31.12.12
.

Договір доручення

Місто ......., ....... року, ...... місяця, ...... числа

Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони, ......................., в особі .................., який діє на підставі .........., надалі - Довіритель,

а з другої сторони, .................., в особі .................., який діє на підставі .........., надалі - Повірений, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовились про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Повірений зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати наступні юридичні дії (перелік юридичних дій), права і обов'язки за якими набуває безпосередньо Довіритель.

УМОВИ ДОГОВОРУ

Повірений повинен виконати дане йому доручення згідно з вказівками Довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або ж не одержав своєчасної відповівна свій запит. У цьому разі Повірений повинен сповістити Довірителя про допущені порушення, як це тільки стане можливим.

Повіреному, що діє як комерційний представник, Довірителем може бути надане право виступати в інтересах Довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити Довірителя про допущені відступи (якщо інше не передбачено договором).

Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі тільки якщо буде примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів Довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це Довірителя. У цьому разі Повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.

Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного Повіреним.

Якщо замісник Повіреного був пойменований у договорі, Повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ні за ведення ним справ.

Якщо ведення справ замісником Повіреного у договорі не передбачено або ж передбачене але замісник у ньому не пойменований, Повірений несе відповідальність за вибір замісника.

ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

Повірений зобов'язаний:

повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до виконання, негайно повернути Довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплив, і надати звіт із залученням ви правдувальних документів (якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення);

негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

ОБОВЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

Довіритель зобов'язаний видати Повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором.

Довіритель також зобов'язаний:

забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

відшкодувати Повіреному зазнані витрата;

негайно прийняти від Повіреного усе виконане ним згідно з договором;

виплатити винагороду Повіреному.

СТРОК ДОГОВОРУ

Цей договір вступає в дію ............ року і є чинним до ............ року.

Довіритель має право скасувати дорученим, а Повірений - відмовитися від нього у будь-який час.

Сторона, що відмовляється від договору з Повіреним (який діє як підприємець), має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць (може бути передбачено більш триваліший строк). У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником. Довіритель має право скасувати доручення без попереднього повідомлення.

Договір доручення припиняється за умови:

скасування доручення Довірителем;

смерті Довірителя або Повіреного (коли вони є фізичними особами);

визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутній (для фізичних осіб);

ліквідації або визнання банкрутом (для юридичних осіб).

РОЗМІР ПЛАТИ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ

Довіритель за виконання Повіреним на його користь передбачених цим договором юридичних дій сплачує йому винагороду в сумі грн. шляхом (перерахування на розрахунковий рахунок, готівкою тощо) не пізніше ..................

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане Повіреним, Довіритель відшкодовує Повіреному зазнані витрати та винагороду пропорційно виконаній роботі. Це правило не застосовується до виконання Повіреним доручення після того, як він довідав ся або повинен був довідатись про припинення доручення.

Скасування Довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих Повіреному припиненням договору (крім випадків, що передбачає дії Повіреного як комерційного представника).

Відмова від виконання доручення Довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завданих Довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови Повіреного в умовах, коли Довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (а також у випадку, коли Повірений діє як комерційний представник).

За прострочку оплати винагороди Довіритель сплачує повіреному пеню в розмірах, передбачених Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори, які можуть виникнути між сторонами у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а неузгоджені питання - у судовому порядку. Цей договір складено в двох примірниках по одному для кожної сторони.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Все права сохранены  ©  Юрист 24 часа - юридический сайт, юридическая практика, судебные решения, исковые требования, законодательство Украины, бланки договоров, образцы документов, действующее законодательство, доверенности, акты

Перепубликация материалов, возможна только с устного или письменного разрешения администрации сайта!