЕНТОМ за виконання прийнятих на себе зобов'язань по даній Угоді згідно пп.2.1.3 та 2.1.4.

4.2. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відмову Посольства іноземної держави у отриманні виїзних віз туристу ТУРАГЕНТА за маршрутом туристичного продукту, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни перебування чи транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб, а також за наслідки, в т.ч. фінансові, що будуть спричинені такою відмовою.

4.3. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності і не компенсує збитки при виникненні форс- мажорних обставин (непередбачених, неконтрольованих явищ та подій: стихійні лиха, військові події, відмови посольств та державних органів влади і т.п.).

4.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відмовлення чи зміну часу відправлення поїздів та авіарейсів та пов'язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, а також за збереження багажу туриста. У цих випадках відповідальність перед туристами несуть авіаційні, залізничні, автобусні та морські компанії згідно міжнародних правил.

4.5. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у замовленні на туристичний продукт. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за достовірність інформації, яка подається туристам. Агент зобов'язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів ТУРОПЕРАТОРА.

4.6. «ТУРАГЕНТ» не несе відповідальності за скасування, затримання чи зміну часу відправлення чи прибуття транспортних засобів.

4.7. В разі, якщо надання недостовірної інформації ТУРАГЕНТОМ нанесло збитки клієнту ТУРАГЕНТ зобов'язаний відшкодувати збитки у розмірі фактично понесених збитків за свій рахунок.

4.8. ТУРАГЕНТ несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив ТУРОПЕРАТОРУ невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань, в т.ч. наданням недостовірної інформації.

4.9. У випадку несвоєчасної відмови ТУРАГЕНТОМ від заброньованого (замовленого) туристичного продукту та послуг, передбачених турпродуктом, ТУРАГЕНТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ його вартість в таких розмірах:

• більше 30 днів до початку поїздки – 20 % від вартості турпродукту;

• від 29 до 20 днів – 50 % вартості турпродукту;

• від 20 до 5 днів – 75 % вартості турпродукту;

• від -5 днів та при неявці КЛІЄНТА до початку тура відбувається утримання штрафу у розмірі 100%, у випадку надання документа, що підтверджує поважну причину, випадок буде розглядатися індивідуально.

• Відмова від Новорічних турів, що здійснюються у період з 22.12. по 12.01 та Травневих турів, що здійснюються з 25.04. по 10.05, та турів у інші пікові (національні свята, фестивалі, спортивні змагання, концерти, тощо) періоди передбачає компенсацію ТУРОПЕРАТОРУ в розмірі 100% від вартості турпродукту.

• Не повертаються кошти та не робляться зміни в авіаквитках, виписаних за спеціальними тарифами авіакомпаній, незалежно від строків відмови.

4.10. У випадку порушення туристами чинних правил проїзду та перевезення багажу, спричинення збитків майну перевізника, штрафи утримуються з винуватої особи у розмірах, передбачених чинним законодавством.

4.11. У випадку подання ТУРАГЕНТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, ТУРАГЕНТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесені у зв'язку з цим збитки.

4.12. У випадку прострочення ТУРАГЕНТОМ платежу за пред'явленим ТУРОПЕРАТОРОМ рахунком, ТУРАГЕНТ сплачує, за кожен день прострочення, пеню в розмірі 0,5 % від суми належної до сплати.

4.13. При відмові від реалізації турпродукту або при незабезпеченні турпродукту з вини ТУРОПЕРАТОРА, що потягло ненадання послуг туристам, передбачених у договорі на туристичне обслуговування, за винятком випадків, передбачених пп.4.2. - 4.4. та п. 4.10 цього Договору, ТУРОПЕРАТОР відшкодовує ТУРАГЕНТУ повну вартість турпродукту.

4.14. У разі недокомплектації групи від причин не залежних від ТУРОПЕРАТОРА, останній повинен повідомити ТУРАГЕНТА не пізніше чим за 10 днів до виїзду групи.

4.15. Порядок анулювання авіа, залізничних та автобусних квитків визначається умовами компанії, що здійснює перевезення.

5. Додаткові умови.

5.1. Дана Угода підписана у двох примірниках по одному кожній стороні і діє до «___»____________ р. Угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами.

5.2. Всі зміни та доповнення до даної Угоди оформлюються у письмовій формі.

5.3.При виникненні суперечок, що пов'язані з виконанням зобов'язань по даній Угоді, сторони прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості досягти згоди, усі суперечки вирішуються у Господарському суді м. Києва. 5.4.Сторона, що прагне розірвати дану Угоду, повинна попередити партнера не пізніше, як за місяць до бажаної дати розторгнення та у зазначений термін погасити всі заборгованості.

5.5. В окремих випадках ТУРОПЕРАТОР має право замінити підтверджений готель на інший аналогічної категорії обслуговування без доплати з боку туристів.

5.6. В частині виконання грошових зобов'язань ця угода діє до моменту виконання усіх зазначених зобов'язань сторонами.

5.7. ТУРОПЕРАТОР є платником податку на прибуток на загальних підставах.

5.8. ТУРАГЕНТ є платником _______________________________________________________

6. Юридичні адреси сторін.

Туроператор

Турагент

Директор

Директор

_____________________

_____________

М.П.

М.П.

31.12.12 / Просмотров: 2774 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Десять минус три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет